Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2183

Tytuł:

uchwała Nr IX /110/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-17
Organ wydający:Rada Miejska w Czaplinku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 121 pozycja: 2183
Hasła:cmentarze

UCHWAŁA NR IX /110/11 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek  Na  podstawie  art.  40  ust.  2 pkt  4 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806?  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005 r. Nr 172, poz.  1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128? z 2007 r. Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr  223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675? z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134 poz.777), Rada Miejska w Czaplinku uchwala,  co następuje:  § 1. Ustala  się  regulamin  korzystania  z cmentarzy  komunalnych  w gminie  Czaplinek,  w następującym  brzmieniu:  Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek  W  celu  umożliwienia  oddawania  należytej  czci  zmarłym  oraz  zapewnienia  porządku  i utrzymania  właściwego  stanu  estetycznego  cmentarzy  prosi  się  osoby  przebywające  na  tych  terenach  o właściwą  troskę  o cmentarze wraz z jego urządzeniami oraz nakazuje się stosowanie poniższego regulaminu.  1. Właścicielem Cmentarzy Komunalnych w Czaplinku jest ? Gmina Czaplinek.  2. Cmentarzami komunalnymi w gminie Czaplinek, zwanymi dalej ?cmentarzami?, administruje samorządowy  zakład  budżetowy  gminy  Czaplinek  ?  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w Czaplinku  z siedzibą  w Czaplinku  przy  ul. Grunwaldzkiej 2, zwany dalej ?administratorem?.  3. Godziny urzędowania administratora: od poniedziałku do piątku: od 7: 00 do 15:00.  4. Cmentarze umiejscowione są:  1) w rozwidleniu ul. Al. 7­ go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty i ul. Szczecineckiej w Czaplinku oraz,  2) przy ul. Szczecineckiej w Czaplinku.  5. Cmentarze  są  czynne  w godzinach  :  od  7:00  do  21:00  ­  cmentarze  są  zamykane  w godzinach  nocnych,  przebywanie  na  cmentarzach  poza  godzinami  ich  otwarcia  jest  zabronione,  za  wyjątkiem:  31  października,  1 listopada, 2 listopada każdego roku.  6. Pogrzeby  odbywają  się  od  poniedziałku  do  piątku  w godzinach  7:00  ?  15:00.  W przypadkach  szczególnie  uzasadnionych,  po  porozumieniu  z administratorem,  jest  możliwość  zorganizowania  pogrzebu  w innych  dniach  i godzinach.  7. Zgłoszenia  pogrzebów  należy  dokonywać  w siedzibie  administratora,  co  najmniej  z jednodniowym  wyprzedzeniem.  8. Administrator zastrzega sobie prawo do ustalenia terminów pogrzebów według zasady, że wystawienie ciała  następuje godzinę przed Mszą Świętą lub w przypadku pogrzebu bez mszy, godzinę przed ceremonią pogrzebową,  następnie przerwa 30 minutowa ? celem przygotowania pomieszczenia do następnego wystawienia ciała.  9. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu stosuje się następujące pojęcia:  1) miejsce grzebalne ? miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu,  2) miejsce  rezerwowe  ?  miejsce  grzebalne  przeznaczone  do  pochowania,  udostępnienie  osobie  za  jej  życia  na  podstawie umowy z administratorem,  3) miejsce rezerwowe zabudowane ? miejsce rezerwacji, na którym wybudowano nagrobek lub grobowiec,  4) grób ? miejsce grzebalne, w którym pochowano osobę zmarłą,  5) założyciel grobu ? osoba, która jako pierwsza zawarła umowę z administratorem cmentarza i opłaciła miejsce  grzebalne, 

