Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1667

Tytuł:

uchwała nr XXXI/257/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-05-12
Organ wydający:Rada Gminy w Liwie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 95 pozycja: 1667
Hasła:wynagrodzenia

UCHWAŁA Nr XXXI/257/10 RADY GMINY W LIWIE z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw. § 1. W uchwale nr XXIII/166/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany: § 14 otrzymuje brzmienie: Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach, przysługuje od dnia 1 stycznia 2010r. dodatek w wysokości określonej w poniższej tabeli: Lp. Wyszczególnienie 1. Przedszkola - do 15 dzieci w oddziale - powyżej 15 dzieci w oddziale 2. Szkoły podstawowe - do 15 uczniów w oddziale - od 16 do 27 uczniów w oddziale - od 28 uczniów w oddziale 3. Gimnazjum Kwota miesięczna w zł 35 45 32 42 50 80

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Liwie nr XXIX/233/09 z dnia 24 listopada 2009r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Adam Strąk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1806

  uchwała nr III/20/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3503

  uchwała nr XII/99/2012 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Liw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.644

  uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5953

  uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 14 października 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5319

  uchwała nr XIV/117/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatny zakres podstawy programowej w Samorządowym Przedszkolu w Starejwsi.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1666

  uchwała nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1665

  uchwała nr XXXII/272/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2010 obowiązujących na obszarze gminy Zbuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1664

  uchwała nr 312/XXV/2008 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1663

  uchwała nr XXXIX/163/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1662

  uchwała nr 434/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2008 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.