Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/40/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-06
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 118 pozycja: 1872
Hasła:statuty powiatu

UCHWAŁA NR VI/40/11 RADY POWIATU GÓROWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra. Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami). Rada Powiatu w Górze uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Powiatu Góra, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 1/XXXVII/02 Rady Powiatu Góra z dnia 14 marca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2001 r. nr 38 poz. 1010 ze zm.) 1) Tytuł załącznika otrzymuje brzmienie ?Statut Powiatu Górowskiego? 2) w § 1 wyrażenie ?Powiat Góra? zastępuje się wyrażeniem ?Powiat Górowski? 3) w § 2 po wyrazie ?jest? dodaje się ?miasto? 4) w § 4 wyrażenie ?może posiadać? zastępuje się wyrażeniem ?posiada? 5) w § 5 ust. 2 wykreśla się, ?o którym mowa w ust. 1? 6) w § 8 1. w ust.3 I punkty od 1 do 6 otrzymują oznaczenie literowe od a) do f), a dotychczasowe oznaczenie redakcyjne ?I II III IV V? zastępuje się odpowiednio oznaczeniem ?1) 2) 3) 4) 5)?, 2. w ust. 3 III dodaje się ?oraz na stronach internetowych Starostwa? 3. w ust. 3 IV w zdaniu pierwszym dodaje się ?oraz otrzymywać je w formie elektronicznej? 4. w ust.3 V oznaczenie ?pkt 1 i 5? zastępuje się na ?ust. 3 pkt 1? 7) w § 9 ust. 3 oznaczenie ?(Dz. U. nr 95, poz. 602) ? zmienia się na ?(Dz. U. z 2010 nr 176, poz. 1190)? 8) w § 10 1. w ust. 3 wykreśla się ?sekretarza powiatu?, 2. po ust. 8 dodaje się ust. 8a. w brzmieniu ?podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.)? 3. po ust. 10 dodaje się ust 10a w brzmieniu ?podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych? 4. po ust. 14 dodaje się ust 14a w brzmieniu ?dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu? 9) w § 11 1. wyrażenie ?Rady Powiatu w Górze? zastępuje się wyrażeniem ?Rady Powiatu Górowskiego? 2. wyrażenie ?Regulamin Rady Powiatu w Górze? zastępuje się wyrażeniem ?Regulamin Rady Powiatu Górowskiego?, 10) w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu ?Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny? 11) w § 13 1. w ust.1 po ??i? dodaje się ?jednego lub? 2. w ust. 2 po ?powiatu? dodaje się ? i komisji rewizyjnej?

Id: GTNRD-VIYVN-ZELYB-BTBTS-HAWFK. Podpisany Strona 1

3. w ust. 3 w zdaniu drugim po ?wiceprzewodniczący? dodaje się ?wskazany przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczący starszy wiekiem? 12) w § 18 w ust. 1 wykreśla się ?zasięga opinii starosty? 13) w § 20 w ust. 5 wykreśla się zapis ?wyłącznie z ważnych powodów na wniosek przewodniczącego rady, komisji lub zarządu? 14) w § 22 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: ?Przewodniczący rady udziela głosu radnym, osobom zaproszonym i obecnym na sesji? 15) w § 23 dotychczasową treść oznacza się, jako ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ?2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia osób wymienionych w § 22 ust. 4 zakłóca porządek obrad albo powagę sesji, przewodniczący rady, po uprzednim ?przywołaniu do porządku?, może odebrać głos występującej osobie? 16) w § 26 1. w ust. 2 skreśla się ?właściwe? i dodaje się ?według właściwości? 2. w ust. 4 skreśla się ?właściwym? i po? komisjom? dodaje się ?według właściwości? 17) w § 28 w ust. 2 po wyrazie ?podpisuje? dodaje się ?upoważniony? 18) w § 30 w ust. 1 w zdaniu pierwszym dodaje się ?oraz w Internecie? 19) w § 35 w ust. 4 dodaje się ?w Biurze Rady oraz w Internecie? 20) w § 37 1. w ust. 2 wyrażenie ?Komisji Rewizyjnej w Górze? zastępuje się wyrażeniem ?Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego? 2. wyrażenie ?Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze? zastępuje się wyrażeniem ? Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego? 21) w § 45 1. w ust. 3 po zdaniu drugim dodaje się ?i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących? 2. ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: ?6. Rada powołuje następujące stałe komisje: a) Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji działającą w zakresie - edukacji publicznej - kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, - kultury fizycznej i turystyki, - promocji powiatu, - współpracy z organizacjami pozarządowymi. b) Komisję Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska działającą w zakresie: - geodezji, katastru i kartografii, - ochrony środowiska i przyrody, - rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, - gospodarki wodnej, c) Komisję Budżetu i Gospodarki działającą w zakresie: - gospodarki finansowej, - ładu przestrzennego i spraw architektoniczno-budowlanych, - gospodarki nieruchomościami, - kierunków rozwoju gospodarczego d) Komisję Spraw Publicznych i Drogownictwa działająca w zakresie:

