Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1747

Tytuł:

uchwała nr LII/263/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/198/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów szkolnych, zatrudnionych w publicznych szkołach, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzchowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-23
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 98 pozycja: 1747
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA NR LII/263/2010 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/198/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów szkolnych, zatrudnionych w publicznych szkołach, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzchowo. Na podstawie art.42 ust.7 oraz art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLI/198/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów szkolnych, zatrudnionych w publicznych szkołach, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzchowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 79, poz.2089) wprowadza się następujące zmiany: 1) W tytule uchwały po wyrazach i przecinku "pedagogów szkolnych," dodaje się wyraz "logopedów", 2) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pedagoga szkolnego i logopedy wynosi 20 godzin". § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: ROAUU-WODRN-ZSPBK-TVPSX-JTCAK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.68.1275

  uchwała nr XLIV/210/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.254

  uchwała nr XLIV/213/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.2305

  uchwała Nr XII/78/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Wierzchowo na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.601

  uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 lutego 2012 r. o zmianie uchwały Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.413

  uchwała nr XXXI/141/2008 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1746

  uchwala nr LIII/293/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wałcz nr XVII/96/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży i dzierżawy gruntów i nieruchomości rolnych będących w gminnym zasobie nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1745

  uchwała nr XLVII/255/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Świeszyno na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1744

  uchwała nr LV/310/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1743

  uchwała nr XLIV/500/10 Rady Gminy Postomino z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1742

  uchwała nr XLVI/285/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku w spraie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.