Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2193

Tytuł:

uchwała Nr VIII/101/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie ewidencyjnym Łęgi.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-24
Organ wydający:Rada Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 122 pozycja: 2193
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/101/11 RADY GMINY DOBRA z dnia 8 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra  w obrębie ewidencyjnym Łęgi.  Na  podstawie  art.  20  ust.  1 ustawy  z dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: w 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, w 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr  130  poz.  1087  oraz  w 2006  r.  Nr  45  poz.319  i Nr  225,  poz.  1635,  z 2007  r.  Nr  127,  poz.  880,  z 2008  r.  Nr  199  poz.1227, Nr 201 poz.1237, z 2009 r. Nr 220 poz.1413? z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675,  Nr 119 poz.804, Nr 149 poz.996, Nr 155 poz.1043, Nr 130 poz.871 z 2011 r. Nr 32 poz.159), Rada Gminy Dobra  uchwala, co następuje :  Rozdział 1. PRZEPISY WSTĘPNE  § 1. 1. Zgodnie  z uchwałą  Rady  Gminy  Dobra  Nr  XX/281/08  z dnia  18  września  2008  r.,  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Dobra  w obrębie geodezyjnym Łęgi, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/56/98 Rady Gminy w Dobrej z dnia 18 czerwca 1998  r.  [Dz.  Urz.  Woj.  Szczecińskiego  Nr  17,  poz.  123]  oraz  po  stwierdzeniu  zgodności  z ustaleniami  Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Dobra  przyjętymi  uchwałą  Rady  Gminy  w Dobrej Nr III/48/02 z dnia 30 grudnia czerwca 2002 r., zmienionego uchwałą Nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy  Dobra z dnia 24 czerwca 2010 r., uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla  terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Łęgi, zwany dalej ?zmianą planu?.  2. Granice obszaru objętego zmianą w planie określa rysunek w skali 1 : 500, zwany dalej ?rysunkiem zmiany  w planie?.  3. Obszar  zmiany  w planie,  o łącznej  powierzchni  0,47  ha,  obejmuje  część  działek  nr:  56/2  oraz  129,  położonych w obrębie ewidencyjnym Łęgi.  4. Integralną częścią niniejszej uchwały są:  1)załącznik nr 1 ? rysunek zmiany w planie w skali 1 : 500  2)załącznik nr 2 ? wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra  w skali 1 : 10 000  3)załącznik nr 3 ? rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany w planie,  4)załącznik  nr  4 ?  rozstrzygnięcie  o sposobie  realizacji  zapisanych  w zmianie  w planie  inwestycji  z zakresu  infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.  § 2. Przedmiotem  zmiany  w planie  jest  zmiana  przeznaczenia  terenów  usług  rzemiosła  i ustalenie  nowego  przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów mieszkaniowych.  § 3. W granicach obszaru objętego zmianą w planie nie określa się:  1)zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  2)zasad scalania nieruchomości,  3)granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz  terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi ze względu na brak występowania takich terenów.  § 4. 1. Obszar  zmiany  w planie  podzielony  jest  na  tereny  elementarne,  dla  których  ustala  się  przeznaczenie  i sposoby użytkowania terenu.  2. Tereny elementarne oznaczone są niżej opisanymi symbolami:  1)MN ­ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  2)KDW ­ teren drogi wewnętrznej, 

