Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.10.297

Tytuł:

uchwała nr III/26/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-01-24
Organ wydający:Rada Miejska Kalisza
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 10 pozycja: 297
Hasła:wzory formularzy podatkowych

UCHWAŁA NR III/26/2010 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLII/601/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 17, poz. 525) załącznik nr 1, stanowiący wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załącznik nr 2, stanowiący wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości wymienionej uchwały, otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do należnego podatku od nieruchomości od dnia 1 stycznia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.280.4480

  uchwała nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3488

  uchwała nr XVII/182/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2238

  uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2400

  uchwała nr LXIII/671/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.355.6264

  uchwała nr XV/70/2011 Rady Gminy Olszówka z dnia 26 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.296

  uchwała nr III/25/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.295

  uchwała nr III/24/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.294

  uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/XVI/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.293

  uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 236/XXXIV/10 Rady Gminy Brzeziny z dnia 07 października 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.292

  uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.