Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2182

Tytuł:

uchwała Nr X/91/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej  w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w miejskich przewozach pasażerskich

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-17
Organ wydający:Rada Miejska Białogardu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 121 pozycja: 2182
Hasła:

UCHWAŁA NR X/91/2011 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej   w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w miejskich  przewozach pasażerskich  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142,  poz.  1591,  z 2002  r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271  i Nr  214,  poz.  1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.  1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr  21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) i art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 5 lipca  2001 r.  o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz.  959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010  r. Nr 107, poz. 679 i Nr 197, poz. 1309 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696) Rada  Miejska Białogardu uchwala, co następuje:  § 1. 1. 1  Ustala  się  ceny  urzędowe  za  usługi  przewozowe  autobusami  komunikacji  miejskiej  w publicznym  transporcie  zbiorowym  w zakresie  zadania  o charakterze  użyteczności  publicznej  w miejskich  przewozach  pasażerskich ? zgodnie z ust. 2 i 3.  2. Ceny biletów na przejazd, o których mowa w ust. 1, wynoszą:  1) jednorazowy normalny  2) jednorazowy ulgowy 50%  ­ 2,40 zł?  ­ 1,20 zł?  ­ 34,00 zł?  ­ 39,00 zł. 

3) miesięczny normalny na jedną linię  ­ 68,00 zł?  4) miesięczny ulgowy 50% na jedną linię  6) miesięczny ulgowy 50% na dwie linie  3. Cena biletu na przewóz:  1) bagażu przekraczającego sumę wymiarów (wysokość ­ szerokość ­ głębokość) 120 cm?  2) większych psów, które nie są trzymane na rękach  ­ równa jest cenie biletu jednorazowego normalnego.  § 2. Nie pobiera się opłat za przewóz:  1) bagażu ręcznego nieprzekraczającego sumy wymiarów określonej w § 1 ust. 3 pkt 1?  2) małych  zwierząt  w klatkach  nieprzekraczających  sumy  wymiarów  określonej  w §  1 ust.  3 pkt  1,  kotów  i małych psów trzymanych na rękach?  3) wózków dziecięcych?  4) psów będących pomocą dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności?  5) wózków inwalidzkich, z których korzystają osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności. 2  § 3. Traci moc uchwała Nr XIX/138/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie cen za  komunalne  usługi  przewozowe  transportu  zbiorowego  autobusami  komunikacji  miejskiej  wykonywane  przez  Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. 

Id: 2AB693DF­BFA8­46DD­8AA8­9D6B2AFE339A. Podpisany Strona 1

5) miesięczny normalny na dwie linie  ­ 78,00 zł? 

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej  mgr Józef Leszczyk

Id: 2AB693DF­BFA8­46DD­8AA8­9D6B2AFE339A. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5392

  uchwała nr 304/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 215/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 111/11 Rady Miasta Torunia z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr VIII/62/11 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w Lubinie oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i wysokości opłaty manipulacyjnej w gminnym regularnym przewozie osób w Lubinie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.392

  uchwała nr IV/11/82/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Bielskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Definicja obiektu użyteczności publicznej

  Został do użytku oddany budynek oczyszczalni, gdzie mają miejsce również pomieszczenia pracowników biurowych związanych z obsługą zadań publicznych gminy. Czy taki (...)

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Przeprowadzanie przeglądu gaśnic

  W trakcie kontroli terminu przeglądu gaśnic przeciwpożarowych w budynku użyteczności publicznej kontrolujący zarzucił mi, że przeglądy gaśnic w takich obiektach (...)

 • Zadania realizowane dla dobra publicznego

  Czy do zadań realizowanych dla dobra publicznego wg art. 23. ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych możemy zaliczyć nauczanie w szkołach niepublicznych, zadania realizowane (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2181

  uchwała Nr X/87/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2180

  uchwała Nr IX/82/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2179

  uchwała Nr VII/59/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 maja 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2178

  uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 6 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2177

  uchwała Nr X/63/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.