Logowanie

Tytuł:

informacja nr 1 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Węgliniec.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-06
Organ wydający:Starosta Zgorzelecki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 118 pozycja: 1894
Hasła:ewidencja gruntów i budynków

INFORMACJA NR 1 STAROSTY ZGORZELECKIEGO z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Węgliniec. Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Węgliniec, wyłożony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, w dniach od 29 listopada 2010 r. do 17 grudnia 2010 r. do wglądu osób zainteresowanych, staje się z dniem 20 grudnia 2010 r. operatem ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 24a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy zgłaszać do Starosty Zgorzeleckiego na adres: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A.

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński

Id: JHMHL-GUKTJ-JEKHY-UAHSV-JCPBZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1676

  informacja Starosty Przeworskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej w obrębie Urzejowice gmina Przeworsk)

 • DZ. URZ. 2012.1786

  ogłoszenie nr 3 Starosty Sztumskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji, ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. 2010.410.2944

  informacja Starosty Suskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Zachełmna w jednostce ewidencyjnej Budzów

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Łukowskiego z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Stanin

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.76

  informacja nr GKK.KN.7430-137/2009 Starosty Lidzbarskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

porady prawne online

Porady prawne

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

 • Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

  Jakie informacje można uzyskać z KW, a jakie z ewidencji gruntów i budynków?

 • Zmiany w klasyfikacji gruntów

  Czy prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie w jednym postępowaniu administracyjnym zmian w ustaleniu rodzaju użytków gruntowych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów?

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, (...)

 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.321.2011.DC. Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 1 uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr VII/77/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.315.2011.DC. Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr VII/71/11 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania polegającego na dodaniu do § 7 uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XV/127/03 z dnia 1 grudnia 2003 r. ust. 3.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.546.2011.MM2 - 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2011r. stwierdzajace nieważność: ust.1 rozdziału 2 oraz ust. 3 rozdziału 3 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku Nr VIII/40/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pieńsku.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK - N.4131.491.2011.MM2 - 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2011r. stwierdzające nieważnosć ust. 8, ust. 9 i ust. 11 załącznika do uchwały Rady Gminy Dziadowa Kłoda Nr VII/37/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje Boisko - Orlik 2012? w Dziadowej Kłodzie.

 • uchwała nr 8/I/11 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.