Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1745

Tytuł:

uchwała nr XLVII/255/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Świeszyno na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-23
Organ wydający:Rada Gminy Świeszyno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 98 pozycja: 1745
Hasła:wybory i okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XLVII/255/10 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy Świeszyno na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku , Nr 159, poz. 1547; z 2004 Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 1760; z 2006 Nr 17, poz. 128 , Dz. U z 2006 r. Nr 34, poz. 242. Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 76, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356 ) na wniosek Wójta, Rada Gminy uchwala , co następuje: § 1. Dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy tworzy się następujące okręgi wyborcze i ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym:

Numer okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8 Nazwa okręgu i jego granice Liczba radnych wybieranych w okregu

Sołectwo Świeszyno, miejscowości: Bagno, Biała Kępa, Brzeźniki, Chałupy, Chłopska Kępa, Kępa 3 Świeszyńska, Krokowo, Olszak, Świeszyno, Włoki. Sołectwo Konikowo, miejscowości: Czersk Koszaliński , Konikowo Sołectwo Mierzym, miejscowość: Mierzym Sołectwo Niekłonice, miejscowość: Niekłonice Sołectwo Niedalino, miejscowości: Bardzlino, Czacz, Golica, Niedalino, Węgorki, Wiązogóra Sołectwo Strzekęcino, miejscowość:Strzekęcino Sołectwo Dunowo, miejscowości: Dunowo, Giezkowo , Jarzyce, Kłokęcin 2 1 2 2 1 2

Sołectwo Zegrze Pomorskie, miejscowości: Czaple, Kurozwęcz, Sieranie, Zegrzyn, Zegrze Pomorskie 2

§ 2. Dokonuje się podziału gminy na następujące obwody głosowania:

Numer głosowania 1 2 3 4 5 6 7 obwodu Granice obwodu Bagno, Biała Kępa, Brzeźniki, Chałupy, Chłopska Kępa, Kępa Świeszyńska, Krokowo, Mierzym, Olszak, Świeszyno, Włoki Bardzlino, Czacz, Golica, Niedalino, Węgorki, Wiązogóra Czaple, Kurozwęcz, Sieranie, Zegrzyn, Zegrze Pomorskie Dunowo, Giezkowo , Jarzyce, Kłokęcin Czersk Koszaliński , Konikowo Niekłonice Strzekęcino

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI / 208 / 2006 Rady Gminy w Świeszynie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie podziału Gminy Świeszyno na okręgi wyborcze i obwody głosowania. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Id: SQXQW-MAIWW-BYXQF-QZBDK-JDAGB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.75

  uchwała nr XXII/171/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie podziału gminy Szypliszki na obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.244.2

  postanowienie nr 12/10 Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Choroszcz na obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.394

  uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XL/360/10 z dnia 8 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Łodygowice na okręgi wyborcze i obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.104.1

  uchwała nr 161/XXX/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w podziale Gminy Grajewo na stałe obwody głosowania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1744

  uchwała nr LV/310/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1743

  uchwała nr XLIV/500/10 Rady Gminy Postomino z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1742

  uchwała nr XLVI/285/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku w spraie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.97.1740

  rozstrzygnięcia nadzorcze nr NK.4.0911/10- 88[BB] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LXXIV/589/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę ? Miasto Świnoujście.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.97.1739

  sprawozdanie Burmistrza Cedyni z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.