Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2439

Tytuł:

uchwała Nr X/86/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-11-23
Organ wydający:RADA GMINY WIDUCHOWA
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 135 pozycja: 2439
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR X/86/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806,z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 143, Nr 40, poz.230,Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr117, poz.679,Nr 134,poz.777 ) oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (z 2010r.Dz,U. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: § 1. 1.Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 t ? do 5,5 t włącznie 667,00 zł, b) powyżej 5,5 t ? do 9,0 t włącznie 890,00 zł, c) powyżej 9 t ? poniżej 12 t. 1.112,00 zł, d) równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 t ? poniżej 12 t. 1.112,00 zł, b) równej lub wyższej niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) od 7,0 t - poniżej 12 t. 1.112,00 zł, b) równą lub wyższą niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc 1.112,00 zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.557,00 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. § 3. Traci moc Uchwała XXVI/271/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: ROJPT-DAJQW-LXCWJ-NVNWS-TEZGC. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Józefa Juzyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/86/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/86/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/86/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc

Id: ROJPT-DAJQW-LXCWJ-NVNWS-TEZGC. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych. Roczna stawka podatku nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów, w przypadku gdy górna granica stawki podatku od środków transportowych będzie niższa od odpowiedniej stawki minimalnej rada gminy obowiązana jest przyjąć stawki minimalne wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z 20 października 2011 r. /MP z 25 października 2011 r. Nr 95, poz.962 /

Id: ROJPT-DAJQW-LXCWJ-NVNWS-TEZGC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2377

  uchwała nr LI/226/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2166

  uchwała nr 83/XLIV/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.97.2261

  uchwała nr XL/486/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.389.3

  uchwała nr XLVIII/383/09 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Kolportaż ulotek reklamowych

  Prowadzę firmę - kolportaż ulotek reklamowych, głównie hipermarketów (ryczałt, VAT). Ponieważ to są ulotki reklamowe, a nie gazety - stosuję ryczałt 8,5%, a nie (...)

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

 • Umowy o świadczenie usług transportowych

  Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umów o świadczenie usług transportowych? Proszę o wskazanie podstawy prawnej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2438

  uchwała Nr X/85/2011 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2437

  uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy Przelewice z dnia 3 listopada 2011 r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2436

  uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy Przelewice z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przelewice na rok podatkowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2435

  uchwała Nr XI/83/11 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie posiadających osobowości prawnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2434

  uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.