Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2192

Tytuł:

uchwała Nr VIII/90/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-24
Organ wydający:Rada Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 122 pozycja: 2192
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/90/11 RADY GMINY DOBRA z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego  w ramach inicjatywy lokalnej.  Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  /tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220 nr 62,poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806? z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568? z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203? z 2005r. Nr  172, poz.144, Nr 175, poz.1457? z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.  1241? z 2010r. Nr 28,poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr  134, poz.777 / w związku z art. 19c ust. 1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie /Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536? z 2011r. Nr 112,poz. 654/ Rada Gminy uchwala, co następuje:  § 1. 1. Uchwala  się  tryb  i szczegółowe  oceny  wniosków  o realizację  zadania  publicznego  Gminy  Dobra  w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  2. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej  uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodnipomorskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Bartłomiej Miluch

Id: HVNCQ­WEFQS­CSPJZ­JWEYX­ZYZQI. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/90/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  § 1. 1. Mieszkańcy  Gminy  Dobra  mogą  złożyć  do  Wójta  Gminy  Dobra  wniosek  o realizację  zadania  publicznego  w ramach  inicjatywy  lokalnej  na  formularzu,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  2 do  niniejszej  uchwały.  2. Wniosek może zostać złożony przez mieszkańców bezpośrednio lub za pośrednictwem mających siedzibę na  terenie Gminy Dobra organizacji pozarządowych.  3. Wniosek  może  zostać  złożony  przez  mieszkańców  także  za  pośrednictwem  podmiotów  prowadzących  działalność pożytku publicznego mających siedzibę na terenie Gminy Dobra:  1)osób  prawnych  i jednostek  organizacyjnych  działających  na  podstawie  przepisów  o stosunku  Państwa  do  Kościoła  Katolickiego  w Rzeczypospolitej  Polskiej,  o stosunku  Państwa  do  innych  kościołów  i związków  wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli cele statutowe obejmują prowadzenie  działalności pożytku publicznego?  2)stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego?  3)spółdzielni socjalnych?  4)spółek  akcyjnych  i spółek  z ograniczoną  odpowiedzialnością  oraz  klubów  sportowych  będących  spółkami  działającymi  na  podstawie  przepisów  ustawy  z dnia  25  czerwca  2010r.  o sporcie  (Dz.  U.  Nr  127,  poz.  857  z póź.  zm.),  które  mają  siedzibę  na  terenie  Gminy  Dobra,  nie  działają  w celu  osiągnięcia  zysku  oraz  przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przekraczają zysku do podziału między  swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.  które  mają  siedzibę  na  terenie  Gminy  Dobra,  nie  działają  w celu  osiągnięcia  zysku  oraz  przeznaczają  całość  dochodu  na  realizację  celów  statutowych  oraz  nie  przekraczają  zysku  do  podziału  między  swoich  członków,  udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.  § 2. Wnioski,  o których  mowa  w §  1 ust.  1 mogą  być  składane  w Urzędzie  Gminy  Dobra  w terminie  do  20  września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić realizacja wniosku.  § 3. Do wniosku zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania admnistracyjnego.  § 4. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne w zakresie:  1)działalności  wspomagającej  rozwój  wspólnoty  i społeczności  lokalnej  gminy,  obejmującej  w szczególności  budowę,  rozbudowę  lub  remont  dróg  publicznych  i ścieżek  rowerowych,  oświetlenia  ulic,  kanalizacji,  sieci  wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy?  2)działalności charytatywnej?  3)podtrzymywania  i upowrzechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju  świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej?  4)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego?  5)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego?  6)promocji i organizacji wolontariatu?  7)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa?  8)nauki, edukacji, oświaty i wychowania?  9)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego?  10)porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Id: HVNCQ­WEFQS­CSPJZ­JWEYX­ZYZQI. Podpisany Strona 1

§ 5. Wydatki  Gminy  na  wykonanie  zadania  publicznego  w ramach  inicjatywy  lokalnej  mogą  być  ponoszone  w granicach środków przewidzianych na ich realizację w budżecie Gminy.  § 6. 1. Wójt  Gminy  Dobra  dokonuje  oceny  celowości  realizacji  wnioskowanego  zadania  ustalając  potrzeby  społeczności Gminy oraz zgodności wydatków z celami zawartymi w uchwale budżetowej.  2. Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinna zapewniać racjonalne wykorzystanie  środków przewidzianych na realizację zadania.  § 7. 1. Ustala się kryteria oceny wniosku:  1)celowość  realizacji  wniosku  przy  uwzględnieniu  potrzeb  społeczności  gminy  oraz  zgodności  wydatków  z celami zawartymi w uchwale budżetowej?  2)liczba uczestników inicjatywy lokalnej?  3)wysokość wkładu własnego inicjatywy lokalnej?  4)liczba mieszkańców, którym ma służyć realizowane zadanie.