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany Strona 1

3)W ? teren wód otwartych.  3. Ustalenia formułowane są na dwóch poziomach: ogólnym i szczegółowym. Ustalenia ogólne obowiązują na  całym obszarze zmiany w planie. Ustalenia szczegółowe obowiązują dla terenu elementarnego.  4. Pełny  tekst  ustaleń  dla  określonego  obszaru  zawiera  łącznie  ustalenia  ogólne  dla  całego  terenu  objętego  zmiany w planie i ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszar.  § 5. 1. Ustala się następujące definicje użytych w zmianie w planie terminów:  1)kąt nachylenia połaci dachu ? kąt nachylenia głównych połaci budynku?  2)linia  rozgraniczająca  ­  linia  oddzielająca  poszczególne  tereny  o różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach  zagospodarowania?  3)nieprzekraczalna linia zabudowy ­ linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków  oraz  określonych  w ustaleniach  planu  rodzajów  budowli  naziemnych  nie  będących  liniami  przesyłowymi,  sieciami uzbrojenia terenu i urządzeniami infrastruktury technicznej?  4)obowiązująca  linia  zabudowy  ?  linia  wyznaczająca  położenie  lica  budynku  ­  dopuszcza  się  cofnięcie  wejść,  wbudowanych  garaży  i loggi  w głąb  od  obowiązującej  linii  zabudowy  na  odległość  do  3 m,  na  odcinku  nieprzekraczającym łącznie 1/2 szerokości elewacji?  5)powierzchnia  zabudowy  ? obszar wyznaczony  przez  obrys parteru  budynku w stanie  wykończonym  lub  ścian  fundamentowych, jeżeli na poziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu parteru? do powierzchni zabudowy  wlicza  się  również  powierzchnię  obiektów  pomocniczych  (gospodarczych)  jak  budynki  gospodarcze,  garaże,  altany  itp.,  natomiast  nie  wlicza  się  powierzchni  budynków  lub  ich  części  znajdujących  się  poniżej  poziomu  terenu,  powierzchni  schodów,  pochylni  i ramp  zewnętrznych,  studzienek  przy  okienkach  piwnicznych,  daszków, okapów dachowych, basenów i sztucznych oczek wodnych?  6)przepisy odrębne ­ aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne?  7)reklama  wolno  stojąca  ?  samodzielny  obiekt  przeznaczony  wyłącznie  do  ekspozycji  napisów,  znaków  graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym?  8)teren  elementarny  ­  część  obszaru  objętego  planem  wyznaczona  na  rysunku  zmiany  w planie  liniami  rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji?  9)urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym ­ urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania  obiektu  zgodnie  z jego  przeznaczeniem,  takie  jak  przyłącza  i urządzenia  instalacyjne,  przejazdy,  ogrodzenia,  place postojowe, place pod śmietniki, chodniki, dojścia i dojazdy?  10)wysokość  zabudowy  ­  należy  przez  to  rozumieć  wysokość  zabudowy  mierzoną  od  poziomu  terenu  przy  najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu przekrycia budynku?  11)zabudowa  lokalizowana  w głębi  terenu  ?  zabudowa  realizowana  w drugim  rzędzie  zabudowy  w stosunku  do  drogi obsługującej ją komunikacyjnie?  12)zagospodarowanie  tymczasowe  ­  sposób  wykorzystania  i urządzenia  terenu  (w  tym  lokalizacje  obiektów  tymczasowych) dopuszczony w ustaleniach szczegółowych na czas określony.  2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.  Rozdział 2. PRZEPISY OGÓLNE  § 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  1. Na terenie objętym opracowaniem ustala się:  1)na  jednej  działce  przeznaczonej  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  lokalizację  wyłącznie  jednego  budynku mieszkalnego?  2)możliwość  realizacji  lukarn  o łącznej  szerokości  nie  przekraczającej  50  %  szerokości  elewacji  frontowej  budynku.  3)możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej? 