Id: GTNRD-VIYVN-ZELYB-BTBTS-HAWFK. Podpisany Strona 2

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, - ochrony przeciwpowodziowej, zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, - bezrobocia i lokalnego rynku pracy oraz praw konsumenta, - transportu zbiorowego i dróg publicznych e) Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej działająca w zakresie: - promocji i ochrony zdrowia, - pomocy społecznej, - polityki prorodzinnej, - wspierania osób niepełnosprawnych. f) Komisję Rewizyjną działającą w zakresie określonym Regulaminem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Górowskiego? 22) w § 46 1. w ust. 1 po ?należy? dodaje się ?według właściwości? 2. w ust. 1 w pkt 4 po ?zarząd? dodaje się ?przewodniczącego rady? 23) w § 47 w ust. 2 dodaje się ? i mieszkańcy Powiatu Górowskiego? 24) w § 48 w ust. 1 dodaje się punkt 5) ?5) przekazuje zgłaszającym opinie i stanowiska komisji w rozpatrywanych sprawach? 25) w § 49 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie 26) w § 59 w ust. 4 skreśla się ?w szczególności radni? 27) w § 61 w ust. 3 wyrażenie ?powinien? zastępuje się wyrażeniem ?ma? 28) w § 67 w ust. 1 skreśla się punkty 1), 3), i 4), a punkty 2) i 5) otrzymują odpowiednio oznaczenie ?1) ? i ?2)? 29) w § 68 1. w ust. 1 dodaje się ? i Wieloletniej Prognozy Finansowej, zwanej dalej WPF? 2. ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: ?Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów. WPF przedstawia w szczególności podstawowe relacje finansowe na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat? 30) w § 69 1. w ust.1 po ?powiatu? dodaje się ?i WPF? 2. w ust.2 po ?budżetu? dodaje się ?wraz z WPF? 31) w § 71 1. w ust.2 wyrażenie ?31 marca? zastępuje się wyrażeniem ?31 stycznia? 2. w ust. 3 wyrażenie ?do 30 kwietnia? zastępuje się wyrażeniem ?do końca lutego? § 2. Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Rady Powiatu w Górze, stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Górowskiego. 1) Tytuł załącznika otrzymuje brzmienie ?Regulamin Rady Powiatu Górowskiego? 2) w § 1 w ust. 1 po ?oraz? dopisuje się ?jednego lub? 3) w § 2 w ust. 1 skreśla się ?uroczystych? 4) w § 3 1. w ust. 1 po ?wiceprzewodniczący? dodaje się ?działający na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia?

