Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/27/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec w latach 2011-2015

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-30
Organ wydający:Rada Gminy Bolesławiec
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 138 pozycja: 2283
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami

UCHWAŁA NR VII/36/11 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/27/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec w latach 2011-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W Uchwale Nr V/27/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec w latach 2011-2015 wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale 5, ?art. 5? zmienia się na ?§ 5?. 2) w rozdziale 5, w § 5 skreśla się ust. 4, ust. 7, ust. 8 zdanie pierwsze oraz ust. 9. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Durda

Id: LGVNI-CJBCQ-ISIGQ-DDKAP-XONNH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.240.2764

  uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/113/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/69/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Długołęka na lata 2011 - 2015

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 278/XLVII/09 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Piechowice w latach 2010-2015"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.222.3518

  uchwała nr 106/XI/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2011-2015

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/97/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2011-2015

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/76/2011 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Burmistrza dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zasad i trybu ich przyznawania

 • uchwała nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • uchwała nr IX/92/11 Rady Gminy Polkowice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Polkowice.

 • uchwała nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach.

 • uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 10 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Polkowice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.