Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1985

Tytuł:

uchwała Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Miejska w Resku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 109 pozycja: 1985
Hasła:

Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Na podstawie art.5, art.35 ust.1 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 40, poz.230 i 146 i Nr 106, poz.675), po przeprowadzeniu dnia 17 czerwca 2011r. konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Łabuń Wielki Rada Miejska w Resku uchwala, co następuje: § 1.  W uchwale Nr VIII/30/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów  wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2:  a) punkt 4 przyjmuje brzmienie: ?4) Sołectwo Łabuń Wielki obejmujące swym zasięgiem miejscowości: Łabuń Wielki i Łabuń Mały? b) po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: ?12) Sołectwo Komorowo obejmujące swym zasięgiem miejscowości Komorowo i Porąbka?; 2) w § 3:  a) załącznik, o których mowa ust.1 pkt 4 zmienianej uchwały, przyjmie brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; b) po pkt 11 dodaje się punkt 12 w brzmieniu: ?12) załącznik nr 12 ? Sołectwo Komorowo?, w treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały?; c) występujące zdanie po punkcie 11, przyjmuje brzmienie: ?stanowiące załączniki do niniejszej uchwały od 1 do 12.? § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska. § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Basowska Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011 r. STATUT SOŁECTWA ŁABUŃ WIELKI Rozdzia ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

ID: BNUPFJBSQKYWIVNYJLNGWKKTG. Niepodpisany.

§ 1.  1. Sołectwo Łabuń Wielki jest jednostką pomocniczą Gminy Resko. 2. Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę samorządową. 3. W skład sołectwa Łabuń Wielki wchodzą miejscowości Łabuń Wielki i Łabuń Mały R o z d z i a ł  II ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA

Strona 1 / 10

Barbara Basowska Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011 r. STATUT SOŁECTWA ŁABUŃ WIELKI Rozdzia ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE  § 1.  1. Sołectwo Łabuń Wielki jest jednostką pomocniczą Gminy Resko. 2. Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę samorządową. 3. W skład sołectwa Łabuń Wielki wchodzą miejscowości Łabuń Wielki i Łabuń Mały R o z d z i a ł  II ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA § 2.  Do zakresu działania samorządu sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów.  § 3.  1. Sołectwo jako całość posiada kompetencje stanowiące, opiniodawcze i kontrolne. 2. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła. 3. Dochody sołectwa tworzą: 1) udziały w budżecie gminy; 2) przychody własne sołectwa pochodzące z najmu i dzierżawy lokali, imprez; 3) dotacje celowe z budżetu gminy; 4) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych? 5) saldo środków z roku ubiegłego. 4. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansoworzeczowego § 4.  Mieszkańcy sołectwa czynnie uczestniczą w podejmowaniu wszelkich rozstrzygnięć prawnych i administracyjnych dotyczących sołectwa. R o z d z i a ł  III ORGANY SOŁECTWA § 5.  1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie. 2. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania. § 6.  1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. 2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. § 7.  1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa. 2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy: 1) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy; 2) opiniowanie lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i uciążliwych dla otoczenia oraz środowiska naturalnego; 3) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołania tych organów? 4) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego; 5) określenie celów wydatkowania środków budżetowych i własnych sołectwa; 3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. O zebraniu wiejskim zawiadamia sołtys w czasie nie krótszym niż 3 dni przed jego terminem. 4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 liczby osób  uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie przy obecności nie mniej niż 10 osób.  5. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys. ID: BNUPFJBSQKYWIVNYJLNGWKKTG. Niepodpisany. Strona 2 6. Sołtys przekazuje podjęte na zebraniu uchwały Burmistrzowi Reska w terminie 10 dni od dnia odbycia zebrania. / 10 7. Nieważność uchwał sprzecznych z prawem stwierdza Burmistrz Reska, informując o tym fakcie radę sołecką. § 8.  Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy: 1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych; 2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. O zebraniu wiejskim zawiadamia sołtys w czasie nie krótszym niż 3 dni przed jego terminem. 4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 liczby osób  uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie przy obecności nie mniej niż 10 osób.  5. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys. 6. Sołtys przekazuje podjęte na zebraniu uchwały Burmistrzowi Reska w terminie 10 dni od dnia odbycia zebrania. 7. Nieważność uchwał sprzecznych z prawem stwierdza Burmistrz Reska, informując o tym fakcie radę sołecką. § 8.  Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy: 1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych; 2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz; 3) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej; 4) prowadzenie zarządu zwykłego, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała sołectwu do korzystania; 5) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa kierowanych do organów gminy? 6) wykonywanie zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.

