Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-30
Organ wydający:Rady Miejskiej w Ścinawie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 138 pozycja: 2281
Hasła:zwierzęta

UCHWAŁA NR IX/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) § 1. Ustala się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. § 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym: a) a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada: - odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w ilości równej co najmniej dwie, odpowiadających wielkością dużego zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację, - zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi, - dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie, - podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymani higieny. 2) samochód przeznaczony do transportu zwierząt winien posiadać na nadwoziu adres i nazwę lub ?logo? wskazujące na przedsiębiorcę, 3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną, 4) posiadać odpowiednio wyszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług, 5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska. 2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego, 2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust.1 pkt. 1, 3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem, 4) umowa o świadczenie usług, jeżeli były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,

Id: CZQAJ-HAUAO-WKHOK-SLPIM-PYKQW. Podpisany

Strona 1

5) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości albo odpis z Księgi Wieczystej, albo umowa notarialna, albo decyzja administracyjna, potwierdzające tytuł prawny do miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. § 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania: 1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1; 3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), 4) prowadzić działalność zgodnie z zapisami wynikającymi z odrębnych przepisów ? Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657). 2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. § 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym prowadzona ma być działalność, 3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wraz z pozytywnymi opiniami o lokalizacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 4) prowadzić w/w. działalność w miejscu ogrodzonym, zabezpieczonym przed zakażeniem wody zdatnej do picia i nie powodującej uciążliwości dla środowiska naturalnego, na dowód czego przedłoży opinię rzeczoznawcy potwierdzającą ten fakt, 5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, 6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem, 7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części, wynikające z odrębnych przepisów. 2. powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa

Id: CZQAJ-HAUAO-WKHOK-SLPIM-PYKQW. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.69

  uchwała nr XLI/249/09 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.78

  uchwała nr XXIX/172/2009 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.70.1359

  uchwała nr XL/283/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.270

  uchwała nr XXIV/201/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.41.607

  uchwała nr 441/XLI/09 Rady Miasta Żory z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/92/11 Rady Gminy Polkowice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Polkowice.

 • uchwała nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach.

 • uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 10 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Polkowice.

 • uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

 • uchwała nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Kotowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.