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany

Strona 2

4)następujący  zakres  usług  dopuszczalny  w budynkach  mieszkalnych:  medyczne,  handlowe,  gastronomiczne,  biurowe,  turystyki  [najmu  pokoi],  usługi  w zakresie  obsługi  klientów  oraz  usług  komunalnych,  socjalnych  i indywidualnych,  które  nie  wymagają  składowania  materiałów  i towarów  na  otwartym  terenie  oraz  nie  wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko?  5)możliwość wysunięcia poza nieprzekraczalną i obowiązującą linię zabudowy, ustaloną od strony przylegających  dróg:  a) na  wysokości  powyżej  parteru  dla:  wykuszy,  gzymsów  wieńczących  ­  do  1,0  m,  balkonów  ­  do  1,20m,  innych elementów programu architektonicznego ­ do 0,5 m,  b) na  wysokości  parteru  dla:  schodów  zewnętrznych,  daszków  nad  wejściami,  studzienek  doświetlających  piwnice oraz elementów wspartych na słupach ­ do 1,0 m?  6)zakaz  realizacji  jakiejkolwiek  zabudowy  na  terenie,  oznaczonym  symbolem  W/ZP  (za  wyjątkiem  elementów  małej architektury, w tym między innymi: pomostów, mostków)?  7)lokalizację  obiektów  budowlanych  w sposób  zapewniający  ochronę  ludności  zgodnie  z wymogami  obrony  cywilnej, określonymi przepisami odrębnymi.

  8)zakaz lokalizowania usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej, w tym szczególnie usług motoryzacyjnych?  9)zakaz lokalizacji garaży blaszanych oraz obiektów o charakterze kontenerowym?  10)zakaz  lokalizowania  garaży  i miejsc  parkingowych  dla  samochodów  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  powyżej 3,5 t oraz ich przyczep i naczep?  11)zakaz lokalizowania obiektów oraz pomieszczeń dla potrzeb chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.  § 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  1. Cała powierzchnia obszaru opracowania znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura  2000  ?Jezioro  Świdwie?  PLB320006,  w związku  z tym  w granicach  obszaru  zmiany  w planie  nie  mogą  być  realizowane  przedsięwzięcia  mogące  negatywnie  wpływać  na  siedliska  oraz  gatunki,  dla  których  ochrony  wyznaczono obszar Natura 2000.  2. W zakresie ochrony środowiska ustala się:  1)wykluczenie możliwości zanieczyszczenia podłoża gruntowego w trakcie realizacji inwestycji?  2)zamknięcie  w granicach  własnej  działki  wszelkiej  uciążliwości,  wynikającej  z prowadzonych  działalności  usługowych?  3)taki  sposób  zagospodarowania  terenu  by  nie  zmieniać  kierunków  odpływu  wód  gruntowych  i powierzchniowych na terenach sąsiednich?  4)uszczelnienie  projektowanych  nawierzchni  utwardzonych,  by  uniemożliwić  bezpośrednio  przenikanie  zanieczyszczeń do gruntu i wyposażone w wewnętrzny system kanalizacyjny?  5)zachowanie  istniejącego  na  obszarze  zmiany  w planie  rowu  melioracyjnego  (obecnie  w formie  oczka  wodnego)?  6)przy realizacji ustaleń planu należy przestrzeganie następujących zasad:  a) chronić próchniczą warstwę gleby przed degradacją i niszczeniem,  b) zapobiegać  rozmywaniu  i rozwiewaniu  gruntu  w granicach  obszaru  zmiany  w planie  oraz  zasypywaniu  gruntów przyległych, ustalić sposoby zachowania istniejących wartości rzeźby terenu, stosownie do potrzeb  przyrodniczych, gospodarczych i krajobrazowych,  c) określić sposoby przeciwdziałania erozji wodnej i wietrznej podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po  ich zakończeniu,  d) przewidzieć  zdjęcie  próchniczej  warstwy  ziemi  ­  zaleca  się  wykorzystanie  próchniczej  warstwy  gleby  na  cele poprawy wartości użytkowej innych gruntów w gminie.  § 8. Ustalenia  dotyczące  wymagań  wynikających  z potrzeb  kształtowania  przestrzeni  publicznych  ­  wzdłuż  przylegających  dróg  publicznych  ustala  się  zakaz  realizacji  ogrodzeń  z prefabrykowanych  przęseł  betonowych,  a także o wysokości przekraczającej 1,7 m. 

