Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2186

Tytuł:

uchwała Nr XI/235/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-17
Organ wydający:Rada Miasta Szczecin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 121 pozycja: 2186
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR XI/235/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806? z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568? z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.  1203? z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457? z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1377? z 2007 r.  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218? z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458? z 2009  r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241? z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675?  z 2011 r. Nr 21 poz. 113) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad  dziećmi  w wieku  do  lat  3 (Dz.  U.  z 2011  r.  Nr  45,  poz.  235)? Rada  Miasta  Szczecin  uchwala,  co  następuje:  § 1. W  Uchwale  Nr  VII/111/11  Rady  Miasta  Szczecin  z dnia  18  kwietnia  2011  r.  w sprawie  odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich? wprowadza się następujące zmiany:  1) skreśla się § 3 i § 5 ust.2,  2) § 4 otrzymuje brzmienie:  ?W żłobkach miejskich obowiązuje dzienna maksymalna stawka żywieniowa w wysokości:  1) w żłobku jednozmianowym ? 4,50 zł,  2) w żłobku dwuzmianowym ? 4,70 zł.?  3) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  ?Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego.?  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  § 3. 1. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego.  2. Uchwałę  należy  podać  do  wiadomości  zainteresowanym  rodzicom  przez  wywieszenie  we  wszystkich żłobkach.    Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  Jan Stopyra

Id: MFIJQ­LEMEM­JPEWA­PFCEX­RDUQL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/872/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.333

  uchwała nr X/96/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokosci opłaty za wyżywienie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1306

  uchwała nr XVII/181/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/11 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2185

  uchwała Nr VII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2007

  uchwała nr XVIII/196/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/181/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2185

  uchwała Nr VII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2184

  uchwała Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2183

  uchwała Nr IX /110/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2182

  uchwała Nr X/91/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej  w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w miejskich przewozach pasażerskich

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2181

  uchwała Nr X/87/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.