Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1986

Tytuł:

uchwała Nr XI/50/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/240/98 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Miejska w Sławnie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 109 pozycja: 1986
Hasła:lokale użytkowe

UCHWAŁA NR XI/50/2011 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/240/98 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "a", pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230/ oraz art. 68 ust. 1 pkt 7,ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz.1323/ Rada Miejska w Sławnie uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXI/240/98 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno, uwzględniając dotychczasowe zmiany wprowadza się nastepujące zmiany: 1. w § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "inne lokale określone zarządzeniem burmistrza nie przeznaczone do sprzedaży ze względu na gospodarczy lub społeczny aspekt." 2. § 5 otrzymuje brzmienie: "Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje dla najemców, którzy nie posiadają zaległości z tytułu opłat czynszu najmu wg następujących zasad: 1) dla najemców, którzy złożą wniosek o wykup lokalu mieszkalnego w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.: a) przy jednorazowej wpłacie ceny, najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 99 % wartości nieruchomości lokalowej. b) przy sprzedaży ratalnej: - najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 90 % wartości nieruchomości lokalowej, - pierwsza wpłata wynosi 10 % ceny sprzedaży, - pozostała do spłaty należność płatna jest w 5 ratach rocznych, płatnych w terminie do 31 marca każdego roku, - wysokość oprocentowania rat równa jest stopie procentowej redyskonta weksli stosowanej przez NBP. 2) dla najemców, którzy złożą wniosek o wykup lokalu mieszkalnego po dniu 31 grudnia 2011 r.: a) przy jednorazowej wpłacie ceny, najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 70 % wartości nieruchomości lokalowej. b) przy sprzedaży ratalnej: - najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 50 % wartości nieruchomości lokalowej, - pierwsza wpłata wynosi 20 % ceny sprzedaży, - pozostała do spłaty należność płatna jest w 5 ratach rocznych, płatnych w terminie do 31 marca każdego roku, - wysokość oprocentowania rat równa jest stopie procentowej redyskonta weksli stosowanej przez NBP. 3) zasad udzielenia bonifikaty określonych w pkt 1 i pkt 2 przy sprzedaży lokali mieszkalnych, nie stosuje się do lokali określonych zarządzeniem Burmistrza ze względu na ich gospodarczy aspekt sprzedaży." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

Id: DYTDF-KLBSN-SPWGR-EWBRE-GKDDY. Podpisany

Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: DYTDF-KLBSN-SPWGR-EWBRE-GKDDY. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Dotychczasowe zasady sprzedaży określały datę graniczną na dzień 30 września 2009 roku. Do tej daty uprawnione do nabycia z bonifikatą 99 % lub 90 % były osoby które do tego dnia: złożyły deklarację wykupu, miały zawarty stosunek najmu oraz nie posiadały zaległości z tytułu opłat czynszu najmu.Wykonywanie treści tej uchwały przyniosło zamierzony efekt zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców którzy wyrazili chęć nabycia nieruchomości przez nich zajmowanych. W trakcie jej wykonywania wyszło jadnak na jaw wiele nieprzewidzianych okoliczności które nie pozwoliły zakwalifikować poszczególne osoby do zastosowania wyżej wymienionych bonifikat. w wielu przypadkach sprzedaż lokali nie nastapiła ze względu na nieuregulowane zaległości czynszowe. W chwili obecnej osoby te po uregulowaniu tych należności wyraziły chęć nabycia zajmowanych lokali, jednak skromne środki finansowe nie pozwalaja im na wykup lokalu za 30 % wartości. Zmiana terminu składania wniosku o wykup lokalu z bonifikatą 99 % będzie w chwili obecnej także obejmować najemców którzy weszli w stosunek najmu po dniu 30 września 2009 roku. Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić bonifikaty od ustalonej ceny zgodnie z art. 67 ust.3 odpowiednio za zgodą rady jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. Określenie Zarządzeniem Burmistrza lokali, które nie bedą podlegać sprzedaży, ma za zadanie wyłączenie ze sprzedaży lokali, które w chwili obecnej sa użytkowane jako mieszkalne, jednak ich przeznaczenie docelowo miałoby ulec zmianie ze względu na ich położenie na terenach wykorzystywanych na inne cele w szerszym aspekcie zagospodarowania przestrzennego lub też ich sprzedaż na rzecz osób trzecich mogłaby wiązać się z koniecznością poniesienia przez Gminę Miasto Sławno kosztów odszkodowań lub zwrotu pozyskanych środków pieniężnych. Określenie Zarządzeniem Burmistrza lokali wyłączonych ze sprzedaży z bonifikatą ma na celu wyeliminowanie sprzedaży lokali położonych w nieruchomości na rzecz remontu, których poniesione zostały w ostatnim czasie znaczne nakłady finansowe przez Gminę Miasto Sławno. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie proponowanej uchwały.

Id: DYTDF-KLBSN-SPWGR-EWBRE-GKDDY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Sławno z dnia 10 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Sławno oraz ustalenia stawek czynszu najmu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/248/09 Rady Gminy Sławno z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sławno w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Sławno oraz ustalenia stawek czynszu najmu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1920

  uchwała Nr LVII/321/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/240/98 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVLI/304/10 Rady Gminy Sławno z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Sławno w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Sławno oraz ustalenia stawek czynszu najmu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.55.1413

  sprawozdanie Wójta Gminy Sławno z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2008 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1985

  uchwała Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1984

  uchwała Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Dobrzan

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1983

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK-4131.193.2011[WE] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. stwierdzajace nieważność § 3 ust. 1 i 5 uchwały Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Gminne w Sianowie i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sianów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1982

  sprawozdanie Starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010r. (KBiP, Komisja)

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1981

  decyzja Nr OSZ-4210-28(14)/2011/167/XIII/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.