Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-05-30
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 113 pozycja: 1813
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR IV/20/11 RADY POWIATU GÓROWSKIEGO z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-dzie powiatowym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 , ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 ? 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finan-sach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, ze zmiana-mi) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzają-ce ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ). Rada Powiatu w Górze uchwala co następuje: § 1. 1) Planuje się dochody budżetu Powiatu w wysokości 34 574 848 zł z tego: - dochody majątkowe 51 000 zł - dochody bieżące 34 523 848 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2) Planuje się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 34 729 848 zł z tego: - wydatki majątkowe 272 556 zł w tym: a) dokapitalizowanie spółki Powiatu Górowskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Górze 150 000 zł, b) dotacja dla Gminy Góra na współfinansowanie modernizacji ulicy Witosa w Górze 5 000 zł, - wydatki bieżące 34 457 292 zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 520 486 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 293 041 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 535 590 zł, d) wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2 205 375 zł, e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 1 452 800 zł, f) obsługa długu publicznego 450 000 zł, g) w 2011 roku nie planuje się udzielać dotacji na zadania bieżące z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3) Tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 52 500 z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. 4) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 212 656 zł. 5) Planuje się na 2011 rok deficyt budżetu w kwocie 155 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki z lat ubiegłych. § 2. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 3 i 3a do uchwały. 2) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają załączniki nr 4 i 4a do uchwały. 3) Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami admini-stracji rządowej przedstawiają załączniki nr 5 i 5a do uchwały 4) Planuje się przychody w wysokości 1.455.000 zł tj.: - 1.000.000 zł IV. transza kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych, - 455.000 zł wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na: a) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 roku 300 000 zł, b) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok 155 000 zł.

Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany Strona 1

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok stanowi załącznik nr 6 do uchwały. 5) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok przedstawia załącznik nr 7 do uchwały 6) Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawiają załączniki nr 8 i 8a do uchwały. § 3. 1) Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 500 000 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 000 000 zł. 2) Upoważnia się Zarząd Powiatu do: a) udzielania pożyczek krótkoterminowych łącznie do wysokości 250 000 zł . b) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych oraz na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. c) lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych w bankach, które gwarantują bezpieczeństwo depozytów. d) zaciągania zobowiązań w postaci kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych do łącznej wysokości 2 500 000 zł z tego: - 1 500 000 zł na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Górowskiego, - 1 000 000 zł na wykup obligacji komunalnych Powiatu Górowskiego § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie BUDŻET POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2011 ROK Góra luty 2011 r. BUDŻET POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2011 ROK Budżet Powiatu opracowano w oparciu o aktualny stan prawny. Wielkość subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r. Kwoty dotacji celowych przekazywanych powiatom przez Wojewodę Dolnośląskiego przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3050-72/10 z dnia 21 października 2010 r., pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.074319-PM/10 z dnia 06 sierpnia 2010 r. W projekcie planu dochodów ujęto ponadto wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, których wielkość szacowano na podstawie wykonania roku 2010. I. Planowane na 2011 r. dochody stanowią kwotę 34 574 848 zł, z tego: - dochody majątkowe 51 000 zł - dochody bieżące 34 523 848 zł II. Planowane na 2011 r. wydatki stanowią kwotę 34 729 848 zł, z tego: - wydatki majątkowe 272 556 zł w tym: dokapitalizowanie spółki Powiatu Górowskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Górze 150 000 zł, dotacja dla Gminy Góra na współfinansowanie modernizacji ulicy Witosa w Górze 5 000 zł. wydatki bieżące 34 457 292 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne 21 520 486 zł, obsługa długu publicznego 450 000 zł ( odsetki od kredytu 443 000 zł, obligacji komunalnych 7 000 zł ) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ w Górze 1 452 800 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 535 590 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 2 205 375 zł III. Planuje się przychody budżetu łącznie w kwocie 1 445 000 zł, z tego: - z tytuły uruchomienia IV. transzy kredytu 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych oraz - z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 455 000 zł z przeznaczeniem na: spłatę rat kredytu długoterminowego 300 000 zł, pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok 155 000 zł. I.1 Dochody własne 6 338 297 zł 18,33 % ogółu dochodów w tym: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 864 480 zł - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej 900 000 zł - dochody z majątku powiatu 46 000zł - wpływy z usług 1 655 800 zł - pozostałe dochody własne 722 017 zł I.2 Subwencja ogólna 18 667 753 zł 53,99% ogółu dochodów I.3 Dotacje celowe z budżetu państwa - § 2110, § 2119 i § 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ? 7 015 832 zł co stanowi 20,29% dochodów ogółem. Ujęte w budżecie powiatu dotacje przeznacza się na realizację zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, na zadania z zakresu ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym), na zadania z zakresu obrony narodowej, a także na świadczenia w zakresie pomocy społecznej, oraz prac geodezyjnych. Ujęto również 5.000 zł dotacji na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

