Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/44/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/176/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-20
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 130 pozycja: 2082
Hasła:służba zdrowia

UCHWAŁA NR VII/44/11 RADY POWIATU GÓROWSKIEGO z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/176/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. ?i? ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142,poz.1592 ze zm.) , art.36, art.43ust.1 i 2, art. 53a ust.2, art.60 ust.4 b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( t. j. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz.89 ze zm. ) oraz w związku z uchwałą nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia? Rada Powiatu w Górze uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się treść § 6 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/176/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze, który otrzymuje brzmienie: ?Zakończenie czynności likwidacyjnych Zespołu nastąpi do dnia 30 czerwca 2011 r." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Józefiak

Id: NLJJC-NBYWN-TPVIV-GUPTZ-IZDOJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/45/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra.

 • DZ. URZ. 2009.18.235

  uchwała nr XIX/164/08 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/131/2009 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1927

  uchwała nr 410/XXXI/2009 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 lipca 2010r. o wpisie na listę biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

  Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 825/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2010 rok

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.492.2011.MW2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność ust. 3, ust. 4 lit. e, ust. 20 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Oławie nr IX/58/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.489.2011.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 maja 2011 roku nr XIII/129/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Jasna Góra

 • uchwała nr VII/26/2011 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom i drogom.

 • uchwała nr VIII/30/11 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.