Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.9.161

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/270/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-01
Organ wydający:Rada Miejska w Ińsku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 9 pozycja: 161
Hasła:odpady

UCHWAŁA NR XXXIX/270/2009 RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz.2008) uchwala się co następuje: § 1. Ustala się górną stawkę  opłat za wywóz komunalnych nieczystości stałych, przez gminne jednostki organizacyjne i podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie, na terenie Gminy Ińsko w następujących wysokościach - za jednorazowy wywóz z pojemników 110 l - w wysokości ? 11,26 zł netto, - za jednorazowy wywóz z pojemników 1100 l ? w wysokości - 100,08 zł netto. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska. § 3. Traci moc uchwała nr XXIII/211/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych. § 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku Bogdan Terebecki

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.576

  uchwała nr XXIII/211/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych.

 • DZ. URZ. 2009.210.1752

  uchwała nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.817

  uchwała nr XXXIII/202/09 Rady Gminy Jezowe z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.46.1143

  uchwała nr XXIX/211/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.246

  uchwała nr XXIX/159/09 Rady Gminy Harasiuki z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie a opłaty komunalne

  Czy osoba musi/ma obowiązek dokonywać opłat za wodę, wywóz śmieci, czyli usługi komunalne w miejscu zameldowania stałego, gdzie przebywa czasami (rodzina)? W miejscu (...)

 • Określenie właściwych stawek VAT

  Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV: 85140000-2, 74700000-6, 55520000-1, 55521100-9, 77310000-6, 55521200-0, 60113300-6, (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.160

  uchwała nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.159

  uchwała nr XXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.158

  uchwała nr XXIX / 258 /09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/ 201/2009 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Chociwel regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.157

  uchwała nr XXIX /257 / 09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Chociwel.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.156

  uchwała nr XXXV/321/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.