Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2195

Tytuł:

uchwała Nr XI/100/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-24
Organ wydający:Rada Gminy Kołbaskwo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 122 pozycja: 2195
Hasła:inkaso

UCHWAŁA NR XI/100/2011 RADY GMINY KOŁBASKOWO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie  poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso  Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010  r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.  654 i Nr 171, poz. 1016 ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,  poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116,  poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust.  8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r.  Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r.  Nr  116,  poz.  730,  z 2009  r.  Nr  56,  poz.  458,  z 2010  r.Nr  96,  poz.  620  i Nr  226,  poz.  1475)  Rada  Gminy  Kołbaskowo uchwala, co następuje:  § 1. W  uchwale  Nr  IX/64/2011  Rady  Gminy  Kołbaskowo  z dnia  20  czerwca  2011  r.  w sprawie  poboru  podatków  w drodze  inkasa,  określenia  inkasentów  oraz  wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso  wprowadza  się  następującą zmianę § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:  "2. Wyznacza się inkasentów dla sołectw:  1) sołectwo Barnisław ­ Danuta Bartoszewicz,  2) sołectwo Będargowo ­ Eugeniusz Pietrzak,  3) sołectwo Bobolin ­ Piotr Szczypa,  4) sołectwo Kamieniec ­ Robert Bytof,  5) sołectwo Karwowo ­ Bożysław Osiecki,  6) sołectwo Kołbaskowo ­ Barbara Drozdalska,  7) sołectwo Kurów ­ Marcin Jastrzemski,  8) sołectwo Moczyły ­ Henryk Gryzło,  9) sołectwo Siadło Dolne ­ Dorota Krzywicka,  10) sołectwo Siadło Górne ­ Anna Mazur,  11) sołectwo Smolęcin ­ Kazimierz Krokoszyński,  12) sołectwo Stobno ­ Jan Lew,  13) sołectwo Ustowo ­ Paweł Sołtys,  14) sołectwo Warzymice ­ Zbigniew Szczuplak,  15) sołectwo Ostoja ­ Mariola Czołczyńska,  16) sołectwo Przecław ­ Wojciech Woźniak,  17) sołectwo Pargowo ­ Edyta Barańska,  18) sołectwo Warnik ­ Krystyna Oczoś."  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  14  dni  po  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego. 

Id: YCAJK­GSUAK­OMURO­FUCBO­VAEYP. Podpisany

Strona 1

 

Przewodniczący Rady Gminy  Ryszard Wierzbicki

Id: YCAJK­GSUAK­OMURO­FUCBO­VAEYP. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1350

  uchwała nr XXXII/380/10 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołbaskowo?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.584

  uchwała nr XXII/264/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu niektórych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.581

  uchwała nr XXII/258/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kołbaskowo na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.583

  uchwała nr XXII/263/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówek szkolnych w gminie Kołbaskowo oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1526

  sprawozdanie Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu za 2010r. Gminy Kołbaskowo

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2194

  uchwała Nr IX/74/11 Rady Gminy Dolice z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2193

  uchwała Nr VIII/101/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie ewidencyjnym Łęgi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2192

  uchwała Nr VIII/90/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2191

  uchwała Nr X/74/2011 Rady Gminy Banie z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Baniach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2190

  informacja Nr OSZ-4210-38(8)/2011/14775/I/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. o decyzji Nr OSZ-4210-38(7)/2011/14775/I/JG

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.