Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2184

Tytuł:

uchwała Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-17
Organ wydający:Rada Miejska w Resku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 121 pozycja: 2184
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA NR X/56/11 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200r. Nr 142, poz.1591;z2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717iNr162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 201 Or. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230iNr106, poz.675 oraz z 2011r Nr 21, poz.113) w związku z art.42 ust.7 pkt 2 i 3 i art.91 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369 i Nr 247, poz.1821; z2008r. Nr 145, poz.917 i Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz.1650 i Nr 219, poz.1706) Rada Miejska w Resku, uchwala co następuje: § 1. Ustala się zasady: 1) udzielania i rozmiaru wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespole szkół; 2) określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym nie ustalono takiego wymiaru; 3) określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. § 2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Resko . § 3. Ilekroć w przepisach jest mowa o szkole bez bliższego określenia należy przez to rozumieć również przedszkole i zespół szkół. § 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Resko, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art.42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, do liczby godzin zajęć określonych w tabeli:

lp. 1 1 do 7 oddziałów 7 - 11 oddziałów 12 - 18 oddziałów 19 i więcej oddziałów 2 od 10 oddziałów i 10 oddziałów powyrzej 10 oddziałów 3 wicedyrektorzy wszyscy dyrektorzy gimnazjum i zaspołu szkół 9 5 9 stanowisko kierownicze 2 tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 3 dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola 11 9 7 5

§ 5. Do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, stosuje się odpowiednio wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 4.

Id: KPQGQ-VGZLC-VBIVH-PUSRK-HTZIT. Podpisany

Strona 1

§ 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły, inne niż wymienione w § 4, obniża się tygodniowy wymiar zajęć określony zgodnie z art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, o 6 godzin tygodniowo. 2. Ustalony zgodnie z ust.1 tygodniowy wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. § 7. 1. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły, można zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć, określonego w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela. 2. W uzasadnionych przypadkach można zmienić ustaloną w § 4 tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć lub zniżkę, o której mowa w § 6 ust. 1. § 8. Zniżka godzin, o której mowa w§4, §5, § 6 i § 7 ust. 2 lub zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w i § 7 ust.1, mogą być cofnięte w każdym czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia zniżki lub zwolnienia. § 9. Nauczycielom, korzystającym ze zniżki lub zwolnienia, godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przydziela się wyjątkowo, tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji tych godzin przez innego nauczyciela. § 10. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom niewymienionym w art.42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, zgodnie z poniższą tabelą:

lp. 1 1 stanowisko 2 pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy a także inny nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne np. gimnastyka korekcyjna tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 3 25

§ 11. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć według wzoru: E = (Ai +A2 +... +A) : (Ai: Bi +A2 : B2 + ...+ A: Bi) gdzie: E - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, i - oznacza liczbę stanowisk, które zajmuje nauczyciel, Ai- oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, Bi- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, określony dla danych stanowisk w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela. opiekuńczych,

2. Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnej godziny, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny zaokrągla się w dół, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrągla się w górę do pełnej godziny. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska. § 13. 1. Traci moc uchwała Nr XVII/194/2000 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkola w gminie Resko. 2. Traci moc uchwała Nr XXII/127/04 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zasad udzielania obniżeń tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których gmina Resko jest organem prowadzącym. § 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty głoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2011r.

Id: KPQGQ-VGZLC-VBIVH-PUSRK-HTZIT. Podpisany Strona 2

Przewodniczący Rady Miejskiej Barbara Basowska

Id: KPQGQ-VGZLC-VBIVH-PUSRK-HTZIT. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i zespole szkół Zgodnie z art. 42 ust.

1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 ze zm.) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień. Jednocześnie art.42 ust.3 ustawy przyporządkowuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami albo na ich rzecz (pensum) - co do zasady - do określonego typu szkoły lub placówki. W świetle powołanego przepisu pensum zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla większości nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wynosi 18 godzin zajęć tygodniowo. Wyjątek stanowią m. in. wychowawcy świetlic szkolnych oraz nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych, dla których pensum wynosi odpowiednio 26 i 30 godzin tygodniowo. Organ prowadzący szkołę, działając na podstawie art.42 ustawy Kata Nauczyciela: 1) ust.6 - dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust.3; 2) ust.7 - między innymi określa: a) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust.6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust.3; b) obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół, o których mowa w art.1 ust.2 pkt 1a, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty. Przedkładany projekt uchwały dotyczy określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia. Niniejszy projekt uchwały uwzględnia aktualny stan organizacyjny szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Resko, a także zawiera zapisy doprecyzowane i dostosowane do obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto określono w nim przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia. W związku z zamiarem dokonania ujednolicenia zasady obliczania nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, zaproponowano w § 11 ust.1 projektu uchwały, następujący sposób ustalania tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: E = ( +A2 +... +Ai): (A,: Bi +A2 : B2 + ...+ Aj: Bi) gdzie: E oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, i oznacza liczbę stanowisk, które zajmuje nauczyciel, A2 - oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

Id: KPQGQ-VGZLC-VBIVH-PUSRK-HTZIT. Podpisany Strona 1

Bi- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, określony dla danych stanowisk w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.

opiekuńczych,

1. Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnej godziny, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny zaokrągla się w dół, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrągla się w górę do pełnych godzin. Przykładowe obliczenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć według powyższego wzoru: Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art.35 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe. Zasadę powyższą ilustrują następujące przykłady: 1) nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 9 godzin wg pensum 18 godzinnego i 13 godzin wg pensum 26 godzinnego: 9/18 + 13/26 = 1 E = (A1 + A2):[(A1:B1) + (A2:B2)] = (9 + 13): [(9:18) + (13:26)] = 22 : 1 = 22 Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 22 godziny - brak godzin ponadwymiarowych ; 2) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego 6/18 + 21 / 26 = 1,14 E = (A1 + A2):[(A1:B1) + (A2:B2)] = (6+21) : [ (6:18) + ( 21 : 26)] = 27 : 1,14 = 23,68 = 24 godziny Jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 24 godziny. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela wynosi 24 godziny + 3 godziny ponadwymiarowe ; 3) nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg 18 godzinnego i 10 godzin wg pensum 26 godzinnego 15/18 + 10/26= 1,22 E = (A1 +A2):[(A1:B1) + (A2:B2)] =(15+10): [(15: 18) + (10 : 26)] = 25 : 1,22 = 20,49 Jeżeli 1,22 stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20, 49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin wynosi - 20 godzin. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela wynosi 20 + 5 godzin ponadwymiarowych Należy zatem zwrócić uwagę, iż do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym pensum powinno dochodzić wyjątkowo, wówczas gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy - Karta Nauczyciela (np. uzupełnianie pensum w innej szkole lub szkołach na podstawie art.22 ustawy Karta Nauczyciela) i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Stosownie do postanowień art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze. zm.) niniejszy projekt uchwały 14 lipca 2011 r. (data otrzymania) został przedłożony Związkom Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Resku celem zaopiniowania. W/w pismo przesłano na adres wskazany przez Panią Agnieszkę Janowską- Przewodniczącą Związku tj. Resko ul. B. Prusa 2. Wobec powyższego, dla ujednolicenia zasad i wyeliminowania ewentualnych nieścisłości oraz z powodu dostosowania postanowień uchwały do obowiązujących przepisów prawa oświatowego, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały

Id: KPQGQ-VGZLC-VBIVH-PUSRK-HTZIT. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5330

  uchwała nr XXI/198/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1771

  uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.127

  uchwała nr XXIX/250/2009 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.194.2

  uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2183

  uchwała Nr IX /110/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2182

  uchwała Nr X/91/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej  w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w miejskich przewozach pasażerskich

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2181

  uchwała Nr X/87/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2180

  uchwała Nr IX/82/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2179

  uchwała Nr VII/59/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 maja 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.