Id: HPBIW­RFJFH­GMGIO­LSHGE­KSJXO. Podpisany Strona 1

6) dysponent grobu ? założyciel grobu oraz członkowie rodziny osoby pochowanej w tym grobie,  7) opłacenie miejsca grzebalnego ? zawarcie lub przedłużenie umowy o udostępnienie miejsca grzebalnego,  8) opłata  za  pochowanie  ?  opłata  za  miejsce  zawierająca  umowę  na  pochowanie  zwłok  w grobach  ziemnych  i murowanych dla jednej trumny ze skutkiem 20 letnim,  9) opłata  prolongacyjna  ?  opłata  za  miejsce  przedłużająca  umowę  zawartą  z administratorem  cmentarza  o udostępnienie  miejsca  grzebalnego  w grobach  ziemnych,  rodzinnych  ziemnych  i murowanych  dla  jednej  trumny ze skutkiem 20 letnim,  10) pokładane ? opłata za miejsce bezterminowa za pochówek na cmentarzu w grobach murowanych rodzinnych.  10. Na  cmentarzu  urządza  się  następujące  groby  w zależności  od  zamówienia  i możliwości  gruntowych  i wodnych:  1) groby ziemne:  a) przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny,  b) groby pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6,  c) groby pojedyncze, w których składa się urnę,  2) groby murowane (grobowce):  a) przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny,  b) pojedyncze do których składa się urnę,  3) groby rodzinne:  a) ziemne dla dwóch trumien umieszczone jedna na drugiej (2 poziomowy),  b) ziemny dla dwóch trumien umieszczonych jedna obok drugiej (1 poziomowy),  c) murowane dla dwóch trumien umieszczonych jedna obok drugiej (1poziomowy),  d) murowane  dla  dwóch  trumien  umieszczonych  jedna  na  drugiej  w oddzielnych  komorach,  oddzielonych  betonową płytą (2 poziomowy).  11. Opłaty  za  usługi  cmentarne  oraz  opłaty  cmentarne,  pobierane  są  zgodnie  z cennikiem  obowiązującym  na  cmentarzu. Wysokość opłaty ustalana jest przez Radę Miejską w Czaplinku odrębną uchwałą.  12. Zwłoki ekshumowane i chowane w nowych grobach ziemnych, grobach murowanych, grobach rodzinnych  lub grobach 20 letnich ? traktowane są, jako nowy pochówek, za który pobierane są nowe opłaty.  13. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat, grób klasyfikuje się do likwidacji (zgodnie z art.  7 ust.  2 ustawy  o cmentarzach  i chowaniu  zmarłych).  Likwidacja  jest  poprzedzona  wcześniejszą  informacją  na  grobie i tablicy informacyjnej (minimum na trzy miesiące przed likwidacją grobu).  14. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.  15. Załatwiane  spraw  formalno  ­  organizacyjnych  niezbędnych  do  przyjęcia  zwłok  do  pochowania  na  cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza, odbywa się w siedzibie administratora.  16. Zgłaszanie  wszelkich  spraw  dotyczących  grobów  i cmentarzy  odbywa  się  wyłącznie  u administratora  cmentarza.  17. Administrator cmentarza przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów zgodnie z odrębnymi przepisami.  18. Informacje dotyczące dysponenta grobu i osób pochowanych w danym grobie przekazywanie są wyłącznie  członkom najbliższej rodziny, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.  19. Ekshumacja  zwłok  i szczątków  może  być  dokonana  tylko  w przewidzianych  przepisami  prawa  przypadkach.  20. Miejsce grzebalne pozostałe po ekshumacji przechodzi do dyspozycji administratora bez zwrotu wniesionej  opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku.  21. Przed  przystąpieniem  do  ustawienia  nagrobka  lub  innych  prac  kamieniarskich  i budowlanych  należy  z administratorem uzgodnić termin wykonania prac co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Id: HPBIW­RFJFH­GMGIO­LSHGE­KSJXO. Podpisany Strona 2

22. Groby samowolnie zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają w dyspozycji administratora.  23. Na terenie cmentarza należy zachować ciszę i spokój.  24. Na terenie cmentarza śmieci należy wyrzucać wyłącznie do kontenerów a przycięte gałęzie z nasadzonych  iglaków wynosić w miejsca wskazane przez pracowników cmentarza.  25. Na terenie cmentarza zabrania się:  1) niszczenia  lub  samowolnego  przemieszczania  urządzeń  cmentarnych  oraz  ich  elementów,  jak  również  elementów nagrobków,  2) ustawiania ogrodzeń itp.,  3) przebywania dzieci bez osób dorosłych,  4) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,  5) wkładania przyciętych gałęzi z iglaków do pojemników na odpady lub układanie w miejsca inne niż wskazane  przez pracowników cmentarza,  6) spożywanie napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym,  7) prowadzenie działalności handlowej,  8) wprowadzanie zwierząt,  9) samowolnego usuwania drzew i krzewów.

