Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

Tytuł:

uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-22
Organ wydający:Rada Gminy Rokietnica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 110 pozycja: 1863
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/35/ 2011 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 236- późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rokietnica, uchwala co następuje: § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rokietnica, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Traci moc Zarządzenie nr 17/2006 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Załącznik do Uchwały Nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 1

Id: OEWJA-YCEQW-QEJTG-RYDKD-MQBHY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.1171

  uchwała nr XLI/181/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.962

  uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.848

  uchwała nr LII/525/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Kolbuszowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2009.452.3273

  uchwała nr XL/959/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1862

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1861

  uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Rokietnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1860

  uchwała nr Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci wsi Troszczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1859

  uchwała nr 6/549/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2011r. orzekająca nieważność uchwały Nr X/42/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.1858

  uchwała nr 6/533/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2011r. orzekająca nieważność uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.