in. z zakresu obronności, ochrony ppoż., inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków)?  7) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza; 8) zwoływanie zebrań wiejskich; 9) składanie informacji na zebraniach wiejskich o działalności sołtysa; 10) kierowanie pracą rady sołeckiej; 11) prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa. § 9.  1. Rada sołecka składa się z minimum 3 członków.  2. Rada sołecka: 1) współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa; 2) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na potrzeby sołectwa; 3) inicjuje działania społecznie użytecznie dla sołectwa i jego mieszkańców. Rozdzia ł IV TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ § 10.  1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Burmistrz Reska. W tym celu Burmistrz określa miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania wyborczego. 2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 11.  1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. 2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 min. od pierwszego terminu zebrania, przy czym liczba uczestników nie może być mniejsza niż  10 osób.  3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz Reska na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności. 4. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisują listę obecności. § 12.  1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych  uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 2) przeprowadzenie głosowania, 3) ustalenie wyników wyborów, 4) ogłoszenie wyników wyborów,

ID: BNUPFJBSQKYWIVNYJLNGWKKTG. Niepodpisany. Strona 3 / 10

5) sporządzenie protokółu o wynikach wyborów. 3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania. 4. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego przewodniczący zebrania przekazuje Burmistrzowi Reska nie później niż w ciągu 10 dni od dnia odbycia zebrania.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 2) przeprowadzenie głosowania, 3) ustalenie wyników wyborów, 4) ogłoszenie wyników wyborów, 5) sporządzenie protokółu o wynikach wyborów. 3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania. 4. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego przewodniczący zebrania przekazuje Burmistrzowi Reska nie później niż w ciągu 10 dni od dnia odbycia zebrania. § 13.  1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.  2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. Wyboru i odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  4. W przypadku, gdy kandydat nie uzyskał wymaganej większości, przewodniczący zebrania ogłasza 15 minutową  przerwę. Po przerwie, wybory przeprowadza się ponownie spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów,  aż do skutku. 5. Członkami rady sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość ważnie oddanych głosów z  zastrzeżeniem ust.4 § 14.  1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie może nastąpić na zebraniu wiejskim zwołanym z inicjatywy 1/5 uprawnionych do głosowania. 3. Odwołanie może nastąpić w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zwykłą większością głosów.  4. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa lub Burmistrza Reska.

5. W przypadku, gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie  członkowi rady sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Burmistrza Reska. 6. Sołtys zobowiązany jest zwołać zebranie wiejskie na wniosek 1/5 uprawnionych do głosowania w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku. Rozdzia ł V GOSPODARKA FINANSOWA § 15.  1. Decyzje o sposobie wykorzystania środków finansowych podejmuje zebranie wiejskie w formie planu  rzeczowo-finansowego. 2. Sołectwo nie może przyjmować zobowiązań finansowych. 3. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku mogą być dokonane przez Sołtysa po uzyskaniu akceptacji przez zebranie wiejskie, wyrażoną w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  4. Do 31 stycznia każdego roku, za miniony rok kalendarzowy, Sołtys sporządza sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych pozostających do dyspozycji Sołectwa. 5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.4, Sołtys przedstawia mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim oraz Burmistrzowi Reska do 31 marca każdego roku. Rozdzia ł VI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW  JEDNOSTKI POMOCNICZEJ § 16.  1. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje: 1) Rada Miejska za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej; 2) Burmistrz za pośrednictwem Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy lub innej upoważnionej osoby. 2. Organy nadzoru i kontroli mają prawo żądania niezbędnych dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa, w szczególności w zakresie: 1) gospodarowania mieniem komunalnym; 2) gospodarki finansowej; 3) organizacji i funkcjonowania sołectwa. 3. Organy nadzoru i kontroli mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołectwa, dokonywać  ID: BNUPFJBSQKYWIVNYJLNGWKKTG. Niepodpisany. Strona 4 / 10 oceny pracy organów sołectwa oraz organizować wymianę doświadczeń w tym zakresie. Rozdzia ł VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 17.  1. Kadencja organu samorządu sołeckiego trwa 4 lata i kończy się z dniem zwołania zebrania wiejskiego w