  26. Na  terenie  cmentarza  zabrania  się  dokonywania  następujących  czynności  bez  uprzedniego  zgłoszenia  i uzyskania zgody administratora:  1) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,  2) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,  3) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,  4) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,  5) utwardzania i odwadniania terenów wokół grobów,  6) ustawiania ławek.  27. Przedsiębiorstwa pogrzebowe i kamieniarskie oraz inne podmioty i osoby fizyczne:  1) wykonujące prace kamieniarskie i budowlane,  2) przygotowujące grób do pochówku,  3) przeprowadzające ekshumacje i uprzątnięcia szczątków,  4) wykonujące  ziemne  lub  murowane  groby,  świadczące  usługi  remontowe,  porządkowe  i pielęgnacyjne  na  nagrobkach,  mogą  za  zgodą  administratora  wjeżdżać  na  teren  cmentarza,  sprowadzać  potrzebny  sprzęt  i materiały  oraz  wykonywać powierzone im usługi i roboty, tylko w dni pracy biura cmentarza, po uprzednim wniesieniu opłaty  administracyjnej zgodnie z cennikiem o którym mowa w ust. 11 niniejszego regulaminu.  28. Wykonawcy  wymienieni  w ust.  27  ponoszą  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  wynikłe  w następstwie  realizowanych  na  terenie  cmentarza  prac,  w tym  również  za  uszkodzenia  sąsiednich  grobów,  zieleni  oraz  innych  urządzeń infrastruktury cmentarza oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw lub wniesienia odszkodowania  na rzecz zainteresowanych.  29. Dysponenci  miejsc  grzebalnych  oraz  osoby  przebywające  na  terenie  cmentarza  zobowiązane  są  do  stosowania się do zaleceń i informacji administratora umieszczonych na tablicach informacyjnych cmentarza.  30. Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do stałego utrzymania czystości i porządku tego miejsca  oraz terenu przyległego. 

Id: HPBIW­RFJFH­GMGIO­LSHGE­KSJXO. Podpisany

Strona 3

31. Z  uwagi  na  konfigurację  terenów  cmentarza  i stary  drzewostan  przebywanie  na  cmentarzu  w czasie  występowania  zjawisk  atmosferycznych  jak:  wichura,  gołoledź,  burze  itp.  wymaga  zachowania  szczególnej  ostrożności. Osoby takie czynią to na własną odpowiedzialność.  32. Administracja  cmentarza  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  zaistniałe  na  cmentarzu,  będące  następstwem czynników atmosferycznych, kradzieży lub innego działania osób trzecich. Dysponenci grobów mogą  indywidualnie ubezpieczyć nagrobek w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych.  § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego.   

Przewodniczący Rady  Bogdan Kalina

Id: HPBIW­RFJFH­GMGIO­LSHGE­KSJXO. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.339

  uchwała nr XXVI/218/09 Rady Gminy Czudec z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Czudec

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Lubiszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.523

  aneks Nr 1/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 17 kwietnia 2007 r.w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom zwartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Czaplinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.74.1318

  uchwała nr 94/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.622

  aneks Nr 1/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Czaplinek.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cmentarze komunalne

  Czy zarządca cmentarza komunalnego ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek który uległ uszkodzeniu na skutek spadających gałęzi. Czy też jestem (...)

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

  Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz (...)

 • Likwidacja nagrobka a opłata za miejsce

  Czy zarządca cmentarza komunalnego lub gmina ma obowiązek poinformowania mnie o likwidacji nagrobka na cmentarzu komunalnym jeżeli zapomiałem wnieść stosowną opłatę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2182

  uchwała Nr X/91/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej  w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w miejskich przewozach pasażerskich

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2181

  uchwała Nr X/87/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2180

  uchwała Nr IX/82/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2179

  uchwała Nr VII/59/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 maja 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2178

  uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 6 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.