Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1551

Tytuł:

uchwała nr XLVI/492/10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Mielno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-25
Organ wydający:Rada Gminy Mielno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 82 pozycja: 1551
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR XLVI/492/10 RADY GMINY MIELNO z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę  Mielno Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781? z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 137 poz. 1304, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104? z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658? z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618? z 2009r. Nr  6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705? z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54  poz. 320) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 39 ust. 4, art. 40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art.  42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591?  z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806? z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568? z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203?  z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457? z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337?  z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218? z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458? z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241? z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146), Rada  Gminy Mielno uchwala, co następuje: § 1. Przedszkole oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej prowadzone przez  Gminę Mielno świadczą dwojakiego rodzaju usługi: 1) usługę oświatowo wychowawczą, bezpłatną- polegającą na realizacji co najmniej 5 godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w statucie  przedszkola lub szkoły, 2) usługę opiekuńczo bytową, odpłatną- polegającą na sprawowaniu przez przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadzoru nad dzieckiem zleconego przez  rodziców, stanowiącą świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację. § 2. Na usługę określoną w §1 pkt 2 składa się: 1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez  dziecko zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach,  2) pomoc dziecku w czasie spożywania posiłków,

ID: FEIZC-UNVNN-ASBBA-KTFHE-OQXHE. Niepodpisany. Strona 1 / 3

3) przygotowywanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka, 4) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem,

dziecko zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach,  2) pomoc dziecku w czasie spożywania posiłków, 3) przygotowywanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka, 4) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem, 5) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na  wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego lub szkolnego placu zabaw, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach,  6) zabawa z dzieckiem polegająca na zachęcaniu do czytelnictwa, rozwijaniu uzdolnień  plastycznych, muzycznych i teatralnych.  § 3. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w §1 pkt 2 w  wysokości- 1,23 zł (słownie: jeden złoty 23/100). Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą  godzinę świadczenia. 2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz  liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń określonych w §1 pkt 2.  3. Do opłaty miesięcznej, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody rodzica (prawnego  opiekuna) dolicza się opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości dziennej stawki żywieniowej w wysokości: 1) śniadanie- 1,60 zł, 2) obiad- 2,40 zł, 3) podwieczorek- 1,00 zł. 4. Dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w ust. 3 stanowi kalkulację kosztów  produktów wykorzystywanych do przyrządzania posiłków bez wliczania wynagrodzeń  pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.  5. Opłaty wnosi się z góry do 10-go każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień  powszedni. 6. W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie nalicza się odsetki ustawowe. 7. Nadpłata opłaty za dany miesiąc zostaje zaliczona na poczet opłaty za miesiąc następny, natomiast niedopłata zwiększy opłatę w kolejnym miesiącu. § 4. 1. Jeżeli do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców (prawnych opiekunów), wnoszą oni opłatę, o której mowa  w §3 ust. 2, w następujących wysokościach: 1) za pierwsze dziecko- 100%,

ID: FEIZC-UNVNN-ASBBA-KTFHE-OQXHE. 2) za drugie dziecko- 75%, Niepodpisany. Strona 2 / 3

3) za trzecie i każde następne dziecko- 50%.

1) za pierwsze dziecko- 100%, 2) za drugie dziecko- 75%, 3) za trzecie i każde następne dziecko- 50%. 2. W przypadkach uzasadnionych Wójt Gminy Mielno rozpatruje indywidualne wnioski  rodzica (prawnego opiekuna) w sprawie zwolnienia lub obniżenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.  § 5. 1. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole  podstawowej (nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi) mogą korzystać  z wyżywienia za odpłatnością. 2. Wysokość opłat pracowników ustala dyrektor przedszkola oraz dyrektor szkoły prowadzący oddział przedszkolny w porozumieniu z Wójtem Gminy Mielno, na podstawie  kalkulacji kosztów produktów wykorzystywanych do przyrządzania posiłków oraz kosztów  utrzymania stołówki.  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno, Dyrektorowi Przedszkola  w Mielnie oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie.  § 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/190/08 Rady Gminy Mielno z dnia 04 marca 2008r.  w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzącego przez Gminę Mielnie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46 poz. 999). § 8. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Piotr Garnicki

ID: FEIZC-UNVNN-ASBBA-KTFHE-OQXHE. Niepodpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2196

  uchwała Nr XIII/137/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mielno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.97.2237

  uchwała nr XXXIV/241/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Błażowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.189

  uchwała nr XXIV/167/09 Rady Gminy Żołynia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Żołynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.251

  uchwała nr XL/421/09 Rady Gminy Mielno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej należącego do Gminy Mielno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.47.1160

  uchwała nr 199/XXI/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1550

  uchwała nr XLIV/277/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Dygowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1549

  uchwała nr XXXIV/462/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Darłowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1548

  uchwała nr XXXIV/460/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1547

  uchwała nr XXXIV/457/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1546

  uchwała nr XXXIV/456/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Darłowo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.