Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1890

Tytuł:

uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Mosinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 112 pozycja: 1890
Hasła:stypendia inne

UCHWAŁA NR VIII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej Na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. Niniejsza uchwała określa: 1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe; 2) warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Rozdział 2. Stypendia sportowe, wyróżnienia i nagrody dla zawodników § 2. Zawodnik lub uczeń, ubiegający się o przyznanie stypendium sportowego, wyróżnienia lub nagrody, musi spełniać łącznie następujące warunki: 1) jest zawodnikiem zamieszkałym na terenie Gminy Mosina lub uczniem szkół i placówek oświatowych mających siedzibę na terenie gminy Mosina; 2) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych; 3) nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem; 4) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; 5) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca, przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych; 6) nie otrzymuje dofinansowania z tytułu podpisania kontraktu z klubem bądź sponsorem - w przypadku ubiegania się o uzyskanie stypendium sportowego. § 3. Stypendium sportowe, wyróżnienie lub nagrodę dla zawodnika przyznaje Burmistrz Gminy Mosina na wniosek: 1) zarządów klubów i stowarzyszeń sportowych, 2) dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Mosina, 3) okręgowych związków sportowych, 4) osób fizycznych (wymagane jest poświadczenie o osiągnięciach zawodnika wydane przez macierzysty klub lub okręgowy związek sportowy). § 4. 1. Stypendium sportowe, ma charakter pomocy indywidualnej i może być przyznawane zawodnikom spełniającym warunki określone w uchwale. 2. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł miesięcznie. 3. Stypendium sportowe przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy. 4. Stypendium sportowe wypłacane jest co miesiąc, w terminie do 27 każdego miesiąca. 5. Burmistrz Gminy Mosina pozbawia zawodnika stypendium, na wniosek podmiotów wymienionych w § 3, jeżeli:

Id: IMUYS-WFIRY-NNEPR-DWHQV-VMWZU. Podpisany Strona 1

1) zawodnik podpisał kontrakt, na mocy którego będzie pobierał wynagrodzenie za uprawianie sportu; 2) zawodnik nie realizuje obowiązującego go programu szkoleniowego; 3) została nałożona na zawodnika kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem; 4) zawodnik zachował się nagannie naruszając zasady współżycia społecznego lub ogólnie przyjęte normy obyczajowe. § 5. 1. Wyróżnienia i nagrody w formie: - statuetek, - dyplomów, - nagród pieniężnych dla zawodników przyznawane są jednorazowo przez Burmistrza Gminy Mosina. 2. Wysokość indywidualnych nagród pieniężnych wynosi: 1) I nagroda ? 2000 zł, 2) II nagroda ? 1500 zł, 3) III nagroda ? 1000 zł. § 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych, wyróżnień lub nagród należy kierować do Burmistrza Gminy Mosina. 2. Wniosek o uzyskanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika, powinien zawierać: 1) dane osobowe zawodnika, 2) nazwę szkoły/uczelni/miejsca pracy, 3) wskazanie uprawianej dyscypliny sportu i kategorii wiekowej, 4) nazwę i adres klubu sportowego, 5) imię i nazwisko aktualnego trenera klubowego, 6) numer rachunku bankowego, 7) nazwę i adres urzędu skarbowego zawodnika, 8) osiągnięcia uzasadniające przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia, dokonane w roku poprzedzającym złożenie wniosku. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 1) oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu sportowego, 2) oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskane osiągnięcia, 3) oświadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia za uprawianie sportu z tytułu podpisanego kontraktu. 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 5. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni. Niedotrzymanie tego terminu, bądź nieuzupełnienie wniosku o wszystkie żądane informacje, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 6. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać pocztą na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. 7. Termin składania wniosków jest ogłaszany przez Burmistrza Gminy Mosina i podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach w Urzędzie Miejskim w Mosinie. § 7. Stypendia sportowe, wyróżnienia lub nagrody dla zawodników przyznaje się w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Mosina.

Id: IMUYS-WFIRY-NNEPR-DWHQV-VMWZU. Podpisany

Strona 2

§ 8. Wykaz zawodników, którym przyznano stypendia sportowe, wyróżnienia lub nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe, jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach w Urzędzie Miejskim w Mosinie. Rozdział 3. Wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej § 9. 1. Wyróżnienia lub nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, przyznawane będą za wychowanie medalisty igrzysk olimpijskich, mistrzostw Świata i Polski, zawodów o Puchar Świata i Polski, za całokształt pracy szkoleniowej, menedżerskiej, działalność wychowawczą, popularyzację dyscypliny sportowej wśród młodzieży, za organizację pracy klubu, inicjatywy inwestycyjne i inne. 2. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej i działającymi na terenie gminy Mosina. § 10. Wyróżnienie lub nagrodę pieniężną dla trenera i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, przyznaje Burmistrz Gminy Mosina na wniosek: 1) zarządów klubów i stowarzyszeń sportowych, 2) dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Mosina, 3) okręgowych związków sportowych. § 11. 1. Wyróżnienia trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, w formie statuetek i dyplomów, przyznawane są jednorazowo przez Burmistrza Gminy Mosina. 2. Wysokość indywidualnych nagród pieniężnych wynosi nie więcej niż 1000 zł w danym roku. § 12. 1. Wnioski o przyznanie wyróżnień lub nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, winny być kierowane do Burmistrza Gminy Mosina. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 1) dane osobowe trenera; 2) wykształcenie, tytuł zawodowy w kulturze fizycznej; 3) wskazanie dyscypliny sportowej i kategorii wiekowej; 4) nazwę i adres klubu sportowego; 5) nazwę i adres urzędu skarbowego trenera; 6) osiągnięcia uzasadniające przyznanie wyróżnienia lub nagrody, dokonane w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 4. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni. Niedotrzymanie tego terminu, bądź nieuzupełnienie wniosku o wszystkie żądane informacje, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 5. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać pocztą na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. 6. Termin składania wniosków zostanie ogłoszony przez Burmistrza Gminy Mosina i podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach w Urzędzie Miejskim w Mosinie. § 13. Wyróżnienia lub nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, przyznaje się w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Mosina. § 14. Wykaz trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, którym przyznano wyróżnienia lub nagrody pieniężne, jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach w Urzędzie Miejskim w Mosinie. § 15. 1. Burmistrz powołuje komisję konkursową, której zadaniem jest:

Id: IMUYS-WFIRY-NNEPR-DWHQV-VMWZU. Podpisany Strona 3

1) badanie kompletności złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej; 2) opiniowanie złożonych wniosków i przekazanie propozycji stypendiów sportowych, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 2. W skład komisji konkursowej wchodzą: 1) przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mosinie, 2) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, 3) trzech przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie. Rozdział 4. Przepisy końcowe § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Waldemar Waligórski

Id: IMUYS-WFIRY-NNEPR-DWHQV-VMWZU. Podpisany

Strona 4

Uzasadnienie Uchwała w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród lub wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz określenie szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, stwarza możliwość uznania i podziękowania dla zawodników i działaczy sportowych w Gminie Mosina. Przyznanie nagród utalentowanym zawodnikom będzie też dodatkową motywacją dla uzyskania przez nich lepszych wyników sportowych oraz ułatwi rozwój dalszej kariery, jednocześnie przyczyniając się do promocji Gminy Mosina. W dniu 25 czerwca 2010 r. została przyjęta ustawa o sporcie, na mocy której przepisy ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym przestają obowiązywać. Ustawa o sporcie weszła w życie z dniem 16 października 2010 r. Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany w przepisach prawnych oraz określa zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik2.doc

Id: IMUYS-WFIRY-NNEPR-DWHQV-VMWZU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.151.3155

  uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 września 2011r. o zmianie uchwały nr I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określeniaszczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.409

  uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Zagórz dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1243

  uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie: stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3120

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.2200

  uchwała nr V/51/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Mińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1889

  uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pniewy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1888

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1887

  uchwała nr IV/13.2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1886

  uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1885

  uchwała nr IV/24/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic: Smolary i Osada


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.