Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2187

Tytuł:

uchwała Nr IX/63/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-17
Organ wydający:Rada Powiatu w Goleniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 121 pozycja: 2187
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/63/11 RADY POWIATU W GOLENIOWIE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Na podstawie art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ? Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz.141, Nr 104, poz.708 i 711, Nr 190, poz.1400 Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz.1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz.97, Nr 79, poz.663, Nr 91, poz.739, Nr 92, poz.753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz.817, Nr 114,poz.956 i Nr 168, poz.1323, z 2010 r. Nr 40, poz.230, Nr 43, poz.246, Nr 122, poz.827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz.1443 Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz.151, Nr 92, poz.530, Nr 102, poz.585 i Nr 106, poz.622) Rada Powiatu w Goleniowie u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e: § 1. 1. Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust.2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym. 2. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów pojazdów określone w ust. 1 koszty wynoszą: 1) rower lub motorower ? 50 zł; 2) motocykl ? 95 zł; 3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t ? 115 zł; 4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t ? 250 zł; 5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t ? 365 zł; 6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t -550 zł; 7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne ? 675 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Goleniowie. § 3. Uchwała wchodzi Zachodniopomorskiego. w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Przewodniczący Rady Powiatu w Goleniowie Witold Kaleczyc

Id: TBSOI-YMWZZ-QGEZU-QVMAZ-ABXFK. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Uzasadnienie Z dniem 21 sierpnia br. weszły w życie zmiany do ustawy Prawa o ruchu drogowym dotyczące usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi: 1.jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, w szczególności na skutek odstąpienia od usunięcia pojazdu, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu oraz osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż własności tytułu prawnego; 2.określone zostały maksymalne dopuszczalne stawki kwotowe w/w kosztów; 3.wysokość stawek kwotowych w/w kosztów opłat ustala corocznie, w drodze uchwały, rada powiatu. Mając na względzie wysokość wynegocjowanych cen usług usuwania pojazdów na rzecz Powiatu Goleniowskiego Rada Powiatu w Goleniowie za zasadne uznaje uchwalenie stawek kwotowych w/w kosztów w wysokości 1/2 wynegocjowanych cen. Opracował: S. Szwed

Id: TBSOI-YMWZZ-QGEZU-QVMAZ-ABXFK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2503

  uchwała nr 329/XX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.3740

  uchwała nr XV/170/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1953

  uchwała nr X/58/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono

 • DZ. URZ. 2012.120

  uchwała nr XIX/86/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2186

  uchwała Nr XI/235/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2185

  uchwała Nr VII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2184

  uchwała Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2183

  uchwała Nr IX /110/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2182

  uchwała Nr X/91/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej  w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w miejskich przewozach pasażerskich

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.