  2. Wkład własny wnioskodawcy może mieć formę:  a) pracy społecznej świadczonej przez mieszkańców?  b) świadczeń rzeczowych (m. in. materiały, dokumentacja projektowa, usługi transportowe)  c) wkładu finansowego w postaci środków pieniężnych zgromadzonych przez grupę inicjatywną.  § 8. 1. Wnioskodawca może otrzymać od Gminy wsparcie rzeczowe (sprzęt, materiały, urządzenia) konieczne  do realizacji zadania.  2. W  przypadku  określonym  w ust.  1 Gmina  zawiera  z wnioskodawcą  umowę  użyczenia  na  czas  wykonania  zadania.  § 9. 1. Wójt  Gminy  Dobra  po  pozytywnym  zaopiniowaniu  wniosku,  wspólnie  z wniskodawcą  opracowuje  kosztorys, harmonogram oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej.  2. Wójt  Gminy  Dobra  po  opracowaniu  dokumentów  określonych  w ust.  1 zawiera  z wnioskodawcą  umowę,  w której określa termin realizacji zadania, wkład własny mieszkańców, wydatki Gminy.  3. W  przypadku  wniosku  zgłoszonego  bezpośrednio  przez  grupę  mieszkańców,  może  zostać  wybrana  jedna  osoba, która w ich imieniu podpisze umowę, o której mowa w ust. 2.  § 10. Gmina  Dobra  może  odstąpić  od  wykonania  umowy,  jeżeli  po  jej  zawarciu  zostaną  ujawnione  nowe  okoliczności  uniemożliwiające  realizację  inicjatywy  lokalnej  bądź  wnioskodawca  nie  wywiąże  się  z zadeklarowanego wkładu własnego. 

Id: HVNCQ­WEFQS­CSPJZ­JWEYX­ZYZQI. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/90/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. Wniosek  Dobra, dnia ............................... 

Wójt Gminy Dobra  ul.Szczecińska 16a  72­003 Dobra 

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

1.Wnioskodawca oraz informacje o Wnioskodawcy  ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .............................................. 

2.Nazwa i opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej  ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 

3.Termin realizacji.............................................................................. 

4.Miejsce wykonania zadania................................................................... 

5.Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji zadania publicznego  ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................... 

Id: HVNCQ­WEFQS­CSPJZ­JWEYX­ZYZQI. Podpisany Strona 1

6.Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania  ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. 

7.Szacunkowa  kalkulacja  przewidzianych  kosztów  realizacji  zadania  publicznego  realizowanego  w ramach  inicjatywy lokalnej  1) Całkowity koszt..........................................................................  2) Wkład własny w tym:  a) wkład pracy społecznej (robocizna świadczona przez grupę inicjatywną):  ­rodzaj pracy (zakres rzeczowy zadania).......................................................  ­ wartość pracy:....................................................................................  b) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną:  ­Wnioskodawca:....................................................................................  ­ z innych źródeł:...................................................................................  c)  świadczenia  rzeczowe  (w  szczególności  dokumenty  projektowe,kosztorys  inwestorski,  usługi  transportowe,  materiały):  ­ rodzaj świadczeń:...............................................................................  ­ wartość świadczeń............................................................................... 

8.Korzyści  wynikające  z realizacji  zadania  publicznego  realizowanego  w ramach  inicjatywy  lokalnej  dla  społeczności lokalnej tj. np.: określenie liczby osób którym służyć będzie inicjatywa lokalna  ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................  

9. Zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku  ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................  

10.  Opis  dotychczas  wykonanych  prac  oraz  informacji  na  temat  dotychczasowych  zadań  realizowanych  we  współpracy z administracją publiczną  ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................  

Id: HVNCQ­WEFQS­CSPJZ­JWEYX­ZYZQI. Podpisany

Strona 2

11. Imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną  ....................................................................................................................................................................................... 

12. Osoba upoważniona do kontaktu, adres, nr telefonu  ........................................................................................................................................................................................ 

.....................................................................  podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania grupy inicjatywnej 

Id: HVNCQ­WEFQS­CSPJZ­JWEYX­ZYZQI. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.394

  uchwała nr XLVI/753/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.2313

  uchwała nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 17/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.686

  uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2191

  uchwała Nr X/74/2011 Rady Gminy Banie z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2190

  informacja Nr OSZ-4210-38(8)/2011/14775/I/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. o decyzji Nr OSZ-4210-38(7)/2011/14775/I/JG

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2189

  informacja Starosty Kamieńskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu kamieńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2188

  decyzja Nr OSZ-4210-43(11)/2011/389/X/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia oraz przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Myśliborzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2187

  uchwała Nr IX/63/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.