Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2438

Tytuł:

uchwała Nr X/85/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:RADA GMINY WIDUCHOWA
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 135 pozycja: 2438
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR X/85/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 ,poz.128, Nr 181,poz.1337: z 2007r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218,z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157,poz.1241,z 2010r. Nr 28. poz.142 i 146,Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777)oraz art. 6 ust. 3 i art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109. poz.747, z 2008r. Nr 116, poz.730 , Nr 237, poz.1655,z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz.620;Nr 226, poz.1475 ) i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60, Nr 85,poz.727, Nr 86,poz.732,Nr 143,poz.1199,z 2006r.Nr 66, poz.470, Nr 104, poz.708,Nr 217,poz.1590, Nr 225, poz.1635,z 2007r, Nr 105, poz.721, Nr 112, poz.769, Nr 120, poz.818, Nr 195, poz.1414, Nr 225, poz.1671, z 2008r.Nr 118, poz.745,Nr 141, poz.888, Nr192, poz.1378,Nr180, poz.1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz.1075, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz.1323,Nr 213,poz.1652,Nr 216,poz.1676, z 2010 r. Nr 40,poz.230, Nr 57,poz.335,Nr 127,poz.858, Nr 142, poz.961;Nr 182, poz.1228, Nr 197,poz.1306, z 2011r.Nr 34, poz.173,Nr 106, poz.602; Nr 134, poz.781; Nr 171, poz.1016 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje : § 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 dt żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok do wysokości ........................................................60,00 zł. § 2. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa. 2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych. 3. Terminem płatności podatku pobranego po ustawowym terminie dla inkasentów jest ostatni dzień miesiąca, w którym podatek został pobrany. 4. Wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała Rady Gminy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. § 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/357/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Józefa Juzyszyn

Id: ZVYNW-NTTTC-DORXX-SCVWH-XOYBY. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr136, poz.969 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z art.6 ust.1 cytowanej wyżej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntu równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. 2) od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5,0 q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta o której mowa wyżej ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski? w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 roku wyniosła 74,18 zł za 1dt Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw rolnych ? liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków, oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. 2) dla pozostałych gruntów ? liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wójt Gminy zaproponował obniżyć cenę 1dt żyta stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego do kwoty 60 zł za 1dt.

Id: ZVYNW-NTTTC-DORXX-SCVWH-XOYBY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6281

  uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6113

  uchwała nr LIV/400/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6209

  uchwała nr XLI/285/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2437

  uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy Przelewice z dnia 3 listopada 2011 r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2436

  uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy Przelewice z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przelewice na rok podatkowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2435

  uchwała Nr XI/83/11 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie posiadających osobowości prawnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2434

  uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2433

  uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.