Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1892

Tytuł:

uchwała nr VIII/41/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/497/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miejska w Mosinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 112 pozycja: 1892
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/41/11 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/497/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina? Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: § 1. Traci moc Uchwała Nr LXII/497/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina? (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 127, poz. 3500). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Waldemar Waligórski

Id: VNXOS-JDNKR-FODOA-SFWOW-RFYRH. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W dniach 12.10.2010 r., 15.12.2010 r. oraz 14.01.2011 r. wpłynęły do Rady Miejskiej w Mosinie pisma Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Śremie, znak Pa 83/10, w sprawie uchylenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina? przyjętego Uchwałą Nr LXII/497/02 z dnia 26 września 2002 r. W porozumieniu międzygminnym, zawartym w dniu 26 marca 1993 r., Miastu Poznań powierzono prowadzenie spraw wodociągowych, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. W drodze uchwały Nr XVLIII/629/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r., Miasto Poznań przyjęło aktualnie obowiązujący Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina? została podjęta bez podstawy prawnej, bowiem kompetencje do uchwalenia opisywanego aktu, w ramach porozumienia międzygminnego, przejęła Rada Miasta Poznania. Zawarcie porozumienia komunalnego zmieniło strukturę wykonywania zadań publicznych i właściwość organów.

Id: VNXOS-JDNKR-FODOA-SFWOW-RFYRH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.142.2717

  uchwała nr LVIII/404/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1890

  uchwała nr XXV/187/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2301

  uchwała nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.274.4387

  uchwała nr XV/87/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2302

  uchwała nr IX/53/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mosinie

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

  Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do WSZYSTKICH lokali położonych w jednym z budynków. Chcemy spowodować (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

  W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1891

  uchwała nr VIII/40/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1890

  uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1889

  uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Pniewy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1888

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1887

  uchwała nr IV/13.2011 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.