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany Strona 3

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:  1)dopuszcza się odstępstwo o +5/­5 stopni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydzielanych działek?  2)przebieg  linii  dla  celów  opracowań  geodezyjnych  określa  się  poprzez  odczyt  graficzny  osi  linii  z rysunku  planu.  § 10. Ustalenia  dotyczące  sposobów  i terminów  tymczasowego  zagospodarowania,  urządzenia  i użytkowania  terenu:  1)ustala  się  zakaz  lokalizacji  tymczasowych  obiektów  budowlanych  oraz  nowego  zagospodarowania  tymczasowego,  2)do  czasu  realizacji  ustaleń  niniejszej  uchwały,  ustala  się  możliwość  użytkowania  terenów  w sposób  dotychczasowy.  § 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:  1. Obsługę  komunikacyjną  obszaru  objętego  zmianą  w planie  ustala  się  z istniejącej  drogi  publicznej  i projektowanej drogi wewnętrznej, powiązanych z układem sieci dróg w gminie i w regionie.  2. Powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego zmianą w planie z układem zewnętrznym zapewnią:  droga powiatowa 0609Z [dz.nr 182­ul.Północna] i droga gminna (dz.nr 96­ul.Zachodnia), przylegające do obszaru  opracowania.  3. Realizacja każdego nowego obiektu, rozbudowa bądź zmiana sposobu użytkowania obiektu uwarunkowana  jest umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych.  4. Ustala  się  minimalne  wskaźniki  do  obliczenia  zapotrzebowania  na  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych:  1)dla funkcji mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej ­ 2 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny?  2)dla lokalu gastronomicznego ­ min. 1 miejsce postojowe na 5 miejsc konsumpcyjnych?  3)dla usług medycznych, kosmetycznych ? 1 miejsce postojowe na gabinet?  4)dla innych usług ? 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej.

  § 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:  1. Zaopatrzenie  w wodę,  gaz,  energię  elektryczną  oraz  obsługę  telekomunikacyjną,  odprowadzanie  ścieków  i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące sieci uzbrojenia terenu w projektowanej drodze wewnętrznej  oraz drogach przebiegających poza granicami opracowania.  2. Na  terenie  zmiany  w planie  dopuszcza  się  lokalizację  infrastruktury  technicznej  o nieznacznym  oddziaływaniu, o której mowa w przepisach odrębnych.  3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:  1)ustala się z istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż przyległych dróg?  2)parametry projektowanej sieci ­ ? 80 mm ÷ 110 mm,  3)zaopatrzenie  w wodę  na  cele  przeciwpożarowe  ­  z hydrantów  ulicznych  zamontowanych  na  sieci  wodociągowej, biegnącej poza granicami zmiany planu.  4. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:  1)ustala się poprzez istniejącą kanalizację sanitarną do komunalnej oczyszczalni ścieków w Redlicy?  2)parametry projektowanej sieci ­ ? 150 mm ÷ 300 mm?  3)zakaz realizacji zbiorników bezodpływowych na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków.  5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:  1)odprowadzenie  wód  opadowych  do  istniejącego  zbiornika  wodnego,  usytuowanego  na  terenie  3 W  ?  wylot  zaopatrzyć w urządzenie podczyszczające?  2)zabrania  się  dokonywania  zmiany  naturalnego  spływu  wód  opadowych  w celu  kierowania  ich  na  teren  sąsiedniej nieruchomości. 

