Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.10.150

Tytuł:

uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-02-02
Organ wydający:Rada Gminy Kołobrzeg
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 10 pozycja: 150
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXVIII/244/09 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości §1 pkt.2 lit. d otrzymuje brzmienie: d) ? związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg mgr Julian Nowicki

Id: YQIRO-VUPAK-YPGQD-YDXMZ-HTLDA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.149

  uchwała Nr XXXVI/436/10 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadająch Gminie Kołbaskowo i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunki stosowania ulg z urzędu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.147

  uchwała Nr III/25/2010 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.146

  uchwała Nr III/23/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.145

  uchwała Nr III/23/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.144

  uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2011.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.