Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1473

Tytuł:

uchwała nr XL/493/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/312/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-16
Organ wydający:Rada Miejska w Gryficach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 77 pozycja: 1473
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA NR XL/493/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/312/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje: § 1. Uchylić uchwałę Nr XXIII/312/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic. § 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Stanisław Błysz

Id: OLQPW-ZFSXB-ZPZNJ-QAXHQ-ASZZG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.352

  uchwała nr XXIII/312/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.351

  uchwała nr XXIII/311/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ? przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.776

  uchwała nr XXV/319/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 marca 2009r. w sprawie uruchomienia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.281

  uchwała nr XXIII/305/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.349

  uchwała nr XXII/292/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

 • Towary pirackie

  Czy istnieje prawna definicja towarów pirackich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1472

  uchwała nr XL/479/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 czerwca 2010r. o zmianie uchwały w sprawie statutów sołectw gminy Gryfice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1471

  uchwała nr LXXXIII/532/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie gminy Dziwnów w drodze inkasa i określenia inkasentów poboru opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1470

  uchwała nr LXXXIII/500/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1469

  uchwała nr LIV/459/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1468

  uchwała nr LIV/452/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.