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany Strona 4

6. W zakresie elektroenergetyki:  1)zasilanie  obszaru  opracowania  z istniejących  linii  elektroenergetycznych  przebiegających  w rejonie  obszaru  objętego zmianą w planie?  2)planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia (0,4 kV).  7. W zakresie zaopatrzenia w gaz:  1)zasilanie  obiektów  na  obszarze  opracowania  gazem  przewodowym  średniego  ciśnienia  z sieci  istniejącej,  przebiegającej w rejonie obszaru zmiany w planie?  2)sieć rozdzielcza średniego ciśnienia (? 32÷125 mm) z zastosowaniem węzłów redukcyjnych na poszczególnych  budynkach?  3)nie dopuszcza się stosowania gazu bezprzewodowego.  8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem źródeł ciepła  zasilanych ekologicznymi nośnikami energii ? paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna, inne.  9. W  zakresie  telekomunikacji  ustala  się  sieć  abonencką  wykonać,  jako  sieć  kablową  w kanalizacji  teletechnicznej.  10. W  zakresie  usuwania  i unieszkodliwiania  odpadów  ­  odpady  winny  być  wstępnie  segregowane  i gromadzone w pojemnikach o wielkości odpowiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywożone specjalistycznym  transportem na istniejące wysypisko komunalne, położone poza obszarem opracowania.  11. Dopuszcza się możliwość realizowania sieci infrastruktury technicznej przez tereny, niebędące drogami.  § 13. Ustalenia  dotyczące  stawek  procentowych  służących  naliczeniu  opłaty  planistycznej  ­  wysokość  jednorazowej  opłaty,  pobieranej  przez  wójta  przy  zbyciu  nieruchomości,  której  wartość  wzrosła  w związku  z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 10 % wzrostu wartości nieruchomości.  Rozdział 3. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  § 14. 1. Wyznacza  się  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i urządzeniami  towarzyszącymi  obiektom budowlanym, oznaczone na rysunku zmiany w planie symbolami:  1)1 MN o powierzchni 0,30 ha?  2)2 MN o powierzchni 0,08 ha?  2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:  1)forma  zabudowy  ?  zabudowa  wolno  stojąca,  do  2 kondygnacji  nadziemnych  (w  tym  jedna  kondygnacja  w dachu stromym)?  2)linie zabudowy:  a) Dla terenu 1 MN:  ­ obowiązująca linia zabudowy w odległości 6,0m od granicy z działką drogową nr 96, usytuowanej poza  granicami zmiany w planie?  ­ nieprzekraczalna  linia  zabudowy  w odległości  8,0m  od  granicy  z działką  drogową  nr  182,  usytuowanej  poza granicami zmiany planu?  ­ nieprzekraczalna  linia  zabudowy  w odległości  5,0m  od  granicy  z działką  drogową  drogi  wewnętrznej,  oznaczonej na rysunku zmiany w planie 01 KDW ? zgodnie z rysunkiem zmiany w planie.  ­ nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 3,0m od linii rozgraniczającej teren oznaczony na rysunku  zmiany w planie symbolem 3 W ? zgodnie z rysunkiem zmiany w planie.  b) Dla terenu 2 MN:  ­ obowiązująca linia zabudowy w odległości 6,0m od granicy z działką drogową nr 96, usytuowanej poza  granicami zmiany w planie?  ­ nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 3,0 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony na rysunku  zmiany w planie symbolem 3 W ? zgodnie z rysunkiem zmiany w planie. 

