Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2215

Tytuł:

uchwała nr 15/10 Rady Gminy Władysławów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Władysławów z dnia 4 listopada 2010 roku (Nr 246/10) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-23
Organ wydający:Rada Gminy Władysławów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 140 pozycja: 2215
Hasła:

UCHWAŁA NR 15/10 RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Władysławów z dnia 4 listopada 2010 roku (Nr 246/10) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr175 poz.1475; z 2006 r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) i art.5 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t .j. Dz.U z 2010 Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. ( M.P z 2010, Nr 55, poz.755 ) zarządza się co następuje: § 1. W uchwale Rady Gminy Władysławów z dnia 4 listopada 2010 roku (Nr 246/10 ) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011, § 1 ust.2 dotychczasowa treść lit d otrzymuje nowe brzmienie: ,, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielajace tych świadczeń ? 4,27 zł za 1m 2 powierzchni użytkowej,? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2011.

Przewodniczący Rady Gminy Władysławów Krystyna Michalak

Id: RPXZI-WZNOC-TYTOK-BLAOW-QYXJB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.506

  uchwała nr 36/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Władysławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2218

  uchwała nr 29/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 10 marca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3150

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 13 czerwca 2011r. o wynikach ponownego przeliczenia głosów oddanych na Dariusza Zygmunta Bartczaka i Józefa Szustakowskiego przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 we Władysławowie w dniu 21 listopada 2010 r. w wyborach do Rady Gminy Władysławów i ponownego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Gminy Władysławów w okręgu wyborczym nr 3 przez Gminną Komisję Wyborczą we Władysławowie zarządzonych na dzień 12 czerwca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.44

  uchwała nr 90/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.362.6496

  uchwała nr 82/11 Rady Gminy Władysławów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.2214

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Jaraczewo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.2213

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom zakładanym i prowadzonym na terenie gminy Jaraczewo przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.2212

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Doruchowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.2211

  uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dobrzyca.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.2210

  uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.