1) gospodarowania mieniem komunalnym; 2) gospodarki finansowej; 3) organizacji i funkcjonowania sołectwa. 3. Organy nadzoru i kontroli mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołectwa, dokonywać  oceny pracy organów sołectwa oraz organizować wymianę doświadczeń w tym zakresie. Rozdzia ł VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 17.  1. Kadencja organu samorządu sołeckiego trwa 4 lata i kończy się z dniem zwołania zebrania wiejskiego w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej. 2. Zebranie wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa, zwołuje Burmistrz Reska, nie później niż 6 miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej. § 18.  Zmiany w statucie dokonuje Rada Miejska w Resku,w drodze uchwały podjętej z inicjatywy własnej, Burmistrza Reska lub na wniosek zebrania wiejskiego, po konsultacjach z mieszkańcami sołectwa.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011 r. STATUT SOŁECTWA KOMOROWO Rozdzia ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE  § 1.  1. Sołectwo Komorowo jest jednostką pomocniczą Gminy Resko. 2. Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę samorządową. 3. W skład sołectwa Komorowo wchodzą miejscowości Komorowo i Porąbka. R o z d z i a ł  II ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA § 2.  Do zakresu działania samorządu sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów.  § 3.  1. Sołectwo jako całość posiada kompetencje stanowiące, opiniodawcze i kontrolne. 2. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła. 3. Dochody sołectwa tworzą: 1) udziały w budżecie gminy; 2) przychody własne sołectwa pochodzące z najmu i dzierżawy lokali, imprez; 3) dotacje celowe z budżetu gminy; 4) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych? 5) saldo środków z roku ubiegłego. 4. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansoworzeczowego. § 4.  Mieszkańcy sołectwa czynnie uczestniczą w podejmowaniu wszelkich rozstrzygnięć prawnych i administracyjnych dotyczących sołectwa. R o z d z i a ł  III ORGANY SOŁECTWA § 5.  1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie. 2. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania. § 6.  1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. 2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. § 7.  1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały ID: BNUPFJBSQKYWIVNYJLNGWKKTG. Niepodpisany. we wszystkich sprawach należących do sołectwa. 2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy: 1) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy; 2) opiniowanie lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i uciążliwych dla otoczenia oraz środowiska naturalnego; 3) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołania tych organów?

