Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.124.2240

Tytuł:

uchwała Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 września 2011 r. zmienająca uchwalę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości w drodze inkasa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-27
Organ wydający:Rada Miejska w Suchaniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 124 pozycja: 2240
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR VI/59/11 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 września 2011 r. zmienająca uchwalę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości w drodze inkasa  Na podstawie art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr  136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008r. Nr 116,  poz.730,  Nr  237,  poz.1655,  z 2009r.  Nr  56,  poz.458,  z 2010r.  Nr  96,  poz.620,  Nr  226,  poz.1475),  art.  6 ust.12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613,  Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku  leśnym  (Dz.U.  Nr  200,  poz.1682,  Nr  216,  poz.1826,  z 2005r.  Nr  143,  poz.1199,  Nr  164,  poz.1365,  Nr  179,  poz.1484,  z 2006r.  Nr  245,  poz.1775,  Nr  249,  poz.1825,  z 2008r.  Nr  116,  poz.730,  z 2009r.  Nr  56,  poz.458,  z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) Rada Miejska uchwala co następuje:  § 1. W  uchwale  Nr  III/21/11  Rady  Miejskiej  w Suchaniu  z dnia  2 marca  2011r.  w sprawie  poboru  podatków:  rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 39, poz.688 ), w §  1 w ust.2, pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) Brudzewice ­ Pani Iwonie Krakowiak?  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  daty  jej  opublikowania  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego. 

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.  Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999).Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  ?  dotyczą  ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne? tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,  poz. 84 ze zm.). 

Id: ZBDZD­JRDBB­CXZCH­OPHZJ­CSKWK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1289

  uchwała nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.701

  uchwała nr III/16/11 Rady Gminy Laszki z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego , od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa , określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3276

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2822

  uchwała nr 73/XIV/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w 2012 roku podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2013

  uchwała nr 275/XXXIX/09 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 października 2009r. w sprawie zarządzenia poboru w 2010 roku podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.2239

  uchwała Nr X/116/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.2238

  uchwała Nr XII/66/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Recz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.2237

  uchwała Nr XII/100/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Połczyn-Zdrój.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.2236

  uchwała Nr X/060/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/045/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.2235

  uchwała Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.