Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2522

Tytuł:

uchwała Nr XIII/85/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-11-28
Organ wydający:Rada Gminy Rewal
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 138 pozycja: 2522
Hasła:opłata miejscowa

UCHWAŁA NR XIII/85/11 RADY GMINY REWAL z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. "b" i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95,poz.613 ze zm.) oraz art.18ust.2 pkt 8, 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. -) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXI/214/08 Rady Gminy z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień wprowadza się zmiany: 1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie "Określa się wysokość opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu na terenie Gminy Rewal od osób fizycznych przebywających dłużej niż 1 dobę w celach: turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych w wysokości 2,00 zł". 2. Dalsze ustalenia zawarte w uchwale pozostają bez zmian. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/334/09 z dnia 22 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolniń. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do należnych opłat od początku 2012r.

Przewodnicząca Rady Joanna Drzewińska Dąbrowska

Id: POOHE-GRIKU-CTNYL-HUVZO-NUFQB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.315.2348

  uchwała nr 20/162/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009r. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2580

  uchwała nr LXXXVI/399/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2009r. wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.208

  uchwała nr LV/289/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.489.3584

  uchwała nr RG-XXXVI / 294 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-VI/33/03 z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny

 • DZ. URZ. 2009.512.3769

  uchwała nr XLII/104/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/24/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006 w sprawie przyjęcia gminnego programu "Mocny fundament"

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2521

  uchwała Nr XIII/84/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2520

  uchwała Nr XIII/83/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2519

  uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2518

  uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Rąbino z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2012 na terenie Gminy Rąbino

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2517

  uchwała Nr XII/46/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.