Strona 5 / 10

§ 18.  Zmiany w statucie dokonuje Rada Miejska w Resku,w drodze uchwały podjętej z inicjatywy własnej, Burmistrza Reska lub na wniosek zebrania wiejskiego, po konsultacjach z mieszkańcami sołectwa.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011 r. STATUT SOŁECTWA KOMOROWO Rozdzia ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE  § 1.  1. Sołectwo Komorowo jest jednostką pomocniczą Gminy Resko. 2. Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę samorządową. 3. W skład sołectwa Komorowo wchodzą miejscowości Komorowo i Porąbka. R o z d z i a ł  II ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA § 2.  Do zakresu działania samorządu sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych podmiotów.  § 3.  1. Sołectwo jako całość posiada kompetencje stanowiące, opiniodawcze i kontrolne. 2. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła. 3. Dochody sołectwa tworzą: 1) udziały w budżecie gminy; 2) przychody własne sołectwa pochodzące z najmu i dzierżawy lokali, imprez; 3) dotacje celowe z budżetu gminy; 4) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych? 5) saldo środków z roku ubiegłego. 4. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansoworzeczowego. § 4.  Mieszkańcy sołectwa czynnie uczestniczą w podejmowaniu wszelkich rozstrzygnięć prawnych i administracyjnych dotyczących sołectwa. R o z d z i a ł  III ORGANY SOŁECTWA § 5.  1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie. 2. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania. § 6.  1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. 2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. § 7.  1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa. 2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy: 1) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy; 2) opiniowanie lokalizacji inwestycji komunikacyjnych i uciążliwych dla otoczenia oraz środowiska naturalnego; 3) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz odwołania tych organów? 4) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego; 5) określenie celów wydatkowania środków budżetowych i własnych sołectwa; 3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. O zebraniu wiejskim zawiadamia sołtys w czasie nie krótszym niż 3 dni przed jego terminem. 4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 liczby osób  uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie przy obecności nie mniej niż 10 osób.  5. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys. ID: BNUPFJBSQKYWIVNYJLNGWKKTG. Niepodpisany. Strona 6 6. Sołtys przekazuje podjęte na zebraniu uchwały Burmistrzowi Reska w terminie 10 dni od dnia odbycia zebrania. / 10 7. Nieważność uchwał sprzecznych z prawem stwierdza Burmistrz Reska, informując o tym fakcie radę sołecką. § 8.  Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy: 1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych; 2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

3. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. O zebraniu wiejskim zawiadamia sołtys w czasie nie krótszym niż 3 dni przed jego terminem. 4. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 liczby osób  uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie przy obecności nie mniej niż 10 osób.  5. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys. 6. Sołtys przekazuje podjęte na zebraniu uchwały Burmistrzowi Reska w terminie 10 dni od dnia odbycia zebrania. 7. Nieważność uchwał sprzecznych z prawem stwierdza Burmistrz Reska, informując o tym fakcie radę sołecką. § 8.  Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy: 1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych; 2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz; 3) kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej; 4) prowadzenie zarządu zwykłego, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała sołectwu do korzystania; 5) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa kierowanych do organów gminy? 6) wykonywanie zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m.in. z zakresu obronności, ochrony ppoż., inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków)?  7) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza; 8) zwoływanie zebrań wiejskich; 9) składanie informacji na zebraniach wiejskich o działalności sołtysa; 10) kierowanie pracą rady sołeckiej; 11) prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa. § 9.  1. Rada sołecka składa się z minimum 3 członków.

  2. Rada sołecka: 1) współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa; 2) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na potrzeby sołectwa; 3) inicjuje działania społecznie użytecznie dla sołectwa i jego mieszkańców. Rozdzia ł IV TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ § 10.  1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Burmistrz Reska. W tym celu Burmistrz określa miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania wyborczego. 2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. § 11.  1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. 2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 min. od pierwszego terminu zebrania, przy czym liczba uczestników nie może być mniejsza niż  10 osób.  3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz Reska na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności. 4. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania wyborczego podpisują listę obecności. § 12.  1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych  uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 2) przeprowadzenie głosowania, 3) ustalenie wyników wyborów, 4) ogłoszenie wyników wyborów,

ID: BNUPFJBSQKYWIVNYJLNGWKKTG. Niepodpisany. Strona 7 / 10

5) sporządzenie protokółu o wynikach wyborów. 3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania. 4. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego przewodniczący zebrania przekazuje Burmistrzowi Reska nie później niż w ciągu 10 dni od dnia odbycia zebrania.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 2) przeprowadzenie głosowania, 3) ustalenie wyników wyborów, 4) ogłoszenie wyników wyborów, 5) sporządzenie protokółu o wynikach wyborów. 3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania. 4. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego przewodniczący zebrania przekazuje Burmistrzowi Reska nie później niż w ciągu 10 dni od dnia odbycia zebrania. § 13.  1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.  2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. Wyboru i odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. 3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  4. W przypadku, gdy kandydat nie uzyskał wymaganej większości, przewodniczący zebrania ogłasza 15 minutową  przerwę. Po przerwie, wybory przeprowadza się ponownie spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów,  aż do skutku. 5. Członkami rady sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość ważnie oddanych głosów z  zastrzeżeniem ust.4 § 14.  1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska. 2. Odwołanie może nastąpić na zebraniu wiejskim zwołanym z inicjatywy 1/5 uprawnionych do głosowania. 3. Odwołanie może nastąpić w przypadku, gdy w zebraniu uczestniczy przynajmniej 30% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zwykłą większością głosów.  4. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa lub Burmistrza Reska. 5. W przypadku, gdy sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie  członkowi rady sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Burmistrza Reska. 6. Sołtys zobowiązany jest zwołać zebranie wiejskie na wniosek 1/5 uprawnionych do głosowania w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.

