Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2185

Tytuł:

uchwała Nr VII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-17
Organ wydający:Rada Miasta Szczecin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 121 pozycja: 2185
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR VII/111/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806?  z 2003 r.  Nr 80  poz. 717,  Nr 162  poz. 1568?  z 2004 r.  Nr 102  poz. 1055,  Nr 116  poz. 1203?  z 2005 r.  Nr 172  poz. 1441,  Nr 175  poz. 1457?  z 2006 r.  Nr 17  poz. 128,  Nr 181  poz. 1377?  z 2007 r.  Nr 48  poz. 327,  Nr 138  poz. 974,  Nr 173  poz. 1218?  z 2008 r.  Nr 180  poz. 1111,  Nr 223  poz. 1458?  z 2009 r.  Nr 52  poz. 420,  Nr 157  poz. 1241?  z 2010 r.  Nr 28  poz. 142  i 146,  Nr 40  poz. 230,  Nr 106  poz. 675)  oraz  art. 58  ust. 1  ustawy  z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235)? Rada Miasta Szczecin  uchwala, co następuje:  § 1. Ustala się następującą odpłatność miesięczną za pobyt dziecka:  1. w żłobku jednozmianowym ? 270 zł,  2. w żłobku dwuzmianowym ? 300 zł.  § 2. Odpłatność  za  drugie  dziecko  z danej  rodziny,  uczęszczające  do  żłobka  obniża  się  o 50%,  a na  każde  kolejne z danej rodziny o 75%.  § 3. 1.  Opłata  za  żłobek  winna  być  wniesiona  do  10­go  dnia  każdego  miesiąca  za  miesiąc  bieżący.  W przypadku, gdy dzień ten jest dniem ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się  najbliższy, następny dzień roboczy.  2. Opłaty winny być wniesione na wydzielone subkonto danego żłobka.  3. Za opóźnienia we wnoszeniu opłat będą naliczane ustawowe odsetki.  § 4. Za  czas  nieobecności  dziecka  w żłobku  przysługuje  zwrot  wniesionej  opłaty  w wysokości  pełnej  stawki  żywieniowej, która w żłobku jednozmianowym wynosi: 4,50 zł, w żłobku dwuzmianowym: 4,70 zł.  § 5. 1.  W przypadku  wydłużenia  czasu  opieki  nad  dzieckiem  w żłobku  ustala  się  dodatkową  opłatę  w wysokości 20 zł za pierwszą godzinę, za każdą następną rozpoczętą godzinę opłata wynosi 50 zł.  2. Sposób dokonania opłat określa § 3 pkt. 2. Opłatę należy wnieść przy najbliższej opłacie za pobyt dziecka  w żłobku.  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  § 7. Traci moc Uchwała Nr XXXV/873/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie odpłatności  za pobyt dziecka w żłobku.  § 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  2. Uchwałę  należy  podać  do  wiadomości  zainteresowanym  rodzicom  przez  wywieszenie  we  wszystkich  żłobkach.   

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  Jan Stopyra

Id: YJWCR­OMJCM­GMPWY­QRMCL­PPRJX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2186

  uchwała Nr XI/235/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/872/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.333

  uchwała nr X/96/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokosci opłaty za wyżywienie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1306

  uchwała nr XVII/181/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/11 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2007

  uchwała nr XVIII/196/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/181/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2184

  uchwała Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2183

  uchwała Nr IX /110/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2182

  uchwała Nr X/91/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej  w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w miejskich przewozach pasażerskich

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2181

  uchwała Nr X/87/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2180

  uchwała Nr IX/82/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.