Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2188

Tytuł:

decyzja Nr OSZ-4210-43(11)/2011/389/X/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia oraz przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Myśliborzu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-17
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 121 pozycja: 2188
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Szczecin, dnia 11 października 2011 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OSZ-4210-43(11)/2011/389/X/BK

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Myśliborzu zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem energetycznym? zawartego w piśmie z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-39(8)/2010/389/X/JC z dnia 13 października 2010 r., o zmianę taryfy dla ciepła w związku z podwyżką cen paliwa gazowego dokonaną przez dostawcę gazu oraz o przedłużenie terminu jej stosowania do dnia 29 lutego 2012 r. postanawiam 1) zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 2) przedłużyć okres obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 29 lutego 2012 r. UZASADNIENIE Decyzją z dnia 13 października 2010 r. Nr OSZ-4210-39(8)/2010/389/X/JC, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji ?Prezesem URE?) zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada koncesje udzielone przez Prezesa URE decyzjami z dnia 7 września 1998 r. Nr WCC/42/389/U/2/98/KW (ze zmianami) na wytwarzanie ciepła i Nr PCC/44/389/U/2/98/KW (ze zmianami) na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony do dnia 30 listopada 2011 r. Pismem z dnia 9 sierpnia 2011 r., skorygowanym w dniu 5 października 2011 r. Przedsiebiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem do Prezes URE o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła oraz o przedłużenie okresu jej obowiązywania do dnia 29 lutego 2012 r. W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE, do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia 11 i 25 sierpnia 2011 r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach 18 sierpnia 2011 r. oraz 1 września 2011 r. Pismem z dnia 6 października 2011 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administarcyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo energetyczne pismem z dnia 7 października 2011 r. zrezygnowało z przysługującego jemu uprawnienia. Przedsiębiorstwo energetyczne w uzasadnieniu wniosku o zmianę cen i stawek opłat za ciepło przedłożyło wyliczenia nowych, wyższych kosztów pozyskania gazu ziemnego od dostawcy, w stosunku do kosztów ich pozyskania uwzględnionych w kosztach stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w obecnie obowiązującej taryfie dla ciepła. Zwiększenie kosztów pozyskania paliwa zużywanego do produkcji ciepła, stanowi nieprzewidzianą i przede wszystkim istotną zmianę warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, która umożliwia zmianę taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym art. 47 ustawy - Prawo energetyczne, po dokonaniu stosownej analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Przedsiębiorstwo wniosło również o przedłużenie okresu obowiązywania obecnej taryfy dla ciepła ze względu na ochronę interesów odbiorców w celu uniknięcia kolejnej podwyżki cen i stawek opłat w krótkim odstępie czasu. Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczegółowe nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem zatem orzec jak w sentencji.

Id: YXTET-SBIFZ-XGSYG-XRSOU-BSLRS. Podpisany

Strona 1

POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ? za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji ? w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Anna Bródka

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załacznika do tej ustawy (część I pkt. 53) Starszy specjalista Beata Kamińska Otrzymują: 1. PEC Sp. z o.o. ul. Lipowa 13, 74-380 Myslibórz; 2. Wojewoda Zachodniopomorski ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin; 3. a/a Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-43(11)/2011/389/X/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. Zalacznik1.doc PEC Myslibórz zmiana taryfy

Id: YXTET-SBIFZ-XGSYG-XRSOU-BSLRS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.436.3135

  informacja o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5390

  decyzja nr OWA-4210-59(4)/2012/341/VIIIzm4/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5596

  decyzja nr OWA-4210-65(4)/2012/248/VIIIzm2/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.5294

  decyzja nr OWA-4210-68(4)/2011/226/VIIzm2/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 września 2011r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "ŻYRARDÓW" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie

 • DZ. URZ. 2009.433.3115

  informacja o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ósmej taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2187

  uchwała Nr IX/63/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2186

  uchwała Nr XI/235/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2185

  uchwała Nr VII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2184

  uchwała Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2183

  uchwała Nr IX /110/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Czaplinek

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.