Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2191

Tytuł:

uchwała Nr X/74/2011 Rady Gminy Banie z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-24
Organ wydający:Rada Gminy Banie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 122 pozycja: 2191
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR X/74/2011 RADY GMINY BANIE z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.  Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.  2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,  poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz.  1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,  poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz.  33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857  i Nr  148,  poz.  991  oraz  z 2011  r.  Nr  106,  poz.  622  i Nr  112,  poz.  654)  oraz  art.  18  ust.  2 pkt  15  i art.  40  ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr  175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,  poz. 1218, z 2008 r. Nr 80, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 54, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.  679 i Nr 134, poz. 777) Rada Gminy uchwala, co następuje:  § 1. W  uchwale  Nr  VI/46/2011  Rady  Gminy  Banie  z dnia  29  kwietnia  2011  r.  w sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  Przedszkole  w Baniach  (Dz.  Urz.  Woj.  Zachodniopomorskiego  Nr  82,  poz.  1529  i 1530) wprowadza się następujące zmiany:  1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  ?1.  Za  świadczenia  udzielane  przez  Przedszkole  w Baniach  w czasie  przekraczającym  zakres  realizacji  podstawy programowej, o której mowa w § 1, ustala się miesięczną opłatę, w następującej wysokości:  1) od  godz.  12:30  do  godz.  16:00  ­  w wysokości  2,08  zł  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  pobytu  dziecka  w Przedszkolu, tj:  a) od godz. 12:30 do godz. 13:30 ? w wysokości 2,08 zł?  b) od godz. 12:30 do godz. 14:30 ? w wysokości 4,16 zł?  c) od godz. 12:30 do godz. 15:30 ? w wysokości 6,24 zł?  d) od godz. 12:30 do godz. 16:00 ? w wysokości 7,28 zł.??  2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  ?1.  W przypadku,  gdy  przynajmniej  dwoje  dzieci  z rodziny  uczęszcza  w tym  samym  czasie  do  Przedszkola, opłata ulega obniżeniu o 50 % za drugie i kolejne dziecko.?.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.  § 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego  i wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.   

PRZEWODNICZĄCA RADY  Danuta Zawadzka­Zając

Id: SBDBZ­IHNOS­MUCLH­DUVCQ­KPQYH. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późn.  zm.)  rada  gminy  ustala  wysokość  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  przedszkole  publiczne  w czasie  przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zmiana uchwały Nr VI/46/2011  Rady  Gminy  Banie  z dnia  29  kwietnia  2011  r.  w sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  Przedszkole  w Baniach,  podyktowana  jest  faktem,  iż  rodzice  powinni  ponosić  opłaty  za  rzeczywiście  udzielone  świadczenia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2010 r., sygn. akt I OSK 16/16/09 oraz  z dnia 25 lutego 2011 r. sygn. I OSK 2035/10, a także Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia  15 marca 2011 r., sygn. akt II S.A./O1 82/11). Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 września  2011  r.  Nie  narusza  ona  jednak  zasad  demokratycznego  państwa  prawa,  gdyż  jest  korzystna  dla  adresatów  i nie  nakłada  dodatkowych  obowiązków.  Projekt  danej  uchwały  został  opracowany  w uzgodnieniu  z Dyrektorem  Przedszkola w Baniach. 

Id: SBDBZ­IHNOS­MUCLH­DUVCQ­KPQYH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1529

  uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Banie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1530

  uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy Banie z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/98/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1768

  uchwała nr 36/VIII/2011 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Radymno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1310

  uchwała nr 35/VI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pruchnik.

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

 • Podatek od nieruchomości (przedszkole)

  Mam pewną wątpliwość, jak należy rozumieć zapis ustawy o systemie oświaty: "Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole (...)

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

 • Opłata egzekucyjna stosunkowa

  Art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji mówi ".... opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków......... oraz wartości (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2190

  informacja Nr OSZ-4210-38(8)/2011/14775/I/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. o decyzji Nr OSZ-4210-38(7)/2011/14775/I/JG

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2189

  informacja Starosty Kamieńskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu kamieńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2188

  decyzja Nr OSZ-4210-43(11)/2011/389/X/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia oraz przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Myśliborzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2187

  uchwała Nr IX/63/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2186

  uchwała Nr XI/235/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.