Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1746

Tytuł:

uchwala nr LIII/293/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wałcz nr XVII/96/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży i dzierżawy gruntów i nieruchomości rolnych będących w gminnym zasobie nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-23
Organ wydający:Rada Gminy Wałcz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 98 pozycja: 1746
Hasła:

UCHWAŁA NR LIII/293/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wałcz nr XVII/96/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży i dzierżawy gruntów i nieruchomości rolnych będących w gminnym zasobie nieruchomości. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 13, art. 25, art. 28 , art. 34 ust. 1 pkt.1, art. 35 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy w Wałczu uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się § 2 ust. 2 pkt. 3 uchwały z dnia 28 grudnia 2007r. nr XVII/96/07 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży i dzierżawy gruntów i nieruchomości rolnych będących w gminnym zasobie nieruchomości. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Szałowiński

Id: FIQYT-BYVSV-UCJLZ-LZCLQ-CHIHE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.298

  uchwała nr V/sXXVI/239/08 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulicy Kołobrzeskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.538

  uchwała nr V/sXXVIII/246/09 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.233

  uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.768

  uchwała nr XXIX/160/08 Rady Gminy Wałcz z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie stawki opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.700

  uchwała nr V/sXXVI/236/08 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 grudnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1745

  uchwała nr XLVII/255/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Świeszyno na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1744

  uchwała nr LV/310/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1743

  uchwała nr XLIV/500/10 Rady Gminy Postomino z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1742

  uchwała nr XLVI/285/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku w spraie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.97.1740

  rozstrzygnięcia nadzorcze nr NK.4.0911/10- 88[BB] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LXXIV/589/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę ? Miasto Świnoujście.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.