Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1552

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/236/10 Rady Gminy Przybiernów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Mszar koło Borowika"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-25
Organ wydający:Rada Gminy Przybiernów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 82 pozycja: 1552
Hasła:ochrona przyrody

UCHWAŁA NR XXXVIII/236/10 RADY GMINY PRZYBIERNÓW z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Mszar koło Borowika" Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)1) , w związku z art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 z późn. zm.)2) , uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustanawia się użytkiem ekologicznym pod nazwą ? Mszar koło Borowika? zwany dalej ?użytkiem? obszar o łącznej powierzchni 1,31 ha, położony w gminie Przybiernów, w powiecie goleniowskim, w województwie zachodniopomorskim. 2. Numery działek ewidencyjnych wchodzące w skład użytku wymienione zostały w załączniku nr 1 do uchwały. 3. Granice użytku określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

4. Celem ochrony użytku jest zachowanie cennego obiektu torfowiskowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Przybiernów. § 2. 1. Na terenie użytku wprowadza się następujące zakazy: 1)niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 2)wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 3)uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4)dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 5)likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 6)wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 7)zmiany sposobu użytkowania;

8)umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 9)umieszczania tablic reklamowych. 2. Zakazy, o których mowa w ust 1, nie dotyczą: 1)realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 2)zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 3)likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczej. 3. Ustalenia dla ochrony czynnej obiektu dotyczą realizacji zabiegów z zakresu: 1)usuwania nalotu, podrostu oraz drzew rosnących i wkraczających na torfowisko; 2)budowy urządzeń utrzymujących stały, właściwy dla przedmiotu ochrony poziom wód gruntowych;

3)innych działań prowadzonych w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji, które pozwolą na zachowanie przedmiotu ochrony w stanie co najmniej niepogorszonym. 4. Za realizację ochrony czynnej odpowiada sprawujący nadzór nad obiektem. § 3. Sprawującym nadzór nad użytkiem jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Goleniów. § 4. Uchwała wchodzi Zachodniopomorskiego. w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.

Id: GEFSG-AAXRI-MOEVA-XJWRR-GJACH. Podpisany

Strona 1

1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241. 2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz Nr 215 poz. 1664 z 2010 r. Nr 76, poz.489.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/236/10 Rady Gminy Przybiernów z dnia 30 czerwca 2010 r. Zalacznik1.doc Załacznik nr 1 do uchwaly Nr XXXVIII-236-10 Rady Gminy Przybiernów z dnia 30 czerwca 2010 Gminy Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/236/10 Rady Gminy Przybiernów z dnia 30 czerwca 2010 r. Zalacznik2.pdf zalacznik nr 2 do Uchwaly nr XXXVIII-236-10 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 czerwca 2010 r

Id: GEFSG-AAXRI-MOEVA-XJWRR-GJACH. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2331

  zarządzenie Nr 39/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Mszar koło Siemidarżna"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.63.61

  rozporządzenie nr 2/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą ?Uroczysko Skrabacinka?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.154.1

  rozporządzenie nr 6/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą "Uroczysko Skrabacinka"

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.113.3242

  uchwała nr XXX/151/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ?Torfianka?

 • DZ. URZ. 2010.45.302

  uchwała nr XC/1202/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ?Staw Dąbski?.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1551

  uchwała nr XLVI/492/10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Mielno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1550

  uchwała nr XLIV/277/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Dygowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1549

  uchwała nr XXXIV/462/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Darłowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1548

  uchwała nr XXXIV/460/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1547

  uchwała nr XXXIV/457/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.