Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.124.2241

Tytuł:

uchwała Nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałe w sprawie opłaty targowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-27
Organ wydający:Rada Miejska w Suchaniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 124 pozycja: 2241
Hasła:opłata targowa

UCHWAŁA NR VI/60/11 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałe w sprawie opłaty targowej  Na podstawie art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst  jednolity:  Dz.U.  z 2010.  Nr  95,  poz.613  ,  Nr  96,  poz.620,  Nr  225,  poz.1461,  Nr  226,  poz.1475  )  Rada  Miejska  uchwala, co następuje:  § 1. W uchwale Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie opłaty targowej (Dz.  Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 118, poz.2385) wprowadza się następujące zmiany:  1) w  §  2 dodaje  się  pkt  e  w brzmieniu:  ?e)  podczas  kiermaszów  ­  targów  organizowanych  pod  patronatem  Burmistrza Suchania (niezależnie od formy czynności sprzedaży) ­ 1 zł?  2) w  §  5 ust  6 otrzymuje  brzmienie:  ?  6.  Opłaty  można  dokonać  również  w kasie  Banku  Spółdzielczego  znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu przy ul. Pomorskiej 72 lub dokonać wpłaty na konto  Urzędu  Miejskiego  w Suchaniu  :  Pyrzycko­Stargardzki  Bank  Spółdzielczy  O)Stargard  Nr  57  93871042  4206  0091 2000 0010.?  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  daty  jej  opublikowania  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego . 

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.  Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999).Dane  dotyczące  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  ?  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  ?  dotyczą  ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne? tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,  poz. 84 ze zm.). 

Id: TZPKM­FUSTT­MQAPQ­UNMTI­UOZMS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.39

  uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.1593

  uchwała nr 9/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.2240

  uchwała Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 września 2011 r. zmienająca uchwalę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.2239

  uchwała Nr X/116/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.2238

  uchwała Nr XII/66/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Recz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.2237

  uchwała Nr XII/100/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Połczyn-Zdrój.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.2236

  uchwała Nr X/060/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/045/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ?Złota Rybka? w Nowym Warpnie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.