Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2194

Tytuł:

uchwała Nr IX/74/11 Rady Gminy Dolice z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-24
Organ wydający:Rada Gminy Dolice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 122 pozycja: 2194
Hasła:ochrona przyrody

UCHWAŁA NR IX/74/11 RADY GMINY DOLICE z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Działając na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, ze zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664, Dz. U. Nr 76 poz. 489, Dz. U. z 2011 r., Dz. U. Nr 34 poz. 170, Dz. U. Nr 94 poz. 549) Rada Gminy Dolice uchwala, co następuje: § 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, ustanawia się za pomniki przyrody następujące drzewa: 1) kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) o obwodzie 425 cm, rosnący na działce ewidencyjnej nr 135/4, obręb Dolice 2) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie ?Marcin? o obwodzie 360 cm, rosnący na działce ewidencyjnej nr 1181/4, obręb Dolice 3) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 270 cm, okazałe drzewo, rosnący na działce ewidencyjnej nr 1298, obręb Dolice 4) 4 dęby szypułkowe (Quercus robur) o obwodzie 505 cm, 390 cm, 320 cm, 400 cm, rosnące na działce ewidencyjnej nr 94/9, obręb Dobropole Pyrzyckie 5) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 680 cm, rosnący na działce ewidencyjnej nr 189, obręb Bralęcin 6) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 330 cm, rosnący na działce ewidencyjnej nr 151, obręb Bralęcin 7) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 410 cm rosnący na działce ewidencyjnej nr 890/6, obręb Sądów 8) 8 dębów szypułkowych o obwodzie 350 cm, 370 cm, 420 cm, 285 cm, 380 cm, 350 cm, 320 cm, 315 cm, rosnących na działce ewidencyjnej nr 179/24, obręb Sądów § 2. 1. W stosunku do pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy: 1) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, 5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych, 6) zmiany sposobu użytkowania ziemi, 7) umieszczania tablic reklamowych. 2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, 2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, 3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. § 3. Nadzór nad pomnikami przyrody wymienionymi w § 1 sprawuje Wójt Gminy Dolice. § 4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Dolice.

Id: XMMNT-RQUJO-VVQSG-XBEAU-TLEQI. Podpisany

Strona 1

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: XMMNT-RQUJO-VVQSG-XBEAU-TLEQI. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2389

  uchwała nr LX/430/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

 • DZ. URZ. 2009.9.80

  uchwała nr XXIX/673/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2720

  uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6157

  uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1760

  uchwała nr 45/VIII/11 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2193

  uchwała Nr VIII/101/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie ewidencyjnym Łęgi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2192

  uchwała Nr VIII/90/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2191

  uchwała Nr X/74/2011 Rady Gminy Banie z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2190

  informacja Nr OSZ-4210-38(8)/2011/14775/I/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. o decyzji Nr OSZ-4210-38(7)/2011/14775/I/JG

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2189

  informacja Starosty Kamieńskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu kamieńskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.