Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1553

Tytuł:

uchwała nr XXVII/262/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-25
Organ wydający:Rada Gminy Stepnica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 82 pozycja: 1553
Hasła:zabytki

UCHWAŁA NR XXVII/262/10 RADY GMINY STEPNICA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad  zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustanawia się: 1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót  budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, zabytków?  2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację; 3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji? 4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji? 5) zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i zwrotu dotacji do budżetu gminy. 2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają  przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.  1568 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy. 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu gminy, 3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.  § 2. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych  przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria: 1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Stepnica, 2) jest w złym stanie technicznym, 3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Stepnica, 4) jest wpisany do rejestru zabytków. 2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące: 1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich? 2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych; 3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich? 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego? ID: DFOCP-WONDV-DWZLY-QCFQY-GGXLN. Podpisany. 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku?

Strona 1 / 4

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich? 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego? 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku? 8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności; 11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,  więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych?  12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych  o własnych formach krajobrazowych; 15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; 16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych  przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 17) zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. § 3. 1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. l.  2. Łączną kwotę dotacji w danym roku kalendarzowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. § 4. 1. Dotacja z budżetu gminy na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku  może być udzielona w wysokości do 50 % ogółu nakładów na te prace lub roboty nie więcej jednak niż 100 000 zł. 2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót  budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót  budowlanych. 3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu gminy wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków  publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.  § 5. 1. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały. 2. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć  informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących 2 / 4 ID: DFOCP-WONDV-DWZLY-QCFQY-GGXLN. Podpisany. Strona pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 3. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu z ust. 2 dokonywane jest zgodnie z przepisami  mniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy

2. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć  informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 3. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu z ust. 2 dokonywane jest zgodnie z przepisami  mniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.  § 6. Wnioski o dotację kierowane są do organu wykonawczego ? Wójta Gminy Stepnica.  § 7. Wójt Gminy Stepnica z beneficjentem podpisuje umowę określającą w szczególności: 1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację, 2) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania, 3) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków,  4) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub  roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł, 5) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych,  aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt, 6) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzanej przez gminę w zakresie  przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych,  7) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji, 8) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie  z przeznaczeniem,  9) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji.

  § 8. 1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych Wójtowi Gminy Stepnica.  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. l zawiera:  1) w zakresie merytorycznym - opis wykonanego zadania w zakresie zgodności z zapisami umowy ze  szczególnym uwzględnieniem celu, jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji zadania, 2) w zakresie finansowym - rozliczenie według wzorów ustalonych przez przyznającego dotację oraz oryginalne dokumenty finansowe do wglądu spełniające wymogi określone przepisami prawa. 3. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego.  5. Beneficjent, rozliczając dotację, winien na wezwanie Wójta Gminy Stepnica uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji. § 9. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, niewykorzystana część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych w umowie.  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica.  § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

ID: DFOCP-WONDV-DWZLY-QCFQY-GGXLN. Podpisany. Strona 3 / 4

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica.  § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/262/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. Zalacznik1.docx Wniosek o udzielenie ze środków Gminy Stepnica dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,  restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/262/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. Zalacznik2.docx Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

ID: DFOCP-WONDV-DWZLY-QCFQY-GGXLN. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.6054

  uchwała nr IX/78/11 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4609

  uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Lipka z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.1421

  uchwała Nr V/52/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2043

  uchwała nr VI/107/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.620

  uchwała nr XXV/152/08 Rady Miejskiej w Resku z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

  Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, (...)

 • Wyburzenie zabytkowego budynku

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

 • Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

  Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach (...)

 • Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

  Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem (...)

 • Obowiązki właściciela zabytku

  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który w akcie notarialnym jest określony jako widniejący w ewidencji zabytków, ale nie figuruje w rejestrze zabytków gminy. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1552

  uchwała nr XXXVIII/236/10 Rady Gminy Przybiernów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Mszar koło Borowika"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1551

  uchwała nr XLVI/492/10 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Mielno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1550

  uchwała nr XLIV/277/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Dygowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1549

  uchwała nr XXXIV/462/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Darłowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1548

  uchwała nr XXXIV/460/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.