Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.10.154

Tytuł:

uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-02-02
Organ wydający:Rada Gminy Widuchowa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 10 pozycja: 154
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/17/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje : § 1. W Statucie Gminy Widuchowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz.673, Nr 93, poz.1536, z 2004 r. Nr 33, poz.615, z 2009 r. Nr 63, poz.1693) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 33 ust.1 otrzymuje brzmienie: ?Projekt uchwały przed przedłożeniem pod obrady Rady wymaga opinii właściwej Komisji Rady.?; 2) § 50 ust.2 otrzymuje brzmienie: ?Członków Komisji wybiera Rada zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku odrzucenia przez Radę zgłoszonej przez dany klub kandydatury, klub ten na najbliższej sesji winien wskazać inną kandydaturę.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa Józefa Juzyszyn

Id: VYEKL-JKXTN-FHHKU-OONBH-AFIMM. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy. W związku z powyższym przedkłada się Radzie projekt zmiany Statutu.

Id: VYEKL-JKXTN-FHHKU-OONBH-AFIMM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1466

  sprawozdanie Wójta Gminy Widuchowa z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.540

  uchwała nr XIX/202/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widuchowa ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.55.1410

  sprawozdanie Wójta Gminy Widuchowa z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2008 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1693

  uchwała nr XXIV/257/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.86.1626

  sprawozdanie Wójta Gminy Widuchowa z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2009.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.153

  uchwała Nr II/18/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, pod nazwą Park Przemysłowy Zadeklino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.152

  uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.151

  uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.150

  uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.149

  uchwała Nr XXXVI/436/10 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadająch Gminie Kołbaskowo i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunki stosowania ulg z urzędu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.