Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1563

Tytuł:

uchwała nr XLIII/557/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 1 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-08-25
Organ wydający:Rada Miejska w Goleniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 82 pozycja: 1563
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR XLIII/557/10 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIII/314/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 8, poz. 278 oraz z 2010 r. Nr 26, poz. 580) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3. Ustala się opłatę stałą w przedszkolach: 1) sporządzających posiłki, w wysokości: a)140 zł ? za pobyt dziecka wykraczający poza podstawę programową, b) 85 zł ? za pobyt dziecka w ramach podstawy programowej, 2) w których posiłki dostarcza podmiot zewnętrzny, w wysokości: a) 57 zł ? za pobyt dziecka wykraczający poza podstawę programową, b) 0 zł ? za pobyt dziecka w ramach podstawy programowej.?; 2) § 4 otrzymuje brzmienie: ?§ 4. Ustala się opłatę za wyżywienie w następującej wysokości: 1) 1,35 zł ? I śniadanie; 2) 1,35 zł ? II śniadanie; 3) 2,50 zł ? obiad dwudaniowy, w tym: a) 0,80 zł ? zupa, b) 1,70 zł ? drugie danie.?; 3) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. W okresie wakacji w przedszkolu dyżurującym opłata, o której mowa w § 4, może być zwiększona do 120% przez dyrektora przedszkola, co uzależnione będzie od liczby dzieci w przedszkolu.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

Id: TZPSW-GGWBR-HWCKN-JUWUX-QJMRZ. Podpisany

Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2010 r.

Urzędowym

Województwa

Przewodniczący Rady Henryk Zajko

Id: TZPSW-GGWBR-HWCKN-JUWUX-QJMRZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.278

  uchwała nr XXIII/314/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1064

  uchwała nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.86

  uchwała nr XXXVI/265/09 Rady Gminy Medyka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.1009

  uchwała nr 66/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.1589

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Raniżów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Raniżów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1562

  uchwała nr XLIII/553/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1561

  uchwała nr XXXV/305/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1560

  uchwała nr XXXV/304/10 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Golczewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1559

  uchwała nr XLII/243/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę Nr XXVIII/152/09 Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1558

  uchwała nr XLII/239/2010 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Drawno Przedszkola Miejskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.