Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1749

Tytuł:

uchwała nr LII/266/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-23
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 98 pozycja: 1749
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA NR LII/266/2010 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr XL/191/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 72, poz.1903). § 2. Traci moc uchwała Nr LI/255/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: RVYVR-PWHEQ-ZPWZB-GDUIU-QUVYS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6453

  uchwała nr XXXV/316/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1195

  uchwała nr III/19/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/29/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2003r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3697

  uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.56.1402

  uchwała nr 199/XXX/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały własnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1748

  uchwała nr LII/264/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1747

  uchwała nr LII/263/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/198/2009 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów szkolnych, zatrudnionych w publicznych szkołach, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzchowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1746

  uchwala nr LIII/293/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wałcz nr XVII/96/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży i dzierżawy gruntów i nieruchomości rolnych będących w gminnym zasobie nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1745

  uchwała nr XLVII/255/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Świeszyno na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1744

  uchwała nr LV/310/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.