Id: GTNRD-VIYVN-ZELYB-BTBTS-HAWFK. Podpisany

Strona 3

2. w ust. 2 skreśla się ?lub uroczystych? oraz po pierwszym zdaniu dodaje się ?i na 14 dni przed terminem sesji, których przedmiotem jest uchwalanie budżetu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu? 3. ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: ?Obrady sesji Rady Powiatu są jawne i odbywają się z udziałem mieszkańców Powiatu Górowskiego? 5) w § 4 w ust. 3 skreśla się ?bez usprawiedliwienia? 6) w § 5 1. ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: ?Otwarcie sesji następuje poprzez wypowiedzenie Przewodniczącego Rady następującej formuły: ?Otwieram sesję Rady Powiatu Górowskiego" przez

2. ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie ?Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności, prawomocność obrad, a w przypadku braku kworum prowadzi obrady bez możliwości podejmowania uchwał? 7) w § 6 w ust. 1 skreśla się wyrażenia ?(wg potrzeb)? 8) w § 7 1. w ust. 1 skreśla się ?jednak w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością? 2. w ust. 2 po ?radnego? dodaje się ?w formie pisemnej? 9) w § 8 w ust. 4 skreśla się ?będącym publicznością? 10) w § 9 w ust. 1 wyrażenie ?może udzielić? zastępuje się na ?udziela? 11) w § 10 w ust. 1 wyrażenie ?Zamykam sesję Rady Powiatu w Górze? zastępuje się wyrażeniem ?Zamykam sesję Rady Powiatu Górowskiego? 12) w § 13 w ust. 2 dodaje się ?za wyjątkiem projektu uchwały budżetowej? § 3. Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Górowskiego. 1) Tytuł załącznika otrzymuje brzmienie ?Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego? 2) w § 1 1. wyrażenie ?Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Górze? zastępuje się wyrażeniem ?Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego? 2. wyrażenie ?Rady Powiatu w Górze? zastępuje się wyrażeniem ?Rady Powiatu Górowskiego? 3) w § 5 w zdaniu drugim wyrażenie ?Zastępca Przewodniczącego Komisji? zastępuje się wyrażeniem ?Wiceprzewodniczący Komisji? 4) w § 6 w ust. 2 wyrażenie ?wyłączenia Zastępcy, Przewodniczącego Komisji? zastępuje się wyrażeniem ? wyłączenia Wiceprzewodniczącego Komisji? 5) w § 11 po ?sprawdzające? dodaje się ?nie? 6) w § 14 1. w ust. 3 wyrażenie ?przez trzech? zastępuje się wyrażeniem ?nie mniej niż dwóch? 2. w ust. 6 w zdaniu drugim wyrażenie ?lub gdy? zastępuje się na ?i? oraz wykreśla się ?też? i ?znacznych? 7) w § 15 w ust. 1 po ?przestępstwa? dodaje się ?kontrolujący? 8) w § 22 w ust. 2 wyrażenie ?31 marca? zastępuje się ?15 czerwca? 9) w § 27 skreśla się ust. 6, ust. 7 otrzymuje oznaczenie ?6?. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Id: GTNRD-VIYVN-ZELYB-BTBTS-HAWFK. Podpisany

Strona 4

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Józefiak

Id: GTNRD-VIYVN-ZELYB-BTBTS-HAWFK. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/45/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra.

 • DZ. URZ. 2010.176.1615

  uchwała nr XXXIII/281/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Miedziana Góra

 • DZ. URZ. 2009.24.337

  uchwała nr XX/174/2008 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Miedziana Góra gm. Miedziana Góra

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.191.2

  uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy Zawady z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Góra Strękowa

 • DZ. URZ. 2010.514.3823

  uchwala nr XXVII/402/10 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 28 września 2010r. zmiany Statutu Gminnego Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2011.

 • uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2011

 • uchwała nr IV/18/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Lubań na 2001 rok

 • uchwała nr IV/01/11 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu lwóweckiego na 2011 rok

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.418.2011.MW2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr VIII/50/11w sprawie zmiany uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu zmienionej uchwałami nr VIII/95/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r. nr XXXII/326/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r., nr XXXIII/339/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005 r., uchwałą nr XLV/440/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2006 r., nr XII/93/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 sierpnia 2007 r., nr XXI/193/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2008 r. oraz uchwałą nr XL/328/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 maja 2009 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.