I.4 § 2007 i 2009 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 550 344 zł. Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na sfinansowanie projektu pn.: ?Kształcenie ustawiczne dla dorosłych w powiecie górowskim.?. I.5 § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ? 639 122 zł co stanowi 1,85% dochodów ogółem. Kwota udzielonej dotacji w całości przeznaczona jest na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. I.6 § 2330 ? dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące ? 735 700 zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w Górze w kwocie 97 000 zł, na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu w I kwartale 2011 r. w kwocie 458 700 zł oraz na remonty pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu ? kwota 180 000 zł. I.7 § 2440 ? dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ? 40 000 zł. Środki w ramach dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na badania gruntów w Powiecie Górowskim. I.8 § 2690 ? środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ? 457 800 zł. I.9 § 2710 ? wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ? 130 000 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. II.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym planuje się wydatki na kwotę 1 755 031 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami geodezyjno ? urządzeniowymi; w tym opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów terenów wiejskich, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami oraz gruntów dożywotniego użytkowania (60 000 zł zadania zlecone), na scalenia ? scalanie gruntów wsi Chróścina 1 655 031 zł i badania gruntów (dotacja TFOGR 40 000 zł). Wydatków dokonuje Starostwo Powiatowe. II.2 LEŚNICTWO Wydatki planowane na kwotę 70 000 zł przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu nadzoru nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacja. Wydatków dokonuje Starostwo Powiatowe. II.3

Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany Strona 1

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące w kwocie 1 751 700 zł ? to wydatki przeznaczone na wykonywanie robót z zakresu bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg oraz obiektów mostowych, z czego: - dróg wojewódzkich o okresie I kwartału 2011 r. 458 700 zł, zadanie to wynika z podpisanego porozumienia z WZD we Wrocławiu, - dróg powiatowych 1 293 000 zł Wydatki majątkowe w kwocie 5 000 zł ? dotacja dla Gminy Góra na współfi- nansowanie modernizacji ulicy Witosa w Górze. II.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane nakłady w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych stanowią kwotę 60 000 zł (środki z dotacji) i będą przeznaczone na odnowienie ewidencji gruntów, regulacje stanów prawnych, na podziały i rozgraniczenia, wznowienia granic oraz na wykonanie map dla celów prawnych. Dodatkowo planuje się również wydatki w kwocie 248 300 zł na bieżące utrzymanie mienia powiatu. II.5 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA /Rozdziały: 71012, 71013, 71014, 71015/ Obejmuje zadania geodezyjno ? kartograficzne oraz zadania z zakresu nadzoru budowlanego. W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych przeznacza się środki w kwocie 385 000 zł. Ponadto w dziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 240 215zł (środki z dotacji). II.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowana na 2011 rok kwota wydatków wynosi 4 659 902 zł z czego; II.6.1 Urzędy wojewódzkie 94 448 zł Jest to kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki przeznacza się na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa zajmujących się zadaniami zleconymi. II.6.2 Rady powiatów 135 000 zł Planowane wydatki to diety radnych, koszty delegacji radnych, zakup materiałów, szkolenia oraz składki na stowarzyszenia. II.6.3 Starostwa powiatowe 4 383 454 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 2 833 000 zł pozostałe wydatki bieżące 1 550 454 zł II.6.4 Komisje poborowe 22 000 zł Jest to wydatek w wysokości przyznanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. II.6.5 Promocja j.s.t. 25 000 zł Środki przeznaczone na promocję powiatu.

II.7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA II.7.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 059 455 zł Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej II.7.2 Obrona cywilna 3 000 zł Wydatek wykonuje Starostwo Powiatowe w Górze. II.8 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W dziale tym przeznacza się kwotę 450 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, kwotę 1 452 800 zł na ewentualną spłatę rat kredytu za SP ZOZ w Górze z tytułu udzielonego poręczenia w 2007 roku kredytu długoterminowego. II.9 RÓŻNE ROZLICZENIA Kwota wydatków stanowi rezerwę ogólną budżetu w wysokości 212 656 zł i rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 500 zł. II.10 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowana na 2011 rok kwota wydatków wynosi 11 084 657 zł z czego: II.10.1 Liceum Ogólnokształcące w Górze 2 496 600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2 136 000 zł co stanowi 85,56 % wydatków. II.10.2 Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Wąsoszu 1 368 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 232 300 zł co stanowi 90,08% z czego: szkoły podstawowe specjalne 510 200 zł gimnazja specjalne 468 300 zł szkoły zawodowe specjalne 147 900 zł inne formy kształcenia 241 600 zł II.10.3 Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i PPP w Górze 869 600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 726 600 zł co stanowi 83,56% wydatków. II.10.4 Starostwo Powiatowe 655 013 zł Kwotę 60 000 zł /r. 80146/ przeznacza się na dokształcanie nauczycieli, 10 000zł z przeznaczeniem na komisje egzaminacyjne ustalającą stopnie awansu zawodowego nauczycieli/r.80145/, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego/r.80140/-50 000 zł. Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej? Arkadia? w kwocie 535 013 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników 356 600 zł. co stanowi 66,65% wydatków. II.10.5 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze 1 875 744 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 075 400 zł co stanowi 57,33% wydatków. W 2011 roku jednostka kontynuuje realizację projektu kształcenia ustawicznego dla dorosłych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Kwota dotacji wynosi 550 344 zł. II.10.6 Zespół Szkół w Górze 3 819 700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 276 600 zł co stanowi 85,78% wydatków. II.11 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowana na 2011 rok kwota wydatków wynosi 2 522 800 zł z czego: Internat Liceum Ogólnokształcące w Górze 401 000 zł, Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym w Wąsoszu1 561 900 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 559 900 zł, W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2 027 500 zł tj. 80,37% ogółem. Łącznie wydatki bieżące przeznaczone w budżecie na oświatę /dz.801,854/ wynoszą 13 607 457 zł. Zostaną one sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej należnej powiatowi na 2011 rok w wysokości 12 521 428 zł, dotacji na funkcjonowanie biblioteki pedagogicznej w kwocie 97 000 zł, środków z projektu kształcenia dorosłych w kwocie 550 344 zł oraz wypracowanych przez jednostki oświatowe dochodach w łącznej kwocie 498 900 zł. W 2011 roku, w związku z mniejszą ilością uczniów i tym samym zmniejszeniem oddziałów szkolnych przy zachowaniu nie zmienionej liczby kadry nauczycielskiej, ogranicza się do niezbędnego minimum wydatki z tytułu wypłat za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli. II.12 OCHRONA ZDROWIA Środki otrzymane w ramach dotacji na zadania zlecone w wysokości 1 550 000 zł przeznacza się na składki w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Planuje się

Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany Strona 2

dokapitalizowanie w kwocie 150 000 zł Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powołanej przez Powiat Górowski (100% udziałów), która przejmie szpitalną opiekę zdrowotną mieszkańców Powiatu po zlikwidowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze. II.13 POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Na pomoc społeczną planuje się przeznaczyć kwotę 4 761 832 zł. Podział środków przedstawia się następująco: II.13.1 Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu 2 026 582 zł DPS świadczy podstawowe usługi zaspakajające potrzeby bytowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne dla pensjonariuszy. Placówka ma charakter domu stałego pobytu, uzyskując dochody własne w wysokości 1 058 800 zł/odpłatność mieszkańców i inne wpływy/. Pozostałe środki pochodzą z dotacji na zadania własne/819 122 zł/ i innych dochodów własnych powiatu. II.13.2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze 1 556 250 zł - obejmuje wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienie się wychowanków w tych rodzinach 993 550 zł, - finansowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie innych powiatów oraz pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się wychowanków z placówek 106 400 zł, - środki na bieżące funkcjonowanie jednostki 297 000 zł, - ośrodki wsparcia 8 300 zł W ramach zadań w zakresie polityki społecznej planuje się kwotę 151 000 zł pochodzącą w całości z dotacji przeznaczyć na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

II.13.3 Powiatowy Urząd Pracy 1 179 000 zł z czego: wynagrodzenia i pochodne 1 035 300 zł tj. 87,82% ogółu. II.14 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w kwocie 150 000 zł przewiduje się na utrzymanie zieleni i ochronę powietrza atmosferycznego z wpływów z tytułu ochrony środowiska. Zadanie wykonuje Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy. II.15 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Planowane w tym dziale wydatki w wysokości 65 000 zł, z czego: na organizację imprez w zakresie kultury 45 000 zł i muzeum Powiatowe 20 000 zł. II.16 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki w wysokości 40 000 zł, przeznacza się na organizację imprez sportowych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik1.pdf DOCHODY- BUDŻET POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik2.pdf WYDATKI- BUDŻET POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik3.pdf PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2011 ROK Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego

Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany Strona 3

z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik3a.pdf PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik4.pdf PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ zADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY j. s. t. Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik4a.pdf PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY j. s. t. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik5.pdf PLAN DOCHODÓW ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik5a.pdf PLAN WYDATKÓW ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik6.pdf

Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany Strona 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik7.pdf WYKAZ ZADAŃ INWWSTYCYJNYCH NA 2011 ROK. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik8.pdf PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2011 ROKU. Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik8a.pdf PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2011 ROK.

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Józefiak

Id: BMTWX-ERYNW-QWUHS-OECGR-UTNDK. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/198/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Górowskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/197/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/196/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/45/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr III/31/11 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2011

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.381.2011.MW2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 73.XI.2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków polityki mieszkaniowej Miasta Jelenia Góra na lata 2011 - 2016

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.724.2011.LF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2011r. stwierdzające nieważność uchwały nr IX/62/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia rodzajów nadawanych tytułów honorowych oraz zasad ich nadawania.

 • uchwała nr I/8/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława w Strzelinie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie planu finansowego ? Związku Międzygminnego Ślęza ? Oława? w sprawie planu finansowego ? Związku Międzygminnego Ślęza ? Oława? na rok 2011

 • uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty" dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędna infrastrukturą

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.