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany Strona 5

­ nieprzekraczalna  linia  zabudowy  w odległości  5,0m  od  granicy  z działką  drogową  drogi  wewnętrznej,  oznaczonej na rysunku zmiany w planie 01 KDW.  3)wysokość zabudowy:  a) max. 9,0 m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu,  b) zabudowa gospodarcza i garażowa ? jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 5,5m?  4)poziom parterów ? do 0,5 m nad poziomem terenu?  5)geometria dachu:  a) dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy,  b) kąt nachylenia głównych połaci ­ 35 stopni ­ 45stopni,  c) ustala się jednakowy kąt dachu na obiektach, położonych w obrębie działki budowlanej,  d) układ kalenicowy dachu w stosunku do frontu budynku,  6)wielkość powierzchni:  a) zabudowy ? max. 25% powierzchni działki,  b) biologicznie czynnej ? min.60% powierzchni działki.  3. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:  1)teren 1 MN stanowi część działki nr: 56/2 ? teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie  rozgraniczające?  2)teren 2 MN stanowi część działki nr: 56/2 ? teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie  rozgraniczające?  3)dopuszcza  się  podział  terenu:  1 MN  pod  warunkiem  zapewnienia  dla  każdej  z wyodrębnionych  działek  budowlanych  powierzchni  działki  ­  800  m2  przy  szerokości  frontu  działki  ?  min.  24m  ?  ta  szerokość  frontu  działki nie dotyczy działki nie położonej bezpośrednio przy drodze powiatowej?  4)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego przyległego do frontu działki w granicach 85 stopni  ­ 95 stopni.  4. Ustalenia  dotyczące  ochrony  środowiska,  przyrody  i krajobrazu  kulturowego  ­  ustala  się  nakaz  wprowadzenia  zieleni  zróżnicowanej  gatunkowo  wzdłuż  terenu  istniejących  dróg,  położonych  poza  granicami  opracowania.  5. Ustalenia  w zakresie  obsługi  inżynieryjnej  ­  w zakresie  zaopatrzenia  w wodę,  odprowadzenia  ścieków  sanitarnych  i deszczowych,  zasilanie  w energię  elektryczną,  zaopatrzenia  w gaz,  ciepło  i obsługę  telekomunikacyjną oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów obowiązują ustalenia zawarte w § 12.  6. Ustalenia w zakresie komunikacji:  1)ustala się obsługę komunikacyjną terenu poprzez planowaną drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku zmiany  w planie symbolem: 01 KDW oraz poprzez istniejące przylegające do terenu objętego zmianą w planie drogi:  powiatową i gminną?  2)w  granicach  każdej  działki  budowlanej  należy  zapewnić  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  w ilości pokrywającej potrzeby ? zgodnie z § 11 ust.4.  § 15. 1. Wyznacza  się  teren  wód  otwartych,  oznaczony  na  rysunku  zmiany  w planie  symbolem  3 W  o powierzchni 0,07 ha.  2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:  1)dopuszcza  się  lokalizację  elementów  małej  architektury,  pomostów  o długości  nad  wodą  nie  przekraczającej  10,0m?  2)możliwość  realizacji  oświetlenia  oraz  wykonania  utwardzonej  nawierzchni  ścieżki  spacerowych  (np.  kostka  kamienna)?  3)możliwość realizacji sieci infrastruktury technicznej. 

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany Strona 6

3. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:  1)teren 3 W stanowi część działek nr: 56/2 i 129 ­ teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez  linie rozgraniczające?  2)po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.  4. Ustalenia  dotyczące  ochrony  środowiska,  przyrody  i krajobrazu  kulturowego  ­  dopuszcza  się  regulację  i oczyszczanie brzegu i dna oczka wodnego, bez zmiany jego parametrów.  5. Ustalenia  w zakresie  komunikacji  ­  obsługa  komunikacyjna  terenu  odbywa  się  poprzez  drogę  wewnętrzną,  oznaczoną na rysunku zmiany w planie symbolem 01 KDW?  § 16. 1. Wyznacza  się  teren  wewnętrznego  dojazdu  do  maksymalnie  trzech  działek,  oznaczony  na  rysunku  zmiany w planie symbolem 01 KDW o powierzchni 0,02 ha?  2. Ustalenia  dotyczące  zasad  zagospodarowania  terenu  ?  pieszo  jezdnia  o szerokości  w liniach  rozgraniczających ? 5m ­ zgodnie z rysunkiem zmiany w planie?  3. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:  1)teren  01  KDW  stanowi  część  działki  nr:  56/2  ?  teren  wymaga  wydzielenia  w granicach  wyznaczonych  przez  linie rozgraniczające?  2)po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnych podziałów.