Rozdzia ł V GOSPODARKA FINANSOWA § 15.  1. Decyzje o sposobie wykorzystania środków finansowych podejmuje zebranie wiejskie w formie planu  rzeczowo-finansowego. 2. Sołectwo nie może przyjmować zobowiązań finansowych. 3. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku mogą być dokonane przez Sołtysa po uzyskaniu akceptacji przez zebranie wiejskie, wyrażoną w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  4. Do 31 stycznia każdego roku, za miniony rok kalendarzowy, Sołtys sporządza sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych pozostających do dyspozycji Sołectwa. 5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.4, Sołtys przedstawia mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim oraz Burmistrzowi Reska do 31 marca każdego roku. Rozdzia ł VI ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW  JEDNOSTKI POMOCNICZEJ § 16.  1. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje: 1) Rada Miejska za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej; 2) Burmistrz za pośrednictwem Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy lub innej upoważnionej osoby. 2. Organy nadzoru i kontroli mają prawo żądania niezbędnych dokumentów, informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa, w szczególności w zakresie: 1) gospodarowania mieniem komunalnym; 2) gospodarki finansowej; 3) organizacji i funkcjonowania sołectwa. 3. Organy nadzoru i kontroli mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołectwa, dokonywać  ID: BNUPFJBSQKYWIVNYJLNGWKKTG. Niepodpisany. Strona 8 / 10 oceny pracy organów sołectwa oraz organizować wymianę doświadczeń w tym zakresie. Rozdzia ł VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 17.  1. Kadencja organu samorządu sołeckiego trwa 4 lata i kończy się z dniem zwołania zebrania wiejskiego w

1) gospodarowania mieniem komunalnym; 2) gospodarki finansowej; 3) organizacji i funkcjonowania sołectwa. 3. Organy nadzoru i kontroli mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach organów sołectwa, dokonywać  oceny pracy organów sołectwa oraz organizować wymianę doświadczeń w tym zakresie. Rozdzia ł VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 17.  1. Kadencja organu samorządu sołeckiego trwa 4 lata i kończy się z dniem zwołania zebrania wiejskiego w sprawie wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej. 2. Zebranie wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa, zwołuje Burmistrz Reska, nie później niż 6 miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej. § 18.  Zmiany w statucie dokonuje Rada Miejska w Resku,w drodze uchwały podjętej z inicjatywy własnej, Burmistrza Reska lub na wniosek zebrania wiejskiego, po konsultacjach z mieszkańcami sołectwa.

UZASADNIENIE do uchwały Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów W dniu 9 maja 2011 r. mieszkańcy miejscowości Komorowo złożyli wniosek w sprawie wydzielenia z sołectwa Łabuń  Wielki miejscowości Komorowo i Porąbka i z wydzielonych miejscowości utworzenie odrębnego sołectwa ? Komorowo. Powyższy wniosek między innymi uzasadnili tym, że przynależność do sołectwa Łabuń Wielki nie daje im pełnej możliwości do korzystania z przywilejów i wsparcia ze strony Gminy przy różnego rodzaju inwestycjach służących mieszkańcom. Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Działając na podstawie uchwały Nr XXX/200/05 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz obwieszczenia Burmistrza Reska, w dniu 17 czerwca 2011 r. w sołectwie Łabuń Wielki, przeprowadzono konsultację społeczną, w przedmiocie utworzenia dwóch odrębnych sołectw z sołectwa Łabuń Wielki tj. sołectwo Łabuń Wielki oraz sołectwo Komorowo. W wyniku przeprowadzenia w/w konsultacji uzyskano pozytywną opinię w zakresie wydzielenia z sołectwa Łabuń Wielki miejscowości Komorowo i Porąbkę oraz utworzenia z tych miejscowości odrębnego sołectwa Komorowo - wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy obecnego Sołectwa Łabuń Wielki , opowiedzieli się za utworzeniem dwóch odrębnych sołectw. Przedmiotem w/w konsultacji była również treść statutów, które będą nadane nowo utworzonym sołectwom. Z treścią  statutów, zapoznano obecnych przed przystąpieniem do wyrażenia opinii. Wszyscy mieszkańcy zaopiniowali treścią  statutów pozytywnie  Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Resku jest uzasadnione.

