Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/76/2011 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zasad i trybu ich przyznawania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-30
Organ wydający:Rady Miejskiej w Wołowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 138 pozycja: 2282
Hasła:sport

UCHWAŁA NR IX/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zasad i trybu ich przyznawania Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity;Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust 3 i art. 35 ust 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) - Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 2. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się w szczególności: 1) zajęcie miejsca od I do III na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu; 2) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu lub ustanowienie rekordu świata lub Europy; 3) osiągnięcie wysokiego wyniku międzynarodowego w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu (m.in. puchar federacji, mistrzostwo ligi europejskiej); 4) zajęcie miejsca od I do III na Mistrzostwach Polski w indywidualnych i zespołowych dyscyplinach sportu lub ustanowienie rekordu Polski; 5) za awans do dwóch najwyższych klas rozgrywek piłki nożnej 11-osobowej i najwyższej klasy piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej; 6) zajęcie miejsca od IV do X na Mistrzostwach Polski w indywidualnych olimpijskich dyscyplinach sportu; 7) osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze na szczeblu krajowym, europejskim lub międzynarodowym. § 2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wołów po uzyskaniu opinii komisji Rady Miejskiej w Wołowie właściwej do spraw kultury fizycznej i sportu. § 3. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej uzyskane w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku. 2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są corocznie. 3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są zawodnikom i trenerom sportowym, będącym mieszkańcami Gminy Wołów. § 4. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej: 1) do wysokości siedmiokrotności minimalnego wynagrodzenia, zawodnikom za osiągnięcia wymienione w § 1 ust.2, 2) do wysokości sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia trenerom, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego zawodników. 2. Przez minimalne wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie określone w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679 ze zm.), obowiązujące 1 stycznia w roku przyznania nagrody. § 5. 1. Wyróżnienia przyznawane są zawodnikom i trenerom, którzy: 1) osiągnęli wysoki wynik sportowy o szczególnym charakterze lub randze;

Id: JSJDX-WINFN-DCKAB-AEJPX-GEPPO. Podpisany Strona 1

2) osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze. 2. Wyróżnienia przyznawane są w formie nagród finansowych lub rzeczowych o wartości do 80% minimalnego wynagrodzenia. § 6. 1. Zawodnikom i trenerom, którzy w danym roku osiągnęli kilka wysokich wyników sportowych może być przyznana tylko jedna nagroda lub wyróżnienie. 2. Za wysokie osiągnięcia w zespołowych grach sportowych nagrody i wyróżnienia są przyznawane dla zespołu. § 7. 1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe określa załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, mogą złożyć działające na terenie Gminy Wołów stowarzyszenia, kluby sportowe, związki sportowe, szkoły i jednostki organizacyjne Gminy Wołów wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. 3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie: 1) w 2011 roku w terminie do 31 sierpnia, 2) w latach następnych do 31 marca każdego roku. 4. Rozpatrzenie wniosków następować będzie: 1) w 2011 roku do dnia 30 września, 2) w latach następnych do 15 kwietnia każdego roku. 5. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty powiadomienia. 6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 1) złożenia po terminie, 2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę, 3) rezygnacji kandydata, 4) nie usunięcia braków formalnych we wniosku w wyznaczonym terminie. § 8. Nagrodę lub wyróżnienie może również przyznać Burmistrz Miasta i Gminy Wołów z własnej inicjatywy. § 9. Wnioskodawcom, których wnioski nie zostały uwzględnione nie przysługuje prawo odwołania. § 10. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Wołów. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów. § 12. Traci moc uchwała Nr XX/149/2004 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 maja 2004r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Wołów dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Id: JSJDX-WINFN-DCKAB-AEJPX-GEPPO. Podpisany

Strona 2

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie Danuta Jelec

Załącznik do Uchwały Nr IX/76/2011 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011 r. Zalacznik1.doc Załącznik do Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011 r.

Id: JSJDX-WINFN-DCKAB-AEJPX-GEPPO. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6127

  uchwała nr 218/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasad i trybu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5701

  uchwała nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2079

  uchwała nr LXXXVIII/453/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.409

  uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Zagórz dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3120

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Podatek dochodowy od stypendium sportowego

  Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek?

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Opodatkowanie nagrody jubileuszowej

  Czy od nagród jubileuszowych, które pracownik otrzymuje co pięć lat, należy potrącać podatek dochodowy?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • uchwała nr IX/92/11 Rady Gminy Polkowice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Polkowice.

 • uchwała nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach.

 • uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 10 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Polkowice.

 • uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.