  4. Ustalenia w zakresie obsługi inżynieryjnej:  1)realizacja niezbędnej infrastruktury technicznej dla funkcjonowania planowanej zabudowy?  2)dopuszcza się również realizację innej infrastruktury technicznej, obsługującej tereny położone poza granicami  obszaru zmiany w planie.  Rozdział 4. PRZEPISY KOŃCOWE  § 17. Na  obszarze  objętym  niniejszą  zmianą  w planie  tracą  moc  ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Dobra  w obrębie  ewidencyjnym  Łęgi,  zatwierdzonego  uchwałą  Nr  VI/56/98 Rady Gminy w Dobrej z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 17, poz. 123).  § 18. Uchwałą Nr VI/56/98 Rady Gminy w Dobrej z dnia 18 czerwca 1998 r. dokonano zmiany przeznaczenia  gruntów rolnych objętych niniejszym opracowaniem na cele nierolnicze.  § 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.  § 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra.  ­ ogłoszenie w prasie ? Gazeta Wyborcza z dnia 15 grudnia 2009 r.,  ­ obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach: od 15 grudnia 2009 r. do 12 stycznia 2010 r.,  ­ obwieszczenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Łęgi w dniach: od 15 grudnia 2009 r. do 12 stycznia 2010 r.,   

Przewodniczący Rady Gminy  mgr Bartłomiej Miluch

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany

Strona 7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/101/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. Rysunek planu miejscowego w skali 1:500 

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/101/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra 

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany

Strona 1

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany

Strona 2

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/101/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU  ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  [Dz.U.  z 2003  r.  Nr  80  poz.  717  z późniejszymi  zmianami],  Rada  Gminy  Dobra  rozstrzyga  co  następuje:  w związku  z brakiem  uwag  do  projektu  zmiany  w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  położonego  w obrębie  ewidencyjnym  Łęgi,  opracowanego  zgodnie  z uchwałą  Nr  XX/281/08  Rady  Gminy Dobra z dnia 18 września 2008 r., wyłożonego do wglądu w dniach od 13 czerwca 2011 r. do 05 lipca  2011 r. oraz w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2011 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/101/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  [Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi  zmianami],  Rada Gminy Dobra rozstrzyga  co następuje:  § 1.  Inwestycje  z zakresu  infrastruktury  technicznej  służące  zaspokajaniu  zbiorowych  potrzeb  mieszkańców  stanowią ­ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142,  poz.  1591  z późniejszymi  zmianami)  stanowią  zadania  własne  gminy.  §  2.  1.  Z ustaleń  zawartych  w uchwale w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz z przeprowadzonej  analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany w planie wynika, iż jego przyjęcie oraz  realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga za sobą wydatków z budżetu  gminy.  2.  Wszelkie  inwestycje  i nakłady  wynikające  z realizacji  zapisów  przedmiotowej  uchwały,  a więc  i inwestycji w zakresie  infrastruktury technicznej  są wynikiem realizacji zamierzeń  Inwestora i będą w całości  finansowane ze środków pozabudżetowych. 

Id: BVPKY­YNUUJ­WYENG­BEHMY­LLZSY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.962

  uchwała nr XXXVI/542/10 Rady Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Mierzyn 3 działka nr 257/12.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2153

  uchwała nr XIII/160/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 226/XXXV/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i towarzyszących w obrębie ewidencyjnym Cybinka.

 • DZ. URZ. 2012.2726

  uchwała nr X/185/12 RADA GMINY KOSCIERZYNA z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid: 68/5 o pow. 0,38ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.246

  uchwała Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Policach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2192

  uchwała Nr VIII/90/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2191

  uchwała Nr X/74/2011 Rady Gminy Banie z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2190

  informacja Nr OSZ-4210-38(8)/2011/14775/I/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. o decyzji Nr OSZ-4210-38(7)/2011/14775/I/JG

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2189

  informacja Starosty Kamieńskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu kamieńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2188

  decyzja Nr OSZ-4210-43(11)/2011/389/X/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia oraz przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Myśliborzu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.