Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2540

Tytuł:

uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wierzchowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-11-28
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 138 pozycja: 2540
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/81/2011 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wierzchowo w zakresie  sprzyjania rozwojowi sportu  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001r.  Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.  857, z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.  1240 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:  Rozdział 1. Przepisy ogólne  § 1. 1. Określa  się  warunki  i tryb  finansowania  zadania  własnego  gminy  Wierzchowo  w zakresie  sprzyjania  rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu.  2. Przepisów  niniejszej  uchwały  nie  stosuje  się  do  dotacji  na  wspieranie  i upowszechnianie  kultury  fizycznej  udzielanych  na  warunkach  i w  trybie  ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).  § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  1) dotacji  ?  należy  przez  to  rozumieć  udzielona  na  warunkach  i trybie  przewidzianym  w niniejszej  uchwale  dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2­4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr  157, poz. 1240 z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego  realizacji celu publicznego określonego w § 3,  2) projekcie  ?  należy  przez  to  rozumieć  przedsięwzięcie  realizowane  przez  beneficjenta  dotacji,  które  w sposób  bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego określonego w § 3,  3) wnioskodawcy  ?  należy  przez  to  rozumieć  podmiot,  który  na  warunkach  i w  trybie  niniejszej  uchwały  złoży  wniosek o udzielenie dotacji na projekt,  4) beneficjencie ? należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na  sfinansowanie lub dofinansowanie projektu,  5) umowie  ?  należy  przez  to  rozumieć  umowę  o dotację  zawieraną  między  Wójtem  Gminy  Wierzchowo  i beneficjentem, której treść reguluje przepis art. 221 ust.3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej  uchwały.  § 3. Przyjmuje  się,  że  sprzyjanie  rozwojowi  sportu  w gminie  Wierzchowo  będzie  służyło  realizacji  celu  publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie gminy Wierzchowo.  Rozdział 2. Warunki otrzymania dotacji  § 4. 1. Finansowanie sportu odbywa się poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym.  2. Przedmiotem  dotacji  może  być  przedsięwzięcie  klubu  sportowego  w zakresie  projektu  o charakterze  sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:  1) realizacji programów szkolenia sportowego,  2) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,  3) zakupu  sprzętu  sportowego  oraz  strojów  sportowych  dla  zawodników  lub  ulepszenia  posiadanego  sprzętu  sportowego,  4) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.  3. Z dotacji nie mogą byż finansowane lub dofinansowywane:  1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, 

Id: EOSGO­XATEA­LVNQZ­NESDC­GGIBW. Podpisany Strona 1

2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,  3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,  4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych  oraz kosztów obsługi zadłużenia,  5) koszty,  które  wnioskodawca  poniósł  na  realizacje  przedsięwzięcia  przed  zawarciem  umowy  o udzielenie  dotacji.  § 5. 1. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach, co każdorazowo regulować będzie umowa  zawarta pomiędzy gminą a klubem sportowym.  2. W  danym  roku  budżetowym  klub  sportowy,  w trybie  niniejszej  uchwały,  może  otrzymać  z budżetu  gminy  Wierzchowo dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym  wnioskiem, umową i sprawozdaniem.  3. Jeden  projekt  nie  może  być  jednocześnie  dofinansowywany  dotacją  udzieloną  na  warunkach  i w  trybie  niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu gminy Wierzchowo na zasadach, o których mowa w ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Rozdział 3. Tryb udzielenia dotacji  § 6. 1. Organem  przyznającym  dotację  na  realizację  projektu  z zakresu  rozwoju  sportu  jest  Wójt  Gminy  Wierzchowo.  2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  3. Wypełniony  wniosek  wraz  z wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  do  dnia  15  października  roku  kalendarzowego  poprzedzającego  rok  realizacji  zadania  ujętego  we  wniosku.  Na  realizację  zadania  w roku  2012  wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada 2011r.  4. Za  datę  przedłożenia  przez  wnioskodawcę  wniosku,  o którym  mowa  w ust.  2 i  3 uznaje  się  dzień  jego  wpływu do Urzędu Gminy w Wierzchowie.  5. Przy ocenie wniosku o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:  1) znaczenie  wnioskowanego  projektu  dla  realizacji  celu  publicznego  określonego  w rozdziale  1 §  3 niniejszej  uchwały,  2) przedstawioną kalkulację kosztów w związku z zakresem rzeczowym projektu,  3) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,  4) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z gminą,  5) wysokość  środków  finansowych  przewidzianych  w budżecie  gminy  na  realizację  zadania  publicznego  z zakresu sportu,  6) planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na  realizację  zadania  publicznego,  jak  również  wkład  rzeczowy,  osobowy,  w tym  świadczenia  wolontariuszy  i pracę społeczną członków klubu.  6. Wójt  Gminy  Wierzchowo  może  uzależnić  rozpatrzenie  wniosku  od  złożenia  w określonym  terminie  dodatkowych  informacji  lub  dokumentów,  a w  przypadku  stwierdzenia  uchybień  formalno­prawnych  wyznacza  termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.  7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub, który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.  Rozdział 4. Umowa o dotację  § 7. 1. Z wnioskodawcą, którego projekt uzyska dotację, Wójt Gminy Wierzchowo zawiera umowę o realizacji  zadania, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  2. Integralną część umowy, o której mowa w ust. 1 jest wniosek, a w przypadku dotacji innej niż wnioskowana  ? ostateczny projekt przedsięwzięcia. 

Id: EOSGO­XATEA­LVNQZ­NESDC­GGIBW. Podpisany Strona 2

Rozdział 5. Kontrola realizacji wykonania zadania  § 8. 1. Wójt  Gminy  Wierzchowo  poprzez  uprawnionych  pracowników  Urzędu  Gminy  Wierzchowo  może  kontrolować realizacje projektu, a w szczególności:  1) stan realizacji,  2) efektywność i rzetelność wykonania,  3) prawidłowość wykorzystania dotacji,  4) prowadzenie dokumentacji księgowo­rachunkowej w zakresie wykorzystania dotacji.  Rozdział 6. Rozliczenie dotacji  § 9. 1. W terminie określonym w umowie beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji.  2. Rozliczenie  dokonywane  jest  poprzez  sporządzenie  sprawozdania  z wykonywania  zadania  według  załącznika nr 2 do niniejszej uchwały oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od  zaległości podatkowych.  Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.  § 11. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego. 

Id: EOSGO­XATEA­LVNQZ­NESDC­GGIBW. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik1.doc Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu 

Id: EOSGO­XATEA­LVNQZ­NESDC­GGIBW. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. Zalacznik2.doc Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu 

Id: EOSGO­XATEA­LVNQZ­NESDC­GGIBW. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.386

  uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Boguchwała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. 2012.2611

  uchwała nr XIV/179/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Skrzyszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.995

  uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 16 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Cedynia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.246.412

  uchwała nr 56/VIII/11 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.925

  uchwała nr 83/XII/12 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2539

  uchwała Nr XII/53/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2538

  uchwała Nr XII/52/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2537

  uchwała Nr XII/51/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2536

  uchwała Nr XII/50/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2535

  uchwała Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.