Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2199

Tytuł:

uchwała Nr XI/74/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-24
Organ wydający:Rada Gminy Świeszyno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 122 pozycja: 2199
Hasła:nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych

UCHWAŁA NR XI/74/11 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr  102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17  poz.  128,  Nr  181  poz.  1337  ,  z 2007  r.  Nr  48  poz.  327,  Nr  138  poz.  974,  Nr  173  poz.  1218,  z 2008  r.  Nr  180  poz.  1111,  Nr  223  poz.  1458,  z 2009  r.  Nr  52  poz.  420,  Nr  157  poz.  1241,  z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 , z 2011 r. Nr 21 poz.  113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), uchwala się , co następuje :  § 1. 1. Drodze  wewnętrznej  położonej  w miejscowości  Niekłonice,  gmina  Świeszyno,  część  działki o numerze ewidencyjnym 116/31 oraz działka Nr 113/11, obręb ewidencyjny Niekłonice,  nadaje się nazwę ulica "Brzozowa".  2. Drodze  wewnętrznej  położonej  w miejscowości  Niekłonice,  gmina  Świeszyno,  część  działki o numerze ewidencyjnym 116/31, obręb ewidencyjny Niekłonice, nadaje się nazwę ulica  "Lipowa".  § 2. Szczegółowe usytuowanie dróg określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego. 

Id: XRWSL­VBGNT­GTGBJ­LSJUX­FZSJN. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XI/74/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 września 2011 r. Załącznik graficzny ­ położenie ul. Brzozowej i Lipowej oraz rezerwacja numerów  porządkowych 

Id: XRWSL­VBGNT­GTGBJ­LSJUX­FZSJN. Podpisany

Strona 1

Id: XRWSL­VBGNT­GTGBJ­LSJUX­FZSJN. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2603

  uchwała Nr XLVIII/265/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/ 233/10 Rady Gminy Świeszyno w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1399

  uchwała nr XLV/243/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2200

  uchwała Nr XI/75/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2707

  uchwała Nr XII/85/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2198

  uchwała Nr X/79/2011 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 września 2011 r. o zmianie Uchwały Nr V/28/2011 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2197

  uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2196

  uchwała Nr XIII/137/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mielno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2195

  uchwała Nr XI/100/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.2194

  uchwała Nr IX/74/11 Rady Gminy Dolice z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.