ID: BNUPFJBSQKYWIVNYJLNGWKKTG. Niepodpisany.

Strona 9 / 10

§ 18.  Zmiany w statucie dokonuje Rada Miejska w Resku,w drodze uchwały podjętej z inicjatywy własnej, Burmistrza Reska lub na wniosek zebrania wiejskiego, po konsultacjach z mieszkańcami sołectwa.

UZASADNIENIE do uchwały Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów W dniu 9 maja 2011 r. mieszkańcy miejscowości Komorowo złożyli wniosek w sprawie wydzielenia z sołectwa Łabuń  Wielki miejscowości Komorowo i Porąbka i z wydzielonych miejscowości utworzenie odrębnego sołectwa ? Komorowo. Powyższy wniosek między innymi uzasadnili tym, że przynależność do sołectwa Łabuń Wielki nie daje im pełnej możliwości do korzystania z przywilejów i wsparcia ze strony Gminy przy różnego rodzaju inwestycjach służących mieszkańcom. Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Działając na podstawie uchwały Nr XXX/200/05 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz obwieszczenia Burmistrza Reska, w dniu 17 czerwca 2011 r. w sołectwie Łabuń Wielki, przeprowadzono konsultację społeczną, w przedmiocie utworzenia dwóch odrębnych sołectw z sołectwa Łabuń Wielki tj. sołectwo Łabuń Wielki oraz sołectwo Komorowo. W wyniku przeprowadzenia w/w konsultacji uzyskano pozytywną opinię w zakresie wydzielenia z sołectwa Łabuń Wielki miejscowości Komorowo i Porąbkę oraz utworzenia z tych miejscowości odrębnego sołectwa Komorowo - wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy obecnego Sołectwa Łabuń Wielki , opowiedzieli się za utworzeniem dwóch odrębnych sołectw. Przedmiotem w/w konsultacji była również treść statutów, które będą nadane nowo utworzonym sołectwom. Z treścią  statutów, zapoznano obecnych przed przystąpieniem do wyrażenia opinii. Wszyscy mieszkańcy zaopiniowali treścią  statutów pozytywnie  Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Resku jest uzasadnione.

ID: BNUPFJBSQKYWIVNYJLNGWKKTG. Niepodpisany.

Strona 10 / 10
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.117.223

  uchwała nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zniesienia niektórych jednostek pomocniczych Gminy Łazy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/136/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zniesienia osiedli w mieście Żninie jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X.64.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zniesienia jednostek pomocniczych Gminy Gubin o statusie miejskim

 • Dziennik Urzędowy

  uchwala nr Nr XXXVI /180/ 10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 września 2010r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej i utworzenia jednostek pomocniczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.3762

  uchwała nr XLVII/494/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych ? osiedli, utworzenia nowych osiedli oraz nadania nazw osiedlom na terenie miasta Mława

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1984

  uchwała Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Dobrzan

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1983

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK-4131.193.2011[WE] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. stwierdzajace nieważność § 3 ust. 1 i 5 uchwały Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1982

  sprawozdanie Starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010r. (KBiP, Komisja)

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1981

  decyzja Nr OSZ-4210-28(14)/2011/167/XIII/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1980

  decyzja Nr OSZ-4210-13(19)/2011/13859/II/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.