Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2180

Tytuł:

uchwała Nr IX/82/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-17
Organ wydający:Rada Miejska Białogardu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 121 pozycja: 2180
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/82/2011 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 29 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: § 1. W planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2011 dokonuje się następujących zmian: a) zmniejsza się:

Dział 700 801 rozdział 70005 80101 § 6050 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych razem zmniejszenia: zł 258.000 110.000 368.000

b) zwiększa się:

Dział 600 600 854 rozdział 60016 60016 85415 § 4270 6050 3240 zakup usług remontowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych stypendia dla uczniów razem zwiększenia: zł 213.000 45.000 110.000 368.000

§ 2. W uchwale Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. - Uchwała budżetowa na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 795) zmienionej uchwałami Nr VI/50/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r., Nr VII/59/2011 z dnia 25 maja 2011 r. i Nr VIII/68/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 w ust.1 w pkt 2 kwotę 11.045.597,50 zł zastępuje się kwotą 10.722.597,50 zł; 2) w § 5 kwotę 11.045.597,50 zł zastępuje się kwotą 10.722.597,50 zł; 3) załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w roku 2011 (inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: DMRKF-VHEUP-IRQHW-YCQMS-VAWNT. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Józef Leszczyk

Załącznik do Uchwały Nr IX/82/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r. Zalacznik1.xls załącznik

Id: DMRKF-VHEUP-IRQHW-YCQMS-VAWNT. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1609

  uchwała Nr IX/72/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Białogardu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.814

  informacja Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Białogardu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r. położonych na obszarze miasta Białogard.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.2464

  uchwała Nr LXIX/485/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 27 października 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.700

  uchwała Nr XVI/137/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 5 stycznia 2012 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.481

  uchwała Nr III/16/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2179

  uchwała Nr VII/59/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 maja 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2178

  uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 6 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2177

  uchwała Nr X/63/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.2176

  decyzja Nr OSZ-4210-41(11)/2011/516/XI/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.2175

  decyzja Nr OSZ?4210-49(6)/2011/516/X/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.