Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1889

Tytuł:

uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pniewy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska Pniewy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 112 pozycja: 1889
Hasła:

UCHWAŁA NR V/30/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pniewy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje: § 1. 1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego, organizacyjnego i rzeczowego przez Gminę Pniewy, zwaną dalej ?Gminą?, klubów i stowarzyszeń sportowych, zwanych dalej ?klubami?, działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu poprzez organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy. 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz dotacji udzielanych na podstawie innych odrębnych przepisów. 3. Wspieranie rozwoju sportu odbywa się w następujących formach: a) b) c) wsparcia finansowego poprzez udzielenie dotacji na wniosek lub w drodze konkursu, wsparcia rzeczowego, wsparcia organizacyjnego.

§ 2. 1. Wsparcie w formie dotacji na realizację zadania, którego cel publiczny określono w § 1 ust. 1, mogą otrzymać kluby, które: a) b) prowadzą systematycznie szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy w danej dyscyplinie sportu, uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. 2. Przedmiotem dotacji może być dofinansowanie projektu sportowego polegającego na: 1) 2) 3) 4) prowadzeniu zajęć szkoleniowych odpowiednich sekcji sportowych działających w ramach danego klubu, organizacji i udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, szkoleniu zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich, zakupie sprzętu sportowego,

5) 6)

pokryciu kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach; organizacji imprez sportowych w gminie Pniewy. § 3. 1. Kosztami kwalifikowanymi wsparcia, o którym mowa w § 2, są wydatki na:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

wynagrodzenia trenerów, instruktorów i sędziów oraz osób przygotowujących i prowadzących zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego oraz działania zmierzające do jego utrzymania w należytym stanie, służącego uprawianiu sportu, zakup strojów sportowych, finansowanie opłat startowych i innych kosztów związanych z udziałem we współzawodnictwie sportowym, finansowanie wydatków bieżących związanych z udziałem klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, ubezpieczenie sportowców i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej na zawodach sportowych, pokrycie kosztów transportu na mecze, zawody i obozy sportowe oraz inne zajęcia sportowe, opłaty regulaminowe, obsługę księgową,

10) badania lekarskie sportowców, 11) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, w tym kosztów utrzymania tych obiektów, 12) wyżywienie sportowców biorących udział w zorganizowanych zawodach, w trakcie ich trwania i bezpośrednio po zawodach, 13) zakup wody mineralnej, 14) inne koszty niezbędne do rozwoju sportu. 2. Do kosztów niekwalifikowanych wsparcia, o którym mowa w § 2, zalicza się wydatki przeznaczone na: 1) 2) 3) 4) 5) wypłaty wynagrodzeń dla działaczy klubu sportowego, transfer członków z innego klubu sportowego, kary i mandaty nałożone na klub sportowy lub członka klubu, spłatę pożyczek, kredytów i obsługę kosztów zadłużenia, odszkodowania,

6)

zadania inne niż zlecone w umowie. § 4. 1. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. a, winien zawierać następujące informacje:

1) 2) 3) 4)

nazwę i siedzibę klubu, szczegółowy opis realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wysokość planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy (kosztorys), terminy i miejsce realizacji zadania (harmonogram). 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) 2)

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu, informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł.

3. Wnioski wraz z kompletem dokumentów powinny być złożone w terminie podanym przez Burmistrza do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego Pniewy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 4. W przypadku stwierdzenia: 1) 2) uchybień formalno ? prawnych lub innych wad wniosku, konieczności uzupełnienia wniosku poprzez złożenie dodatkowych informacji lub dokumentów - Burmistrz wzywa wnioskodawcę do usunięcia uchybień lub uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie. Wniosek, którego uchybień nie usunięto lub który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie będzie rozpatrywany. 5. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się w szczególności: 1) 2) 3) 4) 5) 6) rodzaj działalności sportowej, ilość uczestników objętych realizacją zadania, wartość merytoryczną wniosku, kalkulację kosztów realizacji zadania oraz oczekiwaną wysokość dotacji, możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, dotychczasową współpracę klubu z Gminą, w tym staranne i terminowe wywiązywanie się z zawartych umów.

§ 5. 1. Wsparcia finansowego w formie dotacji udziela się w drodze konkursu w szczególności, gdy o wsparcie na realizację projektów sportowych, o których mowa w § 2 ust. 2, ubiega się co najmniej dwóch wnioskodawców. § 6. Burmistrz ogłasza nabór projektów sportowych, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego Pniewy, w którym określa: 1) 2) 3) 4) 5) przedmiot projektu, wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru projektów oraz formy wypłaty dotacji, terminy realizacji projektów, nie dłuższe niż do dnia 31 grudnia danego roku, warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt, termin składania projektów sportowych.

§ 7. 1. Przy wyborze wniosku (projektu sportowego) uwzględnia się w szczególności: 1) 2) 3) wysokość zaplanowanych w budżecie Gminy środków finansowych na wspieranie rozwoju sportu, znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy, ocenę wniosku pod względem formalnym i merytorycznym według zasad określonych w § 4 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 i 5 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wyboru projektu sportowego dokonuje się biorąc pod uwagę wskazane w § 7 kryteria, z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt. 2. Projekty sportowe, które nie spełniają wymogów określonych w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, zostaną odrzucone. 3. W Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Pniewy umieszcza się ogłoszenie informujące wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty wraz z informacją o projektach (wnioskach), które zostały odrzucone. § 9. 1. Szczegółowe warunki i terminy przekazania dotacji zawiera umowa o udzielenie dotacji lub realizację projektu sportowego. 2. Umowa, o której mowa w ust. 1, winna określać w szczególności: a) b) c) oznaczenie stron umowy formę, wysokość wsparcia finansowego (dotacji) i tryb płatności, cel lub opis zakresu rzeczowego wsparcia finansowego,

d) e) f) g) h) i)

sposób wykorzystania udzielonego wsparcia, termin wykorzystania dotacji, tryb kontroli wykonania zadania, sposób i termin rozliczenia udzielonego wsparcia, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji, terminy składania sprawozdań z wykorzystania wsparcia.

3. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty poniesione na realizację wniosku lub projektu sportowego przed zawarciem umowy 4. Niewłaściwe lub niezgodne z umową wykorzystanie wsparcia może spowodować pozbawienie prawa do ubiegania się o wsparcie w latach następnych. § 10. Informację o rozliczeniu wsparcia finansowego Burmistrz Gminy Pniewy przedstawi w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. § 11. 1. Wsparcia rzeczowego i organizacyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. b i c niniejszej uchwały, udziela, w ramach swoich kompetencji, Burmistrz Gminy Pniewy. 2. Formą wsparcia rzeczowego rozwoju sportu jest nieodpłatne udostępnienie gminnych obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w celu przeprowadzenia zajęć lub imprez sportowych, na podstawie wniosku złożonego przez klub. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać: 1) 2) dane podmiotu wykonującego przedsięwzięcie z zakresu sportu, statut i dokument z właściwego rejestru podmiotu, propozycje wsparcia (charakter wsparcia, dokładny opis).

4. W przypadku stwierdzenia wad wniosku, Burmistrz wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, nie jest rozpatrywany. 5. Burmistrz może uzależniać rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów. 6. W przypadku złożenia wniosków przez kilku wnioskodawców, Burmistrz ma prawo wyboru zakresu wsparcia na rzecz jednego bądź kilku podmiotów wykonujących przedsięwzięcie z zakresu rozwoju sportu. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.2111

  uchwała nr 7/623/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2011r. orzekająca nieważność § 3 ust. 1 pkt 14); wyrażenia ?lub innych wad? z § 4 ust. 4 pkt 1; § 4 ust. 4 pkt 2, a także § 11 ust. 5 uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Pniewy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.1514

  uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.263

  uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 grudnia 2010r. określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Ropczyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.444

  uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2596

  uchwała nr LVII/421/10 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lesko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1888

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1887

  uchwała nr IV/13.2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1886

  uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1885

  uchwała nr IV/24/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic: Smolary i Osada

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1884

  zarządzenie nr 183/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym Nr 1

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.