Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1891

Tytuł:

uchwała nr VIII/40/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Mosinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 112 pozycja: 1891
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR VIII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: § 1. 1. Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina w zakresie realizacji podstawy programowej, w wymiarze pięciu godzin dziennie, realizowane są bezpłatnie. 2. Opłata miesięczna za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina obejmuje opłatę za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. § 2. 1. Świadczenia wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w § 1, obejmujące realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych przedszkoli, są odpłatne. 2. Świadczenia te obejmują w szczególności: 1) rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci poprzez udział w zajęciach: muzyczno-tanecznych, teatralnych i plastycznych; 2) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania i wiedzę o świecie; 3) zabawy wspomagające rozwój mowy oraz zabawy pobudzające ciekawość poznawczą i rozwijanie twórczego myślenia; 4) dowolne zabawy dzieci kształtujące umiejętności społeczne, rozwój emocjonalny, empatię oraz utrwalające czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne. 3. Dyrektor przedszkola, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka, może zorganizować zajęcia dodatkowe w przedszkolu np. naukę języków obcych, rytmikę itp., ale pod warunkiem ponoszenia kosztów tych zajęć przez osoby wnioskujące o nie. § 3. Ustala się odpłatność za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej, wymienionych w § 2, w wysokości 2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przebywania dziecka w przedszkolu. § 4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłaty za świadczone usługi, reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka a przedszkolem. § 5. Na podstawie stawki, o której mowa w § 3 oraz zakresu korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust.1 i 2, dyrektor przedszkola wylicza i podaje do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów dziecka, w terminie określonym w umowie, wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z tych świadczeń. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. § 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/228/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Mosina przedszkoli publicznych. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Id: GZVDV-WZGSC-EHPPZ-IFQBP-GTWEX. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Waldemar Waligórski

Id: GZVDV-WZGSC-EHPPZ-IFQBP-GTWEX. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. - art. 14 ust. 5 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), upoważnia organ prowadzący przedszkola publiczne do ustalenia opłat za świadczenia, udzielane przez przedszkola gminne, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Ustawodawca postanowił, że dotychczasowe uchwały, wydane na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, zachowują moc do czasu wydania uchwał przewidzianych przez nowelizację, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2011 roku. W związku z tym podjęcie stosownej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Id: GZVDV-WZGSC-EHPPZ-IFQBP-GTWEX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1387

  uchwała nr VIII/29/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wymiaru zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1980

  uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.1861

  uchwała nr IX/62/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzyżów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1310

  uchwała nr 35/VI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pruchnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.5610

  uchwała nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1890

  uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1889

  uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pniewy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1888

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1887

  uchwała nr IV/13.2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1886

  uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.