Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.9.156

Tytuł:

uchwała nr XXXV/321/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-01
Organ wydający:Rada Miejska w Bobolicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 9 pozycja: 156
Hasła:odpady

UCHWAŁA NR XXXV/321/09 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania  odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, z 2009 r. Nr 223, poz.1458, Nr 52, poy.420) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, Nr 180 poz. 1495? z 2006 r. Nr 144, poz. 1042? z 2008 r. Nr 223, poz.1464? z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79 poz.666, Nr 92, poz.753) Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróż niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoś c i c i e kły c h , świadczone przez przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie na wykonywanie tych usług, w wysokości: Lp. 1. 2. Wyszczególnienie Niesegregowane odpady komunalne za 1 m3 Zbieranie odpadów z pojemników 1) 80 l 2) 120 l 3) 240 l 4) 660 l 5) 1100 l 6) Worki foliowe 3. 4. 5. Odpady segregowane (plastik, szkło) Odpady segregowane (makulatura) Odpady segregowane (inne) 6,41 9,62 18,26 28,48 47,47 10,00 48,30 48,30 4,12 Cena netto 64,81

1) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenach wiejskich i ich transport do punktu zlewnego 21,11 zł (brutto) za 1 m3 . 2) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenach miejskich i ich transport do punktu zlewnego 14,70 zł (brutto) za 1 m3 . § 2. 1. Częstotliwość wykonywania usług, o których mowa w ust. 1, winna odpowiadać postanowieniom ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bobolice?. § 3. Stawki, o których mowa w § 1 nie uwzględniają podatku VAT. § 4. Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr XV/131/07 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

ID: CWOHF-CNWOO-BSECD-HIAMZ-WTBOB. Niepodpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1062

  uchwała nr XXVI/114/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1853

  uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Gizałki z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.155

  uchwała nr LVI/376/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.154

  uchwała nr XXV/238/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej geodezyjnego podziału

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.153

  uchwała nr XXIV/236/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia w Gminie Stepnica górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiornikow bezodplywowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.152

  uchwała nr XXXVIII/ 423/ 09 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałe Nr XXXVII/ 402/ 09 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadow z nieruchomości na terenie Gminy Postomino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.151

  uchwała nr XXXVII/402/09 Rady Gminy